492. Štěpán Lovčanský, děkan Poděbradský, dává Zbyňku Berkovi arcibiskupovi Pražskému zprávu o některých farářích na kollaturách arcibiskupských, kteří " pikardským" způsobem se chovají; kněz Jan. farář Čelakovský, že knězi Stanislavovi peníz za desátek dáti, ano na poručení arcibiskupa ti něho stariti se nechce; konečně že bakalář školní katechismus Kanisiův ve škole, kdež zřídka bývá. za vésti nechce, i prosí za povolení, aby jiného vzíti mohl.

V PODĚBRADECH. 1599, 23. února. - Orig. v archivu arcibiskup. Pražského. Recepta ab anno 1599.

S.+ D. Osvícené a nejdůstojnější kníže etc. VknMti oznamuji, že někteří z farářův na kollaturách VknMti pikhartským spůsobem se chovají v kostelích při sloužení svaté mše a řády katolické zlehčují a tupí; nebo při celebrování sacrum missale, ani canonu neužívají a neříkají, kněh kacířských užívají, ad confessionem jíti nechtí. Protož VknMt žádám, že račte milostivě poručiti, kterak by mohli přidržáni býti, aby řády církve svaté, matky naši katolické, vykonávali, abych já, vědúc o tom a VknMti voznámivše, v nemilost neupadl.

Taky VknMti oznamuji, že kněz Jan, farář Šelakovský. až posavad na poručení VknMti knězi Stanislavovi peněz za desátek dáti nechce, ač na díle dal, ale ne zouplna, a tak vždy nepřestává kněze Stanislava k outratám vésti, ježto prvé pro tou[ž] věc mnoho utratil; ano taky na poručení VknMti u mně staviti se nechce a mně nemalé ale veliké příkoří činí, tolikéž i jiným farářům ano i světským lidem. Protož VknMt pro pána Boha se vší uctivostí a ponížeností žádám, že jemu ráčíte poručiti milostivě, aby se na poručení VknMti poslušněji a povolněji choval a tak přílišně vše tečný nebyl a zvláště poněvadž pro jeho všetečnost častý zaneprázdnění míti ráčíte. Toto taky VknMti přednáším, že bakalář školní, kterému ste ráčili milostivě poručiti cathechismum Canisii mládeži anebo discentům svým, aby proponoval, toho proponovati již nechce; ano taky zřídka v(e) škole bývá. I žádám VknMti, abyste ráčili povoliti, abych mohl jiného vzíti, který by na poručení VknMti po slušněji se choval. S tím etc. Datum v Poděbradech v outerý masopustní 99.

VknMti vždycky poslušný kněz

Štěpán Lovčanský, děkan Poděbradský.

Přihlásit/registrovat se do ISP