540. Komora česká důtklivě upomíná Kouřimské, aby berní a defensi odvedli, na žádost jejich, aby útraty vynaložené na vojsko u nich přehlížené jim nahrazeny byly, dává odpověď, že o takovou náhradu v čas hlásiti se měli.

V PRAZE. 1599, 7. prosince. - Orig. v archivu musea král. českého.

Moudří a opatrní přátelé milí! Nemoha na odpovědi vaši, kterouž nám na psaní naše z strany zadržalých berní a defensi, což na vás od pánů Pražanů uloženo jest, dáváte, z příčin v témž psaní předešlém našem doložených nikoli přestati, nebo i toho v zavírce téhož psaní našeho dotknuto jest, že žádné jiné odpovědi od vás nepřijmeme než toliko tu, že to, čímž povinovati jste, odvedete: jménem a na místě JMCské pána našeho nejmilostivějšího vám ještě dále poroučíme, abyste, zanechaje těch zbytečných obran a vejmluv na straně, to, což náleží, ihned po dodání vám tohoto psaní našeho tu kdež náleží konečně odeslali; nebo pokudž se toho nestane, jest již berníkům Pražským o tom poručeno, aby se vám v statky vaše uvázali, ty prodali a odtud podle sněmovního snesení takové vaše zadržalé berně a zbírky dobejvali. Jaký vám z toho užitek bude, to sami při sobě dobře rozvážiti můžete.

Strany pak druhé vaší žádosti, abychom vám k tomu dopomohli, aby se vám od lidu válečného u vás roku tohoto mustrovaného, to čímž jsou vám i někderým spolusousedům vašim dlužni pozůstali, dopomohlo a při abdankování každému na jeho žoldu poraženo bylo, rádi bychom vám v tom nápomocni byli: ale že pak týž lid všecken zouplna abdankován jest, již s pole vytrhl a záplatu svou zouplna přijal, nevíme vám již, bychom i nejraději chtěli, k tomu jak pomoci, podle přísloví: líná ruka, holý neštěstí. Chtěli-li ste k záplatě přijíti, neměli jste v tom tak nedbanliví a ospalí býti, začež se ustydnouti jmáte, že jste v tom jinší rozšafnosti požívati neuměli; a kdybyste byli časně nám oznámili, mohlo vám spomoženo býti, než na ten čas jest již pozdě. Při budoucím sněmu, budete-li chtíti co toho na pány stavy vznášeti a za nějakou náhradu žádati, budete toho jmíti vůli. Co se pak osob z stavu rytířského na gruntech vašich ^obecních bydlících a berní od nich zadržalých dotýče, o čež také v psaní svém připomínáte, na to máte od nás již prvé sobě naučení dáno, tím jako i nyní tímto psaním naším k odpovědi se spraviti moci budete a na tom JMCské jistou vůli naplníte. Dán v městě Rakovníce v outerý po svatým Mikuláši léta 99.

Císaře JMti rady zřízené komory v království Českém.

Přihlásit/registrovat se do ISP