502. Shromáždění stavové na sněmu přijali za obyvatele království Českého Ladislava Petheho z Hethes, císařského hejtmana nad jízdnými v Košicích, se syny jeho Martinem, Jiřím a Štěpánem.

1599, 31. března. - Kvatern "Relací modrý" 1594-99, cis. 49, fol. O. 19 b v archivu zemském král. Českého.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto etc. 99. v outerý po neděli Laetare a zavřín téhož léta v středu po neděli Judica, na milostivou přímluvu JMCské, jakožto krále českého, a arciknížete Matyáše Rakouského a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Ladislava Pethe z Hethes, JMCské hejtmana nad jízdnými v Košicích, s syny jeho Martinem, Jiřím a Štěpánem přijíti sou ráčili na takový spůsob etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských etc. (jako v předešlé listině) Petr Volt z Rožmberka a na českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Nového města Pražského, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku a Ronšperce, JMCské rada, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, JMCské rada a komorník, Joachym Voldřich z Hradce na Hradci a Telči, JMCské rada, z pánův; Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, purkrabě kraje Hradeckého, Krištof Vratislav z Mitrovic a na Lochovidch, JMCské rada, Ctibor Tiburcí Ždarský ze Žďáru a na Kladně, JMCské rada, Jindřich z Písnice a ua Hertniberce, JMCské rada a prokurátor JMti v království českém, Přech z Hodějova na Tloskově, Milivšté a Lčovicích, JMCské rada, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP