531. Přípis Jeronýma staršího Hrobčického z Hrobčice, berního, hraje Rakovnického, komoře české, v kterémž popírá, že by se svým soudruhem některým dlužníkům o své ujmě lhůtu do dvou neděl byli dali.

NA MANETÍNĚ. 1599, 24. července. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15,10.

Službu etc. Psaní VMtí, jehož datum na hradě Pražském ve čtvrtek den sv. Kyliana léta tohoto etc. 99, jest mi teprva na Manetiny téhož léta v pátek po sv. Maří Magdaleně [23. července] ve dvě hodiny na noc dodáno; kterýmž oznamovati ráčíte, kterak byste zpraveni ráčili býti, jako bych já s druhým berníkem kraje Rakovnického některým reštantníkuom proti jistému nařízení do dvou neděl lhůtu sami o své moci a ujmě dáti jměli, což že VMtem s nemalým podivením jest, přitom jménem JMCské pána, pana nás všech nejmilostivějšího poroučeti ráčíte, abychom se toho spravili a potom při odvozování každého terminu se u VMtí na komoře ohlašovali a poznamenání reštantníkův s sebou přinášeli, jakž též psaní VMtí siřeji v sobě obsahuje a zavírá, jemu sem porozuměl. I abych já od své osoby kterým reštantníkuom jaký folk a lhůtu do dvou neděl neb do jiného času proti jistému nařízení dávati jměl, o tom žádné vědomosti nemám aniž jsem toho učinil. Žádám, že toho o mně smejšleti a takový zprávě VMti daný místa dávati neráčíte; nýbrž o to sem se s druhým berníkem téhož kraje Rakovnického se vší pilností, aby takové sbírky, co nejdříve můž býti, vybrány a zvyupomínány byly, snažil a co jest tak bylo vybráno, to jsem po témž druhém berníku kraje Rakovnického a po písaři svém po vysednutí času svého, nedadouc dvoum neděluom (sic) projíti, tak jakž instrukcí od JMCské nám daná ukazuje, do Prahy odeslal a nejvyšším pánuom berníkuom odvésti dal. Načež jest mi i kvitanci dána; a kteří tak těch sbírek odvésti zanedbávají, listy obranní od desk zemských na ně vzaty sou. Nyní pak opět co jest se té sbírky zvyupomínalo, tu do Prahy po témž druhém berníku kraje Rakovnického i s poznamenáním reštantníkův nejvyšším pánuom berníkuom odsílám. A byl bych se rád nyní sám životně s touž sbírkou do Prahy vypravil a před VMtí na komoře ohlásil, ale pro nedostatek zdraví svého nikam ven odjeti nemohu. Žádám, že mě v příčině té při VMti omluvná jmíti ráčíte. S tím milost buoží rač s námi se všemi býti. Datum na Manetiny (sic) v sobotu po sv. Maří Magdaleně léta devadesátého devátého.

Jeronym starší Hrobčický z Hrobčice na Krašově. Hartenštejně a Březině.

Přihlásit/registrovat se do ISP