528. Budějovičtí omlouvají se Pražanům Staroměstským, že sbírky sněmem uložené odvésti nemohli, poněvadž lid jízdný (1000 koní), kterýž proti Turku táhne, u nich již přes 6 týhodnův se zdržuje, aby "zmustrován" byl; po odchodu téhož vojska a zaplacení jim nákladu na ně učiněného že berní domovní odvedou.

1599, 20. července. - Koncepty z let 1597 -1000 v archivu města Budějovic Českých fol. 224.

Službu svú vzkazujem etc. Že jste chudé obci naší v nečasném odvozování kontribucí sněmy svolených ušetřovati, jakž věc sama ukazuje, ráčili, z prokázání takového přátelského pohodlí, VMtem děkujeme, ačkoliv kdyby nešťastné a nenadálé příhody nás byly nepřikvačily, za to máme, že bychom v časném odvozování zbírky z posledních býti nechtěli. Ale poněvadž pán Buoh ohněm, povodněmi, mřením dobytka i jiným trestáním svým nás navštíviti ráčil, veliká nemožnost chudých spolusousedů našich toho příčina byla, ač přes to všeckno restantů loňského roku nic více povinni nejsme toliko summou berní domovní z pohořalých osob 82., kteráž že jim prominuta bude, té naděje sme. Že pak termin první defensí sněmovním snesením roku tohoto uložený odveden není: na překážku tomu jest lid válečný jízdný, jenž z země této proti nepříteli Turku odeslati a zde mustrovati se má, totiž jeden tisíc arkabuzirů, které pan hrabě z Turnu povede, ti pak již zde přes šest týhodnův zuostávají a náklad veliký na vychování jich i koní jak od obce tak i od sousedův s velikým obtížením zvláště tohoto Času jde. A poněvadž nadepsaným sněmovním snesením to obmezeno jest, komu by koliv lid válečný za potravy, nápoje a obroky plátce býti nechtěl, taková summa, když se odvede, že nejvyššímu na jeho žolde poražena býti má: my pak sousedé a poddaní obce naší jakž zaplaceni od týchž vojákův budeme, věděti nemůžeme, VMt žádáme, že na nás listů obranných vyjíti dopustiti neráčíte: jakž mustruňk se vykoná, chceme vše to tak na místě postaviti, že příčiny nebude, proč na nás nastupovati. Ačkoliv dle napomenutí VMtí rádi bychom osoby do měst Pražských pro přednesení těch věcí vypravili, však poněvadž dne zejtřejšího mustrovati se vejš jmenovaný lid jízdný má, jeden každý pro opa tření příbytku svého a dosažení nákladu doma býti žádá, o čemž všem zprávu též JMtem pánům radám zřízené komory v království Českém dokonalou odsýláme, za jiné nemajíce, než že místo při JMtech obdrží. S tím milost božská s námi všemi býti rač. Datum v Budějovicích Českých v outerý po památce Rozeslání svatých apoštolův léta 99.

Purkmistr a rada města Budějovic Českých.

Přihlásit/registrovat se do ISP