508. Zpráva o přijetí Boleslavských do stavu třetího.

1599, 1. dubna. - Rp. města Prahy "Chaos rerum memorabilium I. fol. 346"

Léta Páně 1599 ve čtvrtek po neděli Judica vyslaní z města Boleslava Mladého vyžádavše sobě vstoupení před pány Pražany, též pány posly z měst královských a JíMti králové k sněmu vyslané za příčinou některých pilných potřeb shromážděné, vznášeli: jakož jsou se z milosti a vůle pána Boha všemohoucího, v čemž jim JMCská pán, pán náš nejmilostivější milostivě nápomocen býti ráčil, od předešlé vrchnosti své, ač s velikou těžkostí, zavedením i vzdlužením se skoupili, tak že dotčené město Boleslava Mladého té poddanosti, v kteréž prvotně zůstávalo zproštěno jest, a poněvadž pak toliko tři stavové v království tomto Českém jsou, a oni, jakkoli toho hned zprvu žádostiví byli, aby k třetímu stavu městskému připuštěni byli, však že tím až posavad za jistými jich příčinami se protáhlo: protož jsouce nyní od počtu většího i vší obce města Boleslava Mladého vysláni, za to pánův Pražan, též pánův poslův z měst, jakožto stavu třetího svobodného poníženě s náležitou uctivostí žádají a prosí, aby od nich k témuž stavu třetímu a v společnost jiných měst a mezi ně přijati byli, zakazujíce se, co jim náležitého bude, od sebe činiti a všelijakou šetrnost a uctivost prokazovati, v tom se laskavé odpovědi poroučejíce.

Kdež v přítomnosti JMCské pana rychtáře páni Pražané též páni poslové z měst jiných předně doslýchajíce od nich, že žádnému ničímž, než JMCské jakožto králi Českému zavázáni nejsou, a to v bedlivém uvážení měvše, dotčeným vyslaným z města Boleslava Mladého za odpověď dali toto: jaká by žádost jich byla, tomu od pánův Pražanů též pánův poslův z měst bylo vyrozumíno, a že jim to pán Bůh dáti ráčil, že z poddanosti skoupivše se k svobodě přišli a mimo JMCskou jakožto krále Českého nižádný nad nimi práva nemá, toho jim upřímně přejí a jim od pána Boha všemohoucího prospěchu i požehnání božího žádají, aby ve všem dobrém rozhojněni byli. A poněvadž toho, aby mezi ně jakožto do stavu třetího přijati byli, tak snažně vyhledávají, protož takové žádosti jich povolujíce je do téhož stavu třetího svobodného a mezi sebe a za své oudy přijímají na ten způsob, že předně JMCské jakožto králi Českému pánu, panu našemu nejmilostivějšímu v tom stavu poddanost a věrnost zachovati, a Pražanům pak a jiným městům uctivost náležitou prokazovati, a všelijaká břemena a povinnosti na stav městský se vztahující nésti povinni budou. Kteroužto odpověď vyslaní z města Boleslava Mladého s vděčností a poděkováním přijavše tak se zachovati připověděli.
Přihlásit/registrovat se do ISP