535. Václav Prokůpek, císařský rychtář města Jaroměře nad Labem, podává zprávu komoře české o počtu osedlých domů města, předměstí (232) a vesnic k obci města Jaroměře přináležejících (42 osedlé) a oznamuje, proč vesnice v předešlé své zprávě k městu a předměstí připojil, ("že ti lidé osedlí nejsou kmetcí ani poddací, než jako jiní sousedé předměstští s městem trpící").

V JAROMÍŘE. 1599, 2. září. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu etc. Jaké ste mi opěty poručení o sčítání domův při a v městě Jaroměři se nacházejících učiniti ráčili, tomu sem, co v sobě dáleji obsahuje a zavírá, z přečtení porozuměl. Že se pak nad tím, že sem při sčítání týchž domův lidi v vesnicích pod šos a ochranu města Jaromíře náležející k sousedům městským a předměstským připojil, zastavovati ráčíte, v náležité uctivosti VMtem o tom tuto zprávu pravdivou činím: že tíž lidé v dotčených vesnicích osedli nejsou kmetcí ani poddací, než sou lidé jako jiní sousedé předměstští naši s městem trpící, jednostejných svobod a privilejí užívající a ti domy a statečky své v knihách našich městských zapsané mají a jimi se od starodávna řídí; ano také všelijaké berně, šos a daně nejinač než jako i jiní sousedé městští a předměstští zároveň vždycky platí a odvozují, i také spolu s jinými osedlými sousedy městskými v jistý počet do listů přiznavacích při odvozování berní se kladou a pojímají. Za kteroužto příčinou, poněvadž sou nikdy tíž sousedé šosovní od sousedův městských a předměstských odtrhováni nebyli, sem je byl spolu spojil. Že pak mi o tom, abych toliko domy osedlé městské a předměstské VMtem poznamenané poslal, poroučeti ráčíte, tak činím si je VMtem posilám, kterýchž se nachází městských a předměstských 232 a v nadepsaných vesnicích pod šos a ochranu města Jaromíře náležejících 42. Což že sem předešle VMtem dle starobylého způsobu v jednom počtu odeslal, že mi v tom za vejš dotčenou příčinou za zlé jmíti neráčíte, v náležité uctivosti VMti žádám. S tím etc. Datum v městě Jaromiři nad Labem, ve čtvrtek po sv. Paulínu léta etc. 99.

VMtí povolný JMCské rychtář města Jaromíře nad Labem

Václav Prokůpek.

Přihlásit/registrovat se do ISP