OBSAH.

Sněmy roku 1605.

Úvod

I. Sněm hromničný.

(4. - 19. února 1605.)

1. V Praze, 19. listopadu 1604. Dvorská komora české komoře: aby oznámila, jaké komorní artikule měly by se předložiti sněmům v Čechách a obojí Lužici.

2. V Praze, 23. prosince 1604. Cís. Rudolf II. všem stavům království Českého pro pilné potřeby, nejen království Českého a zemí k němu příslušejících, ale i všeho křesťanstva se dotýkající, rozepisuje sněm obecní v království Českém na hrad Pražský na pátek po památce Hromnic, jinak 4. února, i poroučí jim, aby se ve čtvrtek před tím na noc do Prahy sjeli a hned v pátek ráno k předložení sněmovnímu na hradě Pražském na paláci dali najíti.

3. V Praze, 3. ledna 1605. Cís. Rudolf II. vyslanci kurfiřta Braniborského Fridrichovi z Ratzbaru: oznamuje, že rozhodnutí o knížetstvích Bohumínském a Bytomském bylo odloženo k nastávajícímu sněmu českému; táže se, má-li plnou moc také k jednání o ostatních otázkách sporných mezi císařem a kurfiřtem.

4. V Praze, 5. ledna 1605. Dvorská komora české komoře: aby komorní artikule pro sněmy v Čechách a obojí Lužici co nejdříve předložila.

5. 7. ledna 1605. Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby přijali Volfa Zieglera z Kliphauzu za obyvatele království Českého.

6. praes. 10. ledna 1605. Články navržené českou komorou do sněmovní proposice české: o povznesení hor a vybytí špatné mince, o hraničním cle z dobytka, o štokrámích, o srovnání práv městských se zřízením zemským a vydání policejního řádu, o přehlédnutí privilegií přinesených z Karlštejna.

7. Před 17. lednem 1605. Vojenská dvorská rada tajné radě císařské o požadavcích vojenských, jež měly by stavům českým býti předloženy na sněmu.

8. Před 18. lednem 1605. Dobrozdání nejmenovaného o některých usneseních sněmu českého z r. 1604 zvláště v oboru berním s návrhy, jak by měla býti zdokonalena na sněmě budoucím.

9. [V Osečanech?] 18. ledna 1605. Bratrský kněz Matěj Cyrus Petru Vokovi z Rožmberka: přijede-li do Prahy k příštímu sněmu Bratří chtějí tu učiniti ozvání o náboženství.

10. Na Třeboni, 21. ledna 1605. Václav Břežan, archivář p. Petra z Rožmberka, knězi Matěji Cyrovi: pán z Rožmberka sotva přijede na sněm, ale souhlasí s tím, co tam Bratři chtějí podniknouti stran náboženství.

11. V Praze, 22. ledna 1605. Dvorská komora tajné radě: navrhuje, jaké požadavky by se měly předložiti českému sněmu v královské proposici.

12. V Praze, 22. ledna 1605. Cís. Rudolf II. stavům království Českého: aby přijali jeho životního lékaře Oktaviana Roboreti za obyvatele do království Českého.

13. 22. ledna 1605. Bartoloměj Němčanský, biskup Jednoty bratrské, o úmyslu domáhati se na budoucím sněmě svobody náboženské.

14. V Plzni, 25. ledna 1605. V radě města Plzně za přítomnosti starších obecních přečten mandát císařský o rozepsání sněmu k pátku po Hromnicích [4. ún.] a za posly k sněmu tomu zvoleni z rady: M. Kleo z Roudné primas, a M. Šimon Plachý z Třebnice, písař radní, ze starších obecních: Bartoloměj starší Stehlík [z Čenkova].

15. 1. února 1605. Cís. Rudolf II. stavům království Českého do sněmu: aby urozeného Štěpána Carretto (Karetta), hraběte z Milesimo, cís. mundšenka, i s jeho dědici pro věrné služby, jak od předků jeho, tak od něho samého císaři činěné, přijali za obyvatele království Českého.

16. V Praze, 3. února 1605. Nejv. úředníci čeští císaři: chtějí vzhledem k nepokojům v Uhřích na přítomném sněmě jednati o vypravení lidu válečného; nechť císař z téže příčiny napomene zemské hejtmany ve Slezsku a na Moravě ke dbalosti.

17. Na Horách Kutných, 3. února 1605. Kutnohorští vysílají Jana Šultysa Slánského z velké rady a M. Jana Beniciusa Táborského ze starších obecních jako své plnomocné zástupce k sněmu obecnímu v království Českém, svolanému na 4. února 1605.

18. 3. února 1605. Cís. Rudolf II. stavu panskému na sněmu českém: přimlouvá se za přijetí rytíře Jindřicha z Logu, jeho bratra Davida a strýce Kryštofa do stavu panského.

19. V Praze, 4. února 1605. Cís. Rudolf II. stavu panskému na sněmu českém: přimlouvá se za přijetí Purkarta Střely z Rokyc a sestry jeho Aleny do stavu panského.

20. V Praze, 4. února 1605. Cís. Rudolf II. stavu rytířskému v království Českém: přimlouvá se za přijetí Pavla Jamenského z Jamného do stavu rytířského.

21. [V Praze, 4. února 1605]. Královská předloha k sněmu království Českého.

22. V Praze, 7. února 1605. Nuncius Jan Štěpán Ferreri, biskup Vercellský, státnímu sekretáři papežskému Cinthiovi Aldobrandini, kardinálu sv. Jiří: v pátek 4. února byl zahájen sněm český čtením král. proposice; v sobotu se usnesli na odpovědi páni, dnes učiní to rytíři a zítra města; v záležitosti husitského administrátora je dosud ticho.

23. V Praze, 7. února 1605. Benátský vyslanec Francesco Soranzo dožeti Benátskému: minulý týden sešel se český sněm a v proposici předloženy mu požadavky císařovy, o nichž se nyní radí; protože se myslilo, že se ke čtení proposice dostaví císař osobně, shromáždilo se ve velikém sále množství diváků, císař však nepřišel.

24. V Praze, 7. února 1605. Bavorský agent Vilém Bodenius vév. Maximilianovi Bavorskému: někteří čeští páni, v jichž čele prý je p. Volf z Kolovrat, chtějí si při tomto sněmě stěžovati do vévody Bavorského, že škodí solnému obchodu při českých hranicích; sněm se začal 4. února; císař žádá rozličně pomoci, Čechové chtějí, aby plukovníci a hejtmané vojska od nich svoleného byli bráni z nich, ale nebudou jich asi míti dostatek.

25. V Praze, 7.-8. února 1605. Jednání vyslaných z měst ke sněmu v radě Starého města Pražského.

26. V Praze, 9. února 1605. Matyáš Samoel a Šimon Okrašovský, vyslaní Slánských ke sněmu, radě města Slaného: vypisují jednání stavu městského o sněmovní proposici ve dnech 7. a 8. února; o víně, jež má dostati p. podkomoří; dnes byla císaři odevzdána odpověď stavů na proposici.

27. V Praze, 9. února 1605. Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby uroz. Wolfa Unverzagta, radu a presidenta dvorské komory, "pro jeho věrné, pilné a nám i všemu domu Rakouskému od čtyřidcíti let pořád... platně činěné a prokazované služby" přijali za obyvatele království Českého.

28. V Praze, 11. února 1605. Dvorská komora nejv. úředníkům království Českého: posílá nové návrhy kurfiřta Braniborského učiněné císaři v záležitostech mezi nimi sporných, zejména také stran dosažení souhlasu stavů českých k tomu, aby kurfiřt mohl podržeti Bohumínsko, Bytomsko a Tarnovice, a žádá zprávu o příslušném rozhodnutí stavů.

29. [V Praze, 11. února 1605.] Královská replika na odpověď stavů k předloze.

30. V Praze, 12. února 1605. Bavorský agent Bodenius vév. Bavorskému Maxmiliánovi: Čechové nepodali ještě při sněmě stížnost do Bavorska; včera odevzdal císař výboru všech tří stavův osobně svou repliku.

31. V Praze, 12. února 1605. Dvorská komora tajné radě: navrhuje, aby se stavům českým na sněmě shromážděným předložila dodatečně žádost, by se uvolili platiti část úroku ze dvou milionů zlatých, jež císaři chce půjčiti Petr Joannini z Florence; přiložen návrh takové žádosti.

32. V Praze, 12. února 1605. Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby slov. Jiříka Prentla, hamrmistra na Dolejším a Hořejším Waltenreithu, přijali za obyvatele království Českého.

33. V Praze, 14. února 1605. Noviny o sněmu: císař dal stavům repliku; očekává se, že budou svoleny obvyklé kontribuce; zbývá dohodnouti se o vypravení jednoho sta vozů a o způsobu placení lidu vojenského.

34. V Praze, 14. února 1605. Nuncius Ferreri stát. sekretáři papežskému kard. Aldobrandini: doufá, že Husité nepodají na sněmu stížnost stran administrátora.

35. V Praze, 17. února 1605. Odpověď českých stavů na královskou repliku.

36. V Praze, 18. února 1605. Stavové čeští na sněmě přijímají Volfa Zieglera z Kliphauzu za obyvatele království Českého.

37. V Praze, 18. února 1605. Stavové čeští na sněmě přijímají Jiříka Prentla za obyvatele království Českého.

38. V Praze, 18. února 1605. Stav panský na sněmě přijímá mezi sebe Hendrycha a Davida bratří z Logu.

39. V Praze, 19. února 1605. Bavorský agent V. Bodenius vév. Bavorskému Maximilianovi: obyvatelé osady Zwieselu (v Bavořích) předložili zase zdejšímu sněmu jakousi stížnost; pozítří má býti usnesení sněmovní vytištěno; za obyvatele byli sněmem přijati markýz z Castilionu a president dv. komory Unverzagt; za plukovníky navrhli Čechové pět dosti mladých osob.

40. V Praze, 19. února 1605. Usnesení sněmu obecného, který se konal na hradě Pražském od 4. do 19. února 1605.

41. V Praze, 21. února 1605. Nuncius Ferreri státnímu sekretáři papežskému kard. Aldobrandini: sněm český byl ukončen, aniž se stala zmínka o Husitech; císař dostal téměř vše, oč žádal.

42. V Praze, 21. února 1605. Nuncius Ferrea kardinálu Aldobrandini: na sněmu českém byli přijati za obyvatele president Unverzagt a markýz z Castillionu.

43. V Praze, 26. února 1605. Jan Manhart vévodovi Bavorskému Maximilianovi: o artikuli sněmovního snesení českého, jenž se týká solního obchodu s Bavory.

44. V Praze, 28. února 1605. Nuncius Ferrea stát. sekretáři papežskému kard. Aldobrandini: posílá výtah českého sněmovního snesení; bylo těž rozhodnuto reformovati zřízení zemské, kteréž příležitosti mohlo by se užíti k pokusu uvésti stav duchovní do sněmu neb aspoň odstraniti zlořád, že osoby duchovní jsou volány před soudy světské.

45. V Praze, 28. února 1605. Bavorský vyslanec Bodenius vévodovi Bavorskému Maximilianovi: o stížnosti přednesené na sněmu českém strany solního obchodu s Bavory.

46. V Praze, 5. března 1605. Bavorský vyslanec Bodenius vév. Bavorskému Maximilianovi: posílá výtah českého sněmovního snesení; o stížnostech do Bavorska stran obchodu solního.

II. Sjezd nejv. úředníkův a soudců zemských i osob volených sněmem k nařízení veřejné hotovosti.

(27. dubna - 5. května 1605.)

47. V Praze, 1. dubna 1605. Cís. Rudolf II. Petru Vokovi z Rožmberka: aby se 27. dubna dostavil na hrad Pražský k jednání o veřejné hotovosti.

48. V Praze, 13. dubna 1605. Dvorská komora [české kanceláři]: o královské předloze pro sjezd svolaný k nařízení veřejně hotovosti.

49. V Praze, 23. dubna 1605. Vojenská dvorská rada nejv. kancléři král. Českého Zdeňkovi z Lobkovic: líčí válečné poměry v Uhřích a ohlašuje, co má býti jménem císařovým žádáno na sjezdu k nařízení veřejné hotovosti.

50. V Praze, 23. dubna 1605. Bavorský agent Bodenius Bav. vévodovi Maximiliánovi: o žádosti, jež má býti předložena nejv. úředníkům na sjezdu; o stavbě hradu královského.

51. [V Praze, 27. dubna 1605.] Královská předloha pro sjezd o veřejnou hotovost.

51a. V Praze, 27. dubna 1605. Zápis nejv. kancléře Zdeňka z Lobkovic o zahájení sjezdu o veřejnou hotovost a o příslušné poradě nejv. úředníků.

52. V Brně, 29. dubna 1605. Zemský hejtman, nejvyšší úředníci a soudcové zemští a krajští hejtmané markrabství Moravského v Brně shromáždění nejvyšším úředníkům a soudcům zemským království Českého i osobám voleným sněmem tohoto království k nařízení veřejné hotovosti: na markrabství Moravské se hrne veliké nebezpečí od zpronevěřilých Hejduků spojených s Turky a Tatary; posílají proto k císaři p. Vejkarta hraběte ze Salmu a Neuburka nad Innern a p. Václava Zahrádeckého ze Zahrádek na Budiškovicích, kteří také nejv. úředníkům a soudcům zemským i osobám od sněmu král. Českého zvoleným mají nebezpečí země Moravské v známost uvésti a jich požádati, aby "podle starodávních kompaktát, kteréž se mezi královstvím Českým a markrabstvím Moravským tímto staly", pomáhali hájiti hranice markrabství Moravského.

53. V Praze, 2. května 1605. Bavorský agent J. Manhart vév. Bavorskému Maximiliánovi: o sjezdu stran veřejné hotovosti; o náboženském vření v obyvatelstvu.

54. V Praze, 5. května 1605. Usnesení sjezdu nejv. úředníkův a soudců zemských král. Českého, rad soudu dvorského i komorního a osob zvolených sněmem hromničným r. 1605 k nařízení veřejně hotovosti.

55. V Praze, 7. května 1605. Bav. agent Bodenius bav. vévodovi Maximiliánovi: o příjezdu čtyř arcivévod do Prahy; o vpádu nepřátel do Moravy; o sjezdu stran veřejné hotovosti a volbě nejv. důstojníků této hotovosti.

III. Sněm letničný.

(1. června - 14. června 1605.)

56. V Praze, 9. května 1605. Cís. Rudolf II. rozepisuje sněm obecní království Českého ke dni 31. května roku 1605.

57. V Praze, 10. května 1605. Dvorská komora tajné radě: navrhuje, aby se nevyzdvihovala veřejná hotovost; raději ať se svolá nový sněm a tam se předloží stavům žádost, aby místo hotovosti povolili císaři dva pluky německých žoldnéřů.

57a. V Praze, 12. května 1605. Zápis nejv. kancléře Zdeňka z Lobkovic o poradě nejv. úředníků zemských, má-li býti svolán sněm.

58. V Praze, 16. května 1605. Nuncius Ferreri stát. sekretáři papežskému kard. Aldobrandini: o usnesení sjezdu o veřejnou hotovost; o rozepsání nového sněmu.

59. V Praze, 16. května 1605. Benátský vyslanec Francesco Soranzo dožeti Benátskému: byl rozepsán nový sněm; místo veřejné hotovosti se bude žádati 5000 placených žoldnéřů.

60. V Praze, 23. května 1605. Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby přijali Reinharta Vilíma z Meckbachu a na Helmsdorfu za obyvatele království Českého.

61. V Praze, 24. května 1605. Cís. Rudolf II. stavu rytířskému v král. Českém: aby přijal mezi sebe Reinharta Vilíma z Meckbachu.

62. V Praze, 24. května 1605. Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby pana Jakuba z Mollartu ("Molaru") pro jeho věrně, pilné a císaři každého času platně činěné služby, "v nichž až posavad trvá a jich vykonávati nepřestává", přijali za obyvatele království Českého do stavu panského.

63. V Praze, 24. května 1605. Dvorská komora české komoře: aby podala dobré zdání o tom, co by se mělo stavům českým jménem císařovým předložiti "in cameralibus" na sněmu svolaném na začátek měsíce června.

64. V Plzni, 27. května 1605. V radě král. města Plzně za přítomnosti starších obecních čteny mandáty strany rozepsání sněmu a vypravení lidu vojenského k mustruňku. Ke sněmu voleni M. Jan Kleo [z Roudné], písař radní [M. Šimon Plachý z Třebnice] a Matěj Khern ze starších obecních.

65. V Praze, 25. května 1605. Dobré zdání dvorské komory o požadavcích, jež by měly býti předloženy českému sněmu.

66. V Praze, 27. května 1605. Vojenská dvorská rada nejv. kancléři Zdeňkovi z Lobkovic: o vojenských požadavcích, jež by mely býti předloženy českému sněmu.

67. Na Horách Kutných, 30. května 1605. Kutnohorští vysílají Václava Sixta ze Zvířetína z velké rady a M. Jana Beniciusa [Táborského] ze starších obecních jako své plnomocné zástupce ke sněmu obecnímu království Českého.

68. V Praze, [29. - 31.] května 1605. [Nejv. kancléř Zdeněk z Lobkovic] oznamuje císaři obsah proposice královské pro český sněm.

69. V Praze, 2. června 1605. Zápis o poradě nejvyšších úředníků království Českého stran královské proposice pro český sněm.

70. V Praze, 2. června 1605. Cís. Rudolf stavům království Českého: aby přijali Pavla z Krauseneku, radu komory dvorské a hejtmana panství Krumlovského, pro jeho věrné, pilné a platné služby, císaři činěné, za obyvatele království Českého.

71. V Praze, 3. června 1605. Královská proposice k sněmu království Českého druhému toho roku.

72. (3. - 8. června 1605.) Stavové markrabství Moravského žádají stavů českých na sněmu za poskytnutí peněžité i osobní pomoci proti uherským povstalcům do Moravy vpadlým, za přímluvu o pomoc u papeže a stavů říše Německé, u císaře pak o to, aby lidu moravskému byla dána v opatrování některá místa za hranicemi markrabství, odkud nepřítel činí vpády, a konečné za uznání svého práva táhnouti při vojenské výpravě hned za obyvateli král. Českého před Slezany.

73. V Římě, 4. června 1605. Státní sekretář papežský kard. Erminius Valenti Pražskému nunciovi Ferrerovi: o nelibosti papežově, že arciknížata nepořídili u císaře tak, jak bylo doufáno; ať se nuncius přičiní, aby český sněm svolil co největší pomoci na válku.

74. V Praze, 5. června 1605. Chebský syndik Jáchym Franck radě města Cheba: o zahájení českého sněmu a zvláště o článku král. proposice týkajícím se dvoumilionové půjčky italské; o odjezdu arciknížat z Prahy.

75. V Praze, 6. června 1605. Zápis o jednání vyslaných z měst na radnici Staroměstské.

76. [6. června] 1605. Stav městský žádá oba vyšší stavy, aby do žádosti, kterou chtějí podati císaři stran svobodného provozování náboženství pod obojí, pojali také stav městský.

77. V Praze, 7. června 1605. Zápis o jednání vyslaných z měst na radnici Staroměstské.

78. V Praze, 6. června 1605. Nuncius Ferrea státnímu sekretáři papežskému kard. Valenti: o dvoumilionové půjčce nabízené císaři monsignorem Marchesi; o osobnosti tohoto monsignora; o jednání na sněmu stran nových pomocí válečných; o návratu kard. Dietrichštejna z Říma a řádění nepřátel na Moravě.

79. V Praze, 6. června 1605. Benátský vyslanec Francesco Soranzo dožeti Benátskému: o nebezpečí nepřátelského vpádu; o zahájení českého sněmu a požadavcích předložených stavům, zvláště stran dvoumilionové půjčky italské.

80. V Praze, 8. června 1605. Nuncius Ferreri nejv. kancléři Zdeňkovi z Lobkovic: aby se vzepřel žádosti Husitů za ustanovení nového administrátora nebo aspoň je donutil zreformovati konsistoř a podrobiti se arcibiskupovi.

81. V Praze, 8. června 1605. Nejv. kancléř Zdeněk z Lobkovic nunciovi Ferreri: jmenování husitského administrátora nebylo možno zmařiti, stalo se však způsobem, jenž zajisté nuncia uspokojí.

82. V Praze, 8. června 1605. Nejv. kancléř Zdeněk z Lobkovic správci úřadu hofmistrského hrab. Fridrichovi z Fürstenberka: posílá německý překlad stavovské odpovědi na královskou proposici k uvážení tajné radě.

83. V Praze, 10. června 1605. Dobré zdání dvorské komory a tajné rady o odpovědi stavů českých na královskou proposici.

84. V Praze, 10. června 1605. Nuncius Ferreri stát. sekretáři papežskému kard. Valenti: o svoleních, jež asi učiní český sněm; o dvoumilionové půjčce italské.

85. V Praze, 10. června 1605. Nuncius Ferreri stát. sekretáři papežskému kard. Valenti: o záměru nekatolíků domáhati se na sněmu svobody svého vyznání; o postavení Husita v zemi; o dosazení jich administrátora a jednání nunciově s nejvyšším kancléřem o tuto věc jakož i o zřízení kněžského semináře.

86. V Praze, 13. června 1605. Benátský vyslanec Francesco Soranzo dožeti Benátskému: o válečných přípravách proti hrozícímu vpádu nepřátelskému; o jednání sněmu českého; o úsilí nekatolických stavů domoci se svobody svého vyznání; o výtržnosti při slavnosti Božího těla a náboženském vření v obyvatelstvu; o záměru císařově uchýliti se do Innsbrucka a o poměrech u dvora; o příchodu kard. Dietrichštejna.

87. V Praze, 13. června 1605. Nuncius Ferrea papežskému stát. sekretáři kard. Valenti: o veřejné hotovosti svolené českým sněmem.

88. V Praze, 13. června 1605. Stavové království Českého na sněmu shromáždění nařizují, aby přitištěna byla pečeť zemská k opisu majestátu krále Vladislava ze 17. února 1502.

89. V Praze, 13. - 14. června 1605. Stavové čeští na sněmu přijímají Pavla z Krauseneku za obyvatele království Českého.

90. V Praze, 14. června 1605. Usnesení sněmu obecného, který se konal na hradě Pražském od 1.-14. června 1605.

91. V Praze, 20. června 1605. Nuncius Ferreri státnímu sekretáři papežskému kard. Valenti: o svém marném úsilí pohnouti stavy české, aby místo hotovosti povolili císaři peníze.

92. V Římě, 25. června 1605. Státní sekretář papežský kard. Valenti nunciovi Ferrerovi: papež doufá, že žádost za povolení Augsburské konfese, byvši na českém sněmu zamítnuta, nebude již znova předložena.

93. V Římě, 9. července 1605. Kardinál Valenti nunciovi Ferrerovi: o zármutku papežově nad neochotou stavů poskytnouti císaři pomoc dostatečnou proti Turkům.

IV. Sněm svatobartolomějský.

(30. srpna - 5. září 1605.)

94. V Praze, 19. července 1605. Rudolf II. rozepisuje sněm obecní království Českého ke dni 30. srpna r. 1605.

95. V Praze, 21. července 1605. Tajná rada dvorské komoře: aby se dohodla s českou komorou o požadavcích, jež by měly býti předloženy českému sněmu.

96. V Praze, 8. srpna 1605. Nuncius Ferreri pap. stát. sekretáři kard. Valenti: o nastávajícím sněmě; o svém jednání s nejv. úředníky stran placení úroků z dvoumilionové půjčky italské nabízené císaři.

97. V Plzni, 12. srpna 1605. V radě města Plzně za přítomnosti starších obecních přečten mandát královský o rozepsání sněmu a za posla k sněmu tomu zvolen Šebestián Pechovský z Turnštejna a Palatinu.

98. [V Praze, 13. - 16. srpna 1605.] President české komory Štěpán Jiří ze Šternberka císaři: radí, co by mělo býti na budoucím sněmě od stavů českých žádáno.

99. [V Praze, 13. - 16. srpna 1605.] Tajná rada, dvorská a česká komora císaři: podávají návrh požadavků, jež by měly býti předloženy českému sněmu.

100. V Praze, 18. srpna 1605. Tajná rada nejv. úředníkům král. Českého; o požadavcích, jež by měly býti předloženy stavům českým na sněmu.

101. V Praze, 20. srpna 1605. Konečné rozhodnutí císařovo o požadavcích, jež mají býti předloženy českému sněmu.

102. Ve Dvoře Králové, 20. srpna 1605. Rada města Dvora [Králové] nad Labem radě města Trutnova: o společné cestě vyslaných obou měst ke sněmu.

103. V Praze, 21. srpna 1605. Instrukce císařská daná Adamovi mladšímu z Valdštejna, vyslanému k velitelům české hotovosti na Moravě Adamovi ze Šternberka a Henrychovi M. z Thurnu: aby Adamovi ze Šternberka předložil k uvážení články připravené pro český sněm a s oběma vůdci aby jednal, aby oni i ostatní důstojníci české hotovosti podrželi své hodnosti, svolí-li sněm, aby hotovost zůstala v poli další tři měsíce.

104. V Římě, 27. srpna 1605. Státní sekretář papežský kard. Valenti Pražskému nunciu Ferrerovi: sněmu českého je sice potřebí, nechť však nuncius bdí nad tím, aby ho kacíři neužili k vymáhání svých požadavků.

105. Na Horách Kutných, 28. srpna 1605. Kutnohorští vysílají Jana Šultysa z Felsdorfu z veliké rady a M. Jana Beniciusa [Táborského] ze starších obecních jako své plnomocné zástupce ke sněmu obecnímu království Českého rozepsanému na hrad Pražský na 30. srpna 1605.

106. V Praze, 29. srpna 1605. Nuncius Ferreri papežskému stát. sekretáři kard. Valenti: o svém úsilí pohnouti stavy české k tomu, aby se uvolili platiti část úroků z dvoumilionové půjčky italské nabízené císaři.

107. V Praze, 30. srpna 1605. Královská proposice ke sněmu království Českého, třetímu toho roku.

108. [V Praze], 30. srpna 1605. Cís. Rudolf II. stavům království Českého do sněmu: aby přijali Camilla Martinella pro jeho věrné, císaři až posavad prokázané služby za obyvatele království Českého a jemu to deskami zemskými zapsati dali.

109. V Praze, 1. září 1605. Stavové král. Českého na sněmu shromáždění svolují, aby paní Alžbětě Lobkovské z Lobkovic vložen byl do desk dvůr Havránkovský, jinak Cikánovský, v Zadním Ovenci, aby pí. Alžběta byla zproštěna povinnosti platiti ze svého mlýna v Zadním Ovenci ročně 10 kop úřadu nejv. purkrabství a aby jí byl dědičně zapsán pramen Libule vedený s pozemků nejv. purkrabství do tohoto mlýna.

110. V Praze, 1. září 1605. Porada nejvyšších úředníků král. Českého o věcech sněmovních, jmenovitě o ponechání vojska české hotovosti v poli, o vyjednávání s vojskem najatým a o žádosti Jana Rudolfa Trčky stran příslušenství jeho rodu ke stavu panskému.

110a. V Praze, 2. září 1605. Porada nejvyšších úředníků král. Českého o odpovědi stavů českých na královskou proposici.

111. V Praze, [3. září] 1605. Královská replika na odpověď danou od stavů, na proposici.

112. V Praze, 5. září 1605. Usnesení sněmu obecného, který se konal na hradě Pražském od 30. srpna do 5. září 1605.

113. V Praze, 5. září 1605. Benátský vyslanec Fr. Soranzo dožeti Benátskému: o svoleních učiněných českým sněmem.

114. V Praze, 12. září 1605. Nuncius Ferreri státnímu sekretáři papežskému kardinálovi Scipionu Borghese: o svoleních českého sněmu na válku v Uhřích; o válečných poměrech tamtéž.

115. V Římě, 1. října 1605. Kardinál Scipio Borghese nunciovi Ferrerovi: o pomocech válečných svolených posledním sněmem českým.
Přihlásit/registrovat se do ISP