61.

V Praze, 24. května 1605.Cís. Rudolf II. stavu rytířskému v král. Českém: aby přijal mezi sebe Reinharta Vilíma z Meckbachu.

Opis souč. v arch. rnístodrž. v Praze sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 116 č. 71. jiný opis tamtéž fol. 121 č. 8 (1).

Rudolf etc. Stateční a slovutní, věrní naši milí! Milostivě vám věděti dáváme, že jest na nás poníženě vznesl Reynhard Vilím z Megkbachu a na Helmsdorfu, věrný náš milý, kterak by toho oumyslu byl zde v království našem Českém se osaditi, jakož pak toho při nás a stavích království tohoto českého, věrných našich milých, aby za obyvatele téhož království přijat byl, vyhledává, nás tolikéž k vám za milostivou přímluvu, abyste jej mezi sebe do stavu vašeho rytířského přijali, poníženě prosíce. [Srov. č. 60.] Kteréžto takové jeho slušné žádosti a ponížené prosby oslyšeti nemohouce a zvláště majíce toho jisté správy, že jest se vždycky poctivě a náležitě choval i také několik let proti nepříteli všeho křesťanstva potřebovati dal, z těch příčin k vám se za něho milostivě přimlouvati ráčíme, že jej mezi sebe do téhož stavu vašeho rytířského přijíti odporní nebudete, nýbrž jemu této milostivé přímluvy naší císařské, kteréž se on nemálo těší, vskutku užíti dáte; a my vám to zase milostí naší císařskou spomínati chtíti ráčíme. Dán na hradě našem Pražském v outerý po neděli Exaudi léta 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP