89.

V Praze, 13. - 14. června 1605.Stavové čeští na sněmu přijímají Pavla z Krauseneku za obyvatele království Českého.

Zápis z 5. září 1605 v archivu zemském v kvaternu 51 malého archivu stavovského: Relací zlatý 1602 - 1606, fol. I. 16 a.

V pondělí po svatém Jiljí. [Toto datum se týká pouze dne zápisu; přijetí Krausenekovo za obyvatele se stalo, jak ze zápisu patrno, před skončením sněmu.]

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 1605. v středu po svatém Duše [V zápise deskovém bylo původně "v auterej po sv. Bartoloměji", což dodatečně opraveno.] a zavřín téhož léta v outerej po slavnosti Těla božího, [V zápise deskovém původně bylo "v pondělí po sv. Jiljí."] na milostivou přímluvu J. Mti. cís. jakožto krále Českého a snažnou žádost a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Pavla z Krauseneku, J. Mti. cís. radu komory dvorské a hejtmana panství Krumlovského, ["Pavla... Krumlovského" je v zápise deskovém připsáno na okraji; v textu byla původně dvě jiná slova, jež jsou přeškrtána tak, že je nelze přečísti.] přijíti jsou ráčili.... [Následující formule se shoduje s formulí otištěnou v č. 36. Vydal-li Krausenek obvyklý revers k zemi, nelze říci; ve sbírce reversů v archivě zemském jeho revers není.]

Relatorové na to jsou byli z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských...., též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských.... [Jména obojích úředníků viz v č. 88.]: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, J. Mti. císaře Římského tejná rada, nejstarší komorník, nejv. hofmistr a kamrmejstr království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejv. kancléř království Českého a J. Mti. cís. rada, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku a Ronšperce, nejv. sudí dvorský království Českého a J. Mti. cís. rada, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští, dědičný kráječ království Českého a J. Mti. cís. rada, Teobald Švihovský z Ryzmberka a z Švihová a na Horaždějovicích, J. Mti. cís. rada, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, J. Mti. cís. rada, komorník a dvoru v království Českém maršálek, Matouš Děpolt z Lobkovic a na Strakonicích, nejv. mistr převorství království Českého z pánův; Purkart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království Českého, Kryštof Vratislav z Mitrovic na Lochovicích a Protivíne, purkrabě Karlštejnský, J. Mti. cís. rada, Adam Hrzan z Harasova na Skalce, Landškrouně a Landšperce, J. Mti. cís. rada, Ctibor Tyburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, hejtman Menšího města Pražského, J. Mti. cís. rada, Jindřich Předenice z Předenic, Mikuláš Braum z Měřetic a na Lipně [z vladyk.]
Přihlásit/registrovat se do ISP