5.

7. ledna 1605.Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby přijali Volfa Zieglera z Kliphauzu za obyvatele království Českého.

Opis souč. v arch. místodrž. v Praze sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 9 č. 23.

Rudolf etc. Vysoce urození, urození, stateční, slovutní, poctiví a opatrní, věrní naši milí! Milostivě vás tejna nečiníme, že sme od poctivého Volfa Czyglera z Kliphauzu, věrného našeho milého, ve vší poníženosti za milostivou přímluvu naši, abyste ho za obyvatele království tohoto Českého přijali, snažně prošeni, kdež jsouce my témuž Volfovi Czeklerovi pro věrné služby jeho nám se vší poddaností činěný vší milostí naší císařskou a královskou náchylní, k vám se za něho milostivě přimlouvati ráčíme, abyste jeho za obyvatele království tohoto podle starobylého chvalitebného pořádku a obyčeje přijali a této naší císařský a královský přímluvy, kteréž se on nemálo těší, (jakž o vás pochybovati neráčíme) skutečně užíti dali. Dán v pátek po sv. třech králích, 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP