26.

V Praze, 9. února 1605.Matyáš Samoel a Šimon Okrašovský, vyslaní Slánských ke sněmu, radě města Slaného: vypisují jednání stavu městského o sněmovní proposici ve dnech 7. a 8. února; o víně, jež má dostati p. podkomoří; dnes byla císaři odevzdána odpověď stavů na proposici.

Orig. v arch. m. Slaného. Na rubu jinou rukou připsáno: "Dodáno k ouřadu ve čtvrtek po svaté Dorotě [10. ún.] v hod. 15 l. 1605."

Službu svú vzkazujem etc. Pominulého dne pondělního [7. II.] odeslali sme panu Václavovi Hanžbuřskýmu [Václav Hanžburský, starší písař radní města Slaného, později (v l. 1608 - 1617) primas téhož města (Lacina, Paměti král. města Slaného, 1885, str. 319).] poznamenání některých artikuluov z propositi od J. Mti. cís. podaných stavům království tohoto. Nepochybujem, než že jest to V. Mtem. od pana Václava předneseno a vykázáno. Toho pak dne pondělního mezi dvamecítmou a třímecítmou hodinou odesláno bylo od stavů vyšších osob z stavu panskýho čtyry a z stavu rytířskýho čtyry k stavu městskýmu, a tu skrze p. Adama Dlouhýho z Walštejna [Protože na sněmu byli přítomni dva Adamové z Valdštejna, totiž Adam mladší z V. na Hrádku nad Sázavou, cís. rada a komorník (od r. 1596), jenž později dosáhl nejv. úřadů v zemi (byl v l. 1608 - 1611 nejv. sudím, 1611-19 nejv. hofmistrem, v l. 1627 - 1638 nejv. purkrabím; zemřel 1638), a Adam starší z V. na Žehušicích, podkomoří měst králové České (zemř. před r. 1617), a protože není mi známo odjinud, kterému z nich dáváno příjmě Dlouhý, nelze mi rozhodnouti, kterého z nich se týká tato zpráva.] k stavu městskýmu promlouváno (na čem jsou se stavové vyšší snésti ráčili) bylo: Předně, jakož J. Mt. cís. milostivě toho při stavích žádati ráčí, aby 2000 koní zbrojnejch a 6000 lidu pěšího do království Uherskýho odesláno a vypraveno býti mohlo, aby stavové, bedlivě povážíc toho, kterak by ten takovej lid za celej rok přechován bejti mohl, na to pomyslili, na kterejžto artykul toto jsou za odpověď dali: že Jich Mti. stavové vyšší k tomu přistupovati ráčí, aby toliko za devět měsíců přechován býti mohl, však aby nejvyšší z obyvateluov království tohoto Českého volení a vybráni býti mohli. [Srov. č. 22 a 24.] Druhej pak artykul, aby z jednoho každého vědra vína tři pinty aneb peníze za ty tři pinty vína, po čem by šenkováno bylo, neporážejíce předešlé zbírky po šesti alb., z vědra dávati povinni byli, k tomu tíž stavové vyšší, že se jich nedotejká, přistoupiti jsou ráčili, a aby stav městskej s nima se srovnal, dostatečně napomenuli; item z poddanejch lidí z vlastního měšce, co prve po 1 kopě 10 gr. dáváno bylo, aby toliko tohoto roku po 30 gr. a více nic svoleno bylo; [Srov. č. 22.] jiný pak kontribucí všecky aby podle sněmovního snesení léta 1604 dávány a vybírány býti mohly; item clo pomezní, poněvadž velice zvejšeno bylo, aby J. Mt. cís. od polovice upustiti ráčil; [Clo pomezní aneb sbírka z dobytka vyváženého ze země byla skutečné již r. 1602 zvýšena proti roku předešlému na míru dvojnásobnou, r. 1603 byly pak sazby ještě zvýšeny, ale r. 1604 platilo se zase tolik jako r. 1602.] item formanů sto vozů, v každém 4 koně a 2 pacholci, aby stavové do Uher vypravili k vezen; potřeb válečných, k tomu že povoliti nemohou, na tom jsou zavřeli, jest se obávati, aby to na města nepřišlo; item na opevnění pevnosti. Vujvaru, Komárna a Vostřihoma aby 20.000 svolili, k tomu též že přistoupiti nemohou, na tom jsou zůstali; sto tisíc na zaplacení a zapravení dluhů panům Normberčanům, k tomu též povoliti nechtěli. Třetí stav k tomu ke všemu přistoupil, kromě co se těch tří pinet vína z vědra dávání dotyce, na tom jsou se v outerej minulej [8. II.] na rathouze Staroměstským při společným shromáždění zastavili, a Jich Mtí. žádali, aby při předešlé zbírce z vín, totiž po 6 alb. gr. z vědra zvláště z domácích vín pozůstaveno býti mohlo, z přespolních pak aby se při většilo a po 8 alb. a nejvíce po 10 alb. aby dáváno bylo. [Srov. č. 25 a úvod.] Ale nic třetí stav obdržeti nemohl, a páni Pražané vida, že jinač býti nemůže, k tomu jejich podání přistoupiti jsou museli. Však jiní vyslaní z měst to těžce, že jsou tak upospíšili, nesli.

Co se pak pana podkomořího [Podkomořím byl od r. 1603 Purkart Točník z Křimic.] dotýče, promluvení jsme měli s písařem komorním, poněvadž pána zde není, mohli-li bychom ten sud vína sem do Prahy, vymlouvajíce se zlejmi cestami, dodati; nic sme obdržeti nemohli, nýbrž že pán se na takové víno bezpečiti ráčí, abychom je domů dovezli. Však potom na tom s ním zůstáno, abychom toliko do Rakovníka je dovezli, že chce pánům Rakovnickým psaní učiniti, aby tu věc fedrovali a takové víno pánu na místo dovézti dali. Jestliže takové psaní dnes přihotoveno bude, nepomineme je zejtřejšího dne V. Mtem. odeslati.

Dnešního dne od stavův odpověď odeslána a presentována byla J. Mti. cís. [Odpověď ta se nezachovala, toliko královská replika na ni [č. 29].] Jest naděje, žes replikou J. Mt. cís. neráčí odtahovati aneb dlouho odkládati. Tím sme na ten čas V. Mtí. spraviti nepominuli. S tím milost Pána Boha rač s Vámi se všemi býti. Datum na spěch v samé Praze v středu po svaté Dorotě léta etc. 1605.

 

Mathyáš Samoel.

 

Šimon Okrašovský.[Matiáš Samoel, jinak Samuel, primas, a Šimon Okrašovský, konšel m. Slaného, vyslaní ke sněmu. Podle zápisu v knize m. Slaného: Acta curiae 1605-13 (arch. m. Slaného, rkps. č. 55), fol. 13 ke dni 25. ún. 1605: "p. Mathyáš Samuel primas a p. Šimon Okrašovský, vysláni k sněmu, činili relatí, co jsou tou jízdou obecních věcí vyřídili mimo sněmovní jednání; z práce jim poděkováno."]
Přihlásit/registrovat se do ISP