102.

Ve Dvoře Králové, 20. srpna 1605.Rada města Dvora [Králové] nad Labem radě města Trutnova: o společné cestě vyslaných obou měst ke sněmu.

Orig. se zbytky pečeti v arch. musea král. Českého v odd. F.

Službu svú etc. - Zdraví etc. K žádosti V. Optí. tak bychom rádi učinili a vyslaného V. Optí. k sněmu s vyslaným naším do vozu našeho, kdyby v tom podobných příčin psaním V. Optí. obsažených nebylo, přijíti dáti chtěli. Což poněvadž se z týchž příčin státi nemůže, V. Optí. netajíme, že jsme se toho při p. primasovi našem dožádali, aby, vypravíc se z domu v neděli po památce sv. Bartholoměje prv příští [27. VIII.] do měst Pražských na koni, věc naši (podle plnomocenství sobě od nás k tomu daného) při sněmu obecním vedle jiných měst království Českého k dobrému našemu a obce naší vedl, řídil a spravoval. Protož, vidí-li se V. Optem. vyslaného před týmž dnem, totiž v sobotu po památce sv. Bartholoměje prv příští [26. Vili.], k nám do města Dvoru na noc na koni, tak aby nazejtří tím raněji společně na koních ku Praze k též potřebě vyjeti mohli, vypraviti, to při dobrém zdání a vůli V. Optí. zůstaň. Čehož jsme také k žádosti V. Optí. pro správu tejna učiniti pominouti nemohli. Milost Boží s námi. Dán v městě Dvoru nad Labem v sobotu po památce Nanebevzetí Panny Marie léta 1605.

 

Purkmistr a rada města

 

Dvoru nad Labem.[A tergo]: Slovutné opatrnosti pánům purkmistru a radě města Trutnova nad Úpou, pánům přátelům a sousedům našim zvláště milým.
Přihlásit/registrovat se do ISP