75.

V Praze, 6. června 1605.Zápis o jednání vyslaných z měst na radnici Staroměstské.

Pův. zápis v arch. m. Prahy v rkpe. č. 1288: Manuál Starého města 1604 - 1605, fol. 327.

Feria 2. postridie s. Trinitatis, 6. iunii.

Páni Pražané a z měst páni vyslaní do rady. V společnosti o artykulích na sněmě přednesených: 1. o vypravení a zhotovení k veřejnosti od měst 8. osoby; 2. dvouch rejtharův od 5000 kop gr. č. vyslati a vypraviti [Srov. č. 71 odst. 1 a č. 83.]; 3. 100.000 rejnských zlatejch na officíry vypůjčiti [Usnesením sjezdu o veřejnou hotovost z 5. května dána nejv. úředníkům a soudcům zemským moc vypůjčiti si 100.000 kop míš. na officiry veřejné hotovosti, o jichž zaplacení měl rozhodnouti budoucí sněm. Ačkoli v proposici o tom není zmínky, byla tato věc patrně přece předložena stavům; srov. též č. 69 (řeč. nejv. hofmistra) a č. 77 (článek 8).], promlouváno.

Pod obojí spůsobou kteří vyslaní jsou, v radě zůstali a promlouvali, aby J. Mti. cís. supplikací podati se snažili, kterak by konsistoř dolejší k obnovení přijíti mohla, též pod obojí spůsobou bez překážky zůstávati mohli, podle Jich Mtí. stavu panskýho a rytířskýho aby se za jedno snesli. [Viz v úvodě a dále č. 76, 85 a 86.] Fiat, fiat. Deus adiuvet nos et custodiat. [Po straně připsáno rukou písařovou: "Města supplikací podali J. Mt. cís. p. p. Maximiliánovi l. 1575." Na fol. 328 poznamenáno k témuž datu: "Hac die et sequenti dorn, magister Joannes Vocorinus Pragensi in arce comitiis interfuit, vice domini cancellarli functus."]
Přihlásit/registrovat se do ISP