96.

V Praze, 8. srpna 1605.Nuncius Ferreri pap. stát. sekretáři kard. Valenti: o nastávajícím sněmě; o svém jednání s nejv. úředníky stran placení úroků z dvoumilionové půjčky italské nabízené císaři.

Orig. v arch. Vatik.: Borgh. II. 152, list 60. Na rubu jinou rukou: "Risposta a dì 27. Agosto 1605." Srov. è. 104.

... La dieta di questo regno è inditta per la fine di questo, [Viz č. 94.] di ragione dovranno rimediare ai disordini passati et disingannarsi con quello che toccano con mano e non volevano prima credere; hanno speso un tesoro in queste sue genti, hanno rovinato il paese, né sono buoni a diffendersi per non haver disciplina. [Srov. č. 91 a v úvodě.] Se Dio non ci aiutava in far abbandonare la piazza di Wivar da gli inimici, per il soccorso che si potesse aspettare da questa gente che era obligata ad andarvi, era persa. [O oblehání Ujváru psal 9. července 1605 Vitém Konecchlumský, velitel žoldnéřů Kutnohorských a Čáslavských, z Brna do Kutné hory (Orig. v arch. Kutnohorském č. 6081 - 1. červ.): "O nepříteli Vám též oznamuji, že


jest velmi silně jedním houfem nový zámek Ujvár oblehl." Nuncius sám ve své zprávě z 18. července 1605 (Orig. v arch. Vatik.: Borgh. II. 152, list 50) oznamoval, že Ujvár je velice sklíčen nepřítelem a že proto dán byl rozkaz generálovi českého vojska Adamu ze Šternberka a zem. hejtmanu moravskému Karlovi z Lichtenštejna, aby Ujváru poskytli pomoci. K tomu však nedošlo. Více o tom dále. O tom, že nepřítel upustil od obléhání Ujvára, zmiňuje se také proposice sněmovní [č. 107], ale stalo se to patrně jen na krátký čas, protože již v proposici mluví se o novém obléhání tohoto místa. Zmiňuje se o něm také nuncius ve zprávě z 12. září 1605 (Orig. v arch. Vatik.: Borgh. II. 167, list 13); srov. též Tomek, O nepokojích stavovských II. (Čas. česk. mus. 1855) str. 390.]

Ho cominciato a fare qualche offitio con questi officiali, perche, se S. Mtà. torna a dimandare ¾ obligo per li 45 mila fiorini che dimandò ¾ altra volta a questo regno, che non li faccino difficultà, perche alla fine a questo regno così poca somma, ancorché per lungo tempo, è di pochissimo aggravio, et dando la Moravia et la Slesia con il suo esempio li altri 45 mila, viene S. Mtà. a servirsi di un millione di fiorini che lo leva di tutte le necessità presenti, [Srov. č. 91 a zvl. 94.] ma quello che e è di male, è, che 1 essercito non può aspettare ad uscire, che si faccia la dieta, né può uscire, se oltre il pagamento de gli ammutinati non ci sono in pronto 600 mila fiorini per le provisioni del campo, buona parte de quali vanno per servitio del ľ artigliaria, i cui officiali restano haver gran somma del passato, et quando saranno sodisfatti, si vogliono licentiare, essendosi a quest' hora procacciati, se ben secretamente, tutti recapito altrove; di che Monsù di Tigli [Jan Tserclaes Tilly, proslulý později vojevůdce, byl r. 1604 ustanoven od císaře generálem jízdy, s níž bojoval proti Turkům a uherským povstalcům, a r. 1605 jmenován polním maršálkem. Zdržoval se tou dobou v Praze, jednaje o zaplacení svého vojska.] ne sente pena e tutto dì lo ricorda co. - Di Praga li 8 ď Agosto 1605.

 

Giovanni Stefano Ferrero

 

vescovo di Vercelli.


Přihlásit/registrovat se do ISP