52.

V Brně, 29. dubna 1605.Zemský hejtman, nejvyšší úředníci a soudcové zemští a krajští hejtmané markrabství Moravského v Brně shromáždění [Akta sjezdu stavů moravských v Brně, zahájeného 28. dubna 1605, jsou otištěna u Kameníčka, Prameny ke vpádům Bočkajovců; srov. Kameníček, Vpády Bočkajovců na Moravu (Čas. česk. mus. 1894) str. 103.] nejvyšším úředníkům a soudcům zemským království Českého i osobám voleným sněmem tohoto království k nařízení veřejné hotovosti: na markrabství Moravské se hrne veliké nebezpečí od zpronevěřilých Hejduků spojených s Turky a Tatary; posílají proto k císaři


p. Vejkarta hraběte ze Salmu a Neuburka nad Innern a p. Václava Zahrádeckého ze Zahrádek na Budiškovicích, [Instrukci danou oběma těmto pánům k jednání s císařem viz u Kameníčka, Prameny str. 37.] kteří také nejv. úředníkům a soudcům zemským i osobám od sněmu král. Českého zvoleným mají nebezpečí země Moravské v známost uvésti a jich požádati, aby "podle starodávních kompaktát, kteréž se mezi královstvím Českým a markrabstvím Moravským tímto staly", pomáhali hájiti hranice markrabství Moravského. [Ze zápisu nejv. kancléře Zdeňka z Lobkovic o poradě nejv. úředníka král. Českého ze dne 7. května 1605 (Diarium Zdeňka z Lobkovic v arch. Roudnickém: F. 9. 45 Nr. 4, fol. 145) se dovídáme, že o pomoc z Čech psal zemský hejtman moravský Karel z Lichtenštejna někdy touž dobou také tajnému sekretáři císařskému Janu Barvitiovi. Zápis ten zní: "Psaní p. hejtmana markrabství Moravského p. Barbiciusovi dva artykule v sobě obsahuje: 1. žádá, aby J. Mt. cís. ráčil dovoliti, aby sjezd mohl držán bejti; 2. aby v Čechách páni stavové místo 20. poddanýho raději knechty ráčili ihned do Moravy vypraviti. In primo fiat et comissarii sint d. Joh. Aussteczky et Wilhelm Rut. In secundo již jest nařízeno na tomto sjezdu." Sjezd, o jehož povolení tu zem. hejtman moravský žádá, se pak skutečně konal v Uh. Hradišti v druhé polovici měsíce května (srov. úvod); že by mu podle usnesení nejv. úředníků byli bývali přítomni jako císařští komisaři p. Jan z Ústí a Vilím Rut z Dirného, cís. rada a nejv. berník království Českého v l. 1601 - 1604, není odjinud známo.]
"Datum v městě Brně v pátek před nedělí Jubilate a. 1605".

Z moravských Památek sněmovních v zem. archivě mor. v Brně vyd. Kameníček, Prameny ke vpádům Bočkajovců na Moravu r. 1605-6, str. 40.
Přihlásit/registrovat se do ISP