98.

[V Praze, 13. - 16. srpna 1605.]President české komory Štěpán Jiří ze Šternberka císaři: radí, co by mělo býti na budoucím sněmě od stavů českých žádáno.

Orig. nedatovaný v arch. c. a k. spol. minist. financí ve Vídni: Böhmen, Landtagssachen 1604 - 1607, fol. 342 - 345. Že toto dobré zdání vzniklo po 13. srpnu, je patrno z toho, že k němu byl přiložen seznam anticipaci učiněných na účet zamýšleného prodeje panství Chomutovského a Dobříšského k zaplacení vojska v Uhřích, kterýžto seznam je opatřen datem 13. srpna. Před 16. srpen dlužno je klásti proto, že ho bylo zřejmě užito v následujícím návrhu tajné rady a české i dvorské komory [č. 99], který byl císaři předložen nejpozději 16. srpna.

Allergnedigister kaiser und herr! Was bei negstkunftigem landtag etwo den stenden von E. Mt. zu proponieren sei uber vorig mein guetachten, [Tohoto dřívějšího dobrozdání Šternberkova nemám.] wäre ich der gehorsamisten mainung:

[1.] Weiln das volk, so aus diser cron Behem abgefertigt, zum widerstand des feinds und der rebellen einfall in Märhern nur auf drei monat lang bewilligt, [Viz č. 54.] welche von der musterung, so den sechsten juli beschehen und erfolget, auf den sechsten tag october künftig ir endschaft erraichet, [Srov. svrchu v úvodě.] der feind aber erst jezo maistes seine Verrichtung vor sich, und do der abzug desselben behemischen volks vermerket, leicht diser orten einfallen und grössers unheil als hievor geschehen möchte, so hielt ich vor ratsamb sein, das E. Mt. an die stende allergnedigist begern möchten, solch ir volk von ausgang voriger bewilligter zeit der drei monat noch drei monat, so sich von der musterung an den sechsten october enden werden, ohne den abzug vor foli im veld verbleiben zu lassen und sich auf ihre underhaltung, wie auch der obristen und bevelichsleüt Zahlung ainer anlag zu vergleichen, dann sonsten auf iren abzug nichts gewissers als des feinds einfall und das lezte ärger als das vorige zu besorgen.

[2.] Weiln auch die anlag, so etwo im landtag gemacht und beschlossen, auf dise drei monat nit so bald eingebracht, das volk aber bei so geringem sold ohne gelt nit verbleiben kan, sintemal auf dem landtagsbeschlus die publication desselben im ganzen land zum allerwenigisten ein monat verlauft, so müesten die herrn stend auf ain summa gelds zu anticipiren gedenken und schliessen und dieselbe hernach, wan die bewilligungen eingebracht, damit wider bezalen.

[3.] Die lieferung aines jeden gebüer auf die drei monat kunte alhero aufs Präger schloss auf ain gewissen ehisten ter min geschehen, wohin oder wem es die stend vertrauen wurden.

[4.] Demnach dann auch die Turnischen ain tausend pferd und Wrzesowizischen fünf hundert, so aus der stend bewilligung aufgenomen worden, uber die sechs monat, darauf der stend beschluss gerichtet, bishero etlich monat gedienet und fast ain ganzes jar unabgedankt auf dato verbleiben, welche auf ire bezahlung hart dringen, [O jezdcích Thurnových a Vřesovcových viz v úvodě. Srov. č. 83 odst. 5 a č. 90.] so wäre mein gehorsamistes erachtens von E. Mt. an die stend zu begehren sein, das sie bei diesem landtag ain extraordinari haussteuer zwainzig weisgroschen auf zwei Termin, so den andern hievorigen bewilligungen und gesezten terminen nit verhinderlichen wären, als etwa Martini und weichnachten, richten wolten. [Mimořádná berně domovní zde navrhovaná byla by se rovnala velikostí berni domovní placené od r. 1570 téměř každoročně. Srov. č. 90.] Do aber die stend in dis nit eingehen wolten, so konte von E. Mt. gnedigist begert werden, sie wolten die hundert tausend taler, darumben sich jezo die herrn obristen landofficirer verschreiben wollen, auf sich zu bezalen nemen. [O žádosti císařově, aby se nejv. úředníci čeští zaručili za 100.000 tolarů až do nejbližšího sněmu, jednalo se v poradě nejv. úředníků konané 26. července nebo některý den potom. O poradě té se zachoval vlastnoruční zápis nejv. kancléře Zdeňka z Lobkovic v jeho Dianu (rkps. kníž. arch. v Roudnici: F 9. 45 Nr. 4.) na fol. 161. Zápis ten, který není datován, ale následuje bezprostředně za zápisem z 26. července, takže pochází buď z téhož dne, nebo z některého dne následujícího - nejbližší datovaný zápis v Diariu je z 3. srpna -, zní: "P. hofmistr [Kryštof z Lobkovic], p. sudí [Volf Novohradský z Kolovrat], p. sudí dvorský [Jan Jiří z Švamberka], p. purkrabí Karlštejnský [V. Slavata], p. president komory český [Štěpán Jiří ze Šternberka], p. písař [Jan z Klenového], p. podkomoří [Purkart Točník z Křimic], sekretář Mencelius. - Proposui dominis officialibus, in hac necessitate pro solutione equitum comitis a Turri ut usque ad comitia fideiubeant. D. praefectus ten zavírá, že se nic nemůže jednati bez sněmu, nic bez p. soudců zemských se učiniti nemůže. P. sudí nejvyšší repetendo dixit nil sine iudicibus nec comitiis fieri posse; est spes, quia ibi Qaiczkoffler (Zachariáš G. z Geilenbachu, říšský pfennigmistr], et d. Lacek t. j. Ladislav ze Šternberka, rytíř řádu sv. Jana Jerusalemského, který byl vyslán jako cís. komisař, aby spokojil jezdce Thurnovy a Vřesovcovy), quod fiet. D. iudex curiae snáší se. D. praeses camerae bohemicae repetiit se intellexisse et se iam 4. pecunias conquisivisse, se velie libenter. Vidělo by mi se, aby do sta tisíc v rukojemství postaviti do jistého času, pokudž by na sněmě to nebylo svoleno, tak že J. Mt. cís. ráčí chtíti. Et ut comitia eo citius caesar subscribat".]

Jedoch solches alles zu E. Mt. allergnedigisten willen und wolgefallen gestelt, deren ich mich undertenigist und gehorsamist zu kaiserlichen gnaden bevelen tue. Eur Rom. kais. Mt. undertenigister und gehorsamister

 

St. G. h. v. Sternbergk.


Přihlásit/registrovat se do ISP