70.

V Praze, 2. června 1605.Cís. Rudolf stavům království Českého: aby přijali Pavla z Krauseneku, radu komory dvorské a hejtmana panství Krumlovského, pro jeho věrné, pilné a platné služby, císaři činěné [V původním konceptě zněla tato věta: "ale poněvadž na království tato a země k němu příslušející z dopuštění božího a pro hříchy naše tak veliké a znamenité nebezpečenství nenadále se uvalilo, nýbrž již i k tomu přišlo, že ten ouhlavní a krve křesťanský žíznivý nepřítel Turek s Tatary.." V konceptě II. toto místo pozměněno takto: "však že na království toto a země k němu příslušející z dopuštění božího a pro hříchy naše veliké nebezpečenství se nenadále uvalilo, kdež ten ouhlavní nepřítel s Tatary..." V konceptě III. má již toto znění: "však že ten ouhlavní nepřítel času teď nedávno pominulého s Tatary..."], za obyvatele království Českého.

Souč zápis český v arch místodrž. sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 119 č. 1.
Přihlásit/registrovat se do ISP