99.

[V Praze, 13. - 16. srpna 1605.]Tajná rada, dvorská a česká komora císaři: podávají návrh požadavků, jež by měly býti předloženy českému sněmu.

Koncept v arch. c. a k. spol. minist. financí ve Vídni: Böhmen, Landtagssachen 1604 - 1607, fol. 340 - 341. Na rubu: "Relatio ad Caesarem per behmischen landtag." Datum vysvítá ze srovnání s číslem předcházejícím a následujícím; jmenovitě je patrno z úvodních slov následujícího připíšu dv. komory, že tento návrh byl předložen císaři nejpozději 16. srpna. - V arch. místodrž. v Praze: L. 34: 1600 - 1605 je současný opis článků v tomto připíše obsažených. Prvé čtyři články shodují se úplně, článek pátý zní v opise poněkud jinak (V opise arch. místodrž. zní tento článek: Zu bezalung der Turnischen oder Wrzesowischen reuter zweinzig weissgroschen als ein extraordinari haussteuer ein jeder herr für einen jeden seinen undertanen aus eigenem sekl zu bewilligen.") a čl. 6. chybí (Celý tento odstavec je v konceptu dodatečně škrtnut.). Na rubu tohoto opisuje připsáno: "Hofkammerartikel zum dritten landtag in Beheimb Bartholomei des 1605. jahrs."

Allergenedigister kaiser und herr! Die gehaimen rät, hof- und behmische camer sein der gehorsamben mainung, es möchten bei jezt vorstehundem landtag alhie in Behaimb den stenden volgende artici (jedoch das dieselben zuvor mit den obristen landofficirn communicirt) fürgetragen werden [Vše předcházející je v konceptu jiným inkoustem škrtnuto.] nemblich:

1. Zum ersten: das si das berait fortgeschikte aufpotvolk des zwanzigisten mans uber dieberait bewilligte drei monat noch andere drei monat bewilligen und erhalten.

2. Das sie hirzu ein gewisse anlag machen, und weil dieselb so bald nit einkombt, anjezo auf anticipirung einer summa geldes gedenken, welche aus dieser darlag widerumb erstattetwerden kan.

3. Und das sie termin und ort ernennen, wan und wohin diese hülf oder anlag zu erlegen. [S těmito třemi články srov. č. 98 čl. 1. - 3.]

4. Bewilligung zu tun, wan des landes gränizen versichert und man durch das aufpot was nuzlichs richten künte, das dasselb alsdan weiter rueken möchte. [Podle usnesení sněmu hromničného i sjezdu o veřejnou hotovost smělo býti vojska české hotovosti užito toliko k ochraně hranic České koruny a krom toho pouze k vysvobození čtyř pohraničných pevností uherských, kdyby byly od nepřátel obléhány; viz svrchu č. 40 a 54. Toto omezení mělo přestati. Upozorňuji, že tento článek není v dobrozdání Štěpána ze Šternberka (č. 98).]

Zu bezahlung der Turnischen oder Wrzesowizischen reuter ain jeder herr fürainen jeden seiner Untertanen aus aigenem sekel [Slovo "ain jeder herr... sekel" jsou připsána na okraji jinou rukou patrně v dv. komoře.] zwanzig weisgroschen als ein extraordinari haussteuer zu bewilligen, oder aber (welches zur replic gespart werden künte) die ein hundert tausent taler, darfür jezo die obriesten landofficirer sich verschreiben, zu bezahlen uber sich zu nemben. [V opise arch. místodrž. zní tento článek: Zu bezalung der Turnischen oder Wrzesowischen reuter zweinzig weissgroschen als ein extraordinari haussteuer ein jeder herr für einen jeden seinen undertanen aus eigenem sekl zu bewilligen."] [Srov. č. 98 odst. 4 jakož i poznámku: V původním přípise dv. komory následovalo tu ještě: "Do aber die stend in diss nit eingehen wolten, so könte von irer Mt. gnedigst begert werden, sie wolten die hundert tausent taler, darumben sich jezo die h. obr. landofficierer verschreiben wollen, auf sich zu bezalen nemen"; ale tato slova, přejatá z dobrozdání Štěpána ze Šternberka [č. 98 odst. 4] jsou škrtnuta a k tomu připsáno na okraji: "Nota, conclusum in consilio secreto, diss sei in die replicarli zu sparen." Srov. č. 99 odst. 5.]

6. Mit den obristen landofficiern zu beratschlagen, ob ratsamb sei in jezigem landtag abermaln, wie in negst verschinen beschehen, den artici wegen ubernembung des jahrs fünf und virzig tausend gulden reinisch am Joanninischen interesse einzubringen. [Celý tento odstavec je v konceptu dodatečně škrtnut.] [Srov. č. 91 a č. 96. Také tento článek není v předcházejícím dobrozdání Štěpána ze Šternberka (č. 98).]
Přihlásit/registrovat se do ISP