Návrh pořadu 118. schůze

Od 14. 9. 2021 14:00

Navržené pevně zařazené body:
Út 14. 9. 2021
body dle návrhu pořadu schůze
St 15. 9. 2021
body z bloku 3. čtení
body dle návrhu pořadu schůze
Čt 16. 9. 2021
po písemných interpelacích: body z bloku smlouvy 2. čtení
Pá 17. 9. 2021
případně body z bloku 3. čtení
body dle návrhu pořadu schůze
Út 21. 9. 2021 (případné pokračování)
body dle návrhu pořadu schůze
St 22. 9. 2021 (případné pokračování)
případně body z bloku 3. čtení
body dle návrhu pořadu schůze
Čt 23. 9. 2021 (případné pokračování)
po písemných interpelacích: body z bloku zprávy, návrhy a další
Pá 24. 9. 2021 (případné pokračování)
případně body z bloku 3. čtení
body dle návrhu pořadu schůze

Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/5/ - vrácený Senátem  

 2. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/5/ - vrácený Senátem  

 3. 3.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/7/ - vrácený Senátem  

 4. 4.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/6/ - vrácený Senátem  

 5. 5.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/6/ - vrácený Senátem  

 6. 6.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/5/ - vrácený Senátem  

 7. 7.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 870/8/ - vrácený Senátem  

 8. 8.

  Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/6/ - vrácený Senátem  

 9. 9.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/5/ - vrácený Senátem  

 10. 10.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/8/ - vrácený Senátem  

 11. 11.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 12.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/12/ - zamítnutý Senátem  

Záležitosti EU

 1. 13.

  Balíček „Rozpočet EU po roce 2020“ /sněmovní tisk 927-E/  

 2. 14.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 1260-E/  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 15.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu /sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení  

 2. 16.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení  

 3. 17.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 511/ - druhé čtení  

 4. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních /sněmovní tisk 973/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - třetí čtení  

 2. 20.

  Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1027/ - třetí čtení  

 3. 21.

  Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - třetí čtení  

 4. 22.(lze projednávat)

  Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - třetí čtení  

 5. 23.(lze projednávat)

  Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - třetí čtení  

 6. 24.(lze projednávat)

  Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení  

 7. 25.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení  

 8. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 670/ - třetí čtení  

 9. 27.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 954/ - třetí čtení  

 10. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 983/ - třetí čtení  

 11. 29.(lze projednávat)

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 527/ - třetí čtení  

 12. 30.(lze projednávat)

  Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení  

 13. 31.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony /sněmovní tisk 529/ - třetí čtení  

 14. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - třetí čtení  

 15. 33.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - třetí čtení  

 16. 34.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení  

 17. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení  

 18. 36.(lze projednávat)

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - třetí čtení  

 19. 37.(lze projednávat)

  Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 /sněmovní tisk 1210/  

 2. 39.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 441/  

 3. 40.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 562/  

 4. 41.

  Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 155/  

 5. 42.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2017 /sněmovní tisk 228/  

 6. 43.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2017 /sněmovní tisk 249/  

 7. 44.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017 /sněmovní tisk 257/  

 8. 45.

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017 /sněmovní tisk 282/  

 9. 46.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018 /sněmovní tisk 305/  

 10. 47.

  Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017 /sněmovní tisk 312/  

 11. 48.

  Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2017 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2017 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 314/  

 12. 49.

  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (říjen 2018) /sněmovní tisk 322/  

 13. 50.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2017 /sněmovní tisk 327/  

 14. 51.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015 /sněmovní tisk 339/  

 15. 52.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016 /sněmovní tisk 340/  

 16. 53.

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2017 /sněmovní tisk 355/  

 17. 54.

  Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017 /sněmovní tisk 362/  

 18. 55.

  Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2019 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 372/  

 19. 56.

  Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu v roce 2017 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 /sněmovní tisk 385/  

 20. 57.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018 /sněmovní tisk 442/  

 21. 58.

  Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018 /sněmovní tisk 443/  

 22. 59.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018 /sněmovní tisk 445/  

 23. 60.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2018 /sněmovní tisk 461/  

 24. 61.

  Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 /sněmovní tisk 469/  

 25. 62.

  Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2018 /sněmovní tisk 474/  

 26. 63.

  Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2018 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 /sněmovní tisk 486/  

 27. 64.

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018 /sněmovní tisk 492/  

 28. 65.

  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí červen 2019 /sněmovní tisk 505/  

 29. 66.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2018 /sněmovní tisk 523/  

 30. 67.

  Informace o podpořeném financování za rok 2018 /sněmovní tisk 539/  

 31. 68.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2018 /sněmovní tisk 540/  

 32. 69.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2018 /sněmovní tisk 541/  

 33. 70.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018 /sněmovní tisk 548/  

 34. 71.

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 /sněmovní tisk 563/  

 35. 72.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2018 /sněmovní tisk 570/  

 36. 73.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017 /sněmovní tisk 573/  

 37. 74.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2018 /sněmovní tisk 574/  

 38. 75.

  Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice /sněmovní tisk 583/  

 39. 76.

  Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2018 /sněmovní tisk 600/  

 40. 77.

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018 /sněmovní tisk 610/  

 41. 78.

  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017) /sněmovní tisk 612/  

 42. 79.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 613/  

 43. 80.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019 /sněmovní tisk 631/  

 44. 81.

  Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2018 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2018 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 648/  

 45. 82.

  Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020 /sněmovní tisk 688/  

 46. 83.

  Zpráva o životním prostředí ČR 2018 /sněmovní tisk 698/  

 47. 84.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 /sněmovní tisk 752/  

 48. 85.

  Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2020 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2019) /sněmovní tisk 763/  

 49. 86.

  Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2019 /sněmovní tisk 771/  

 50. 87.

  Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018 /sněmovní tisk 778/  

 51. 88.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2019 /sněmovní tisk 781/  

 52. 89.

  Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2019 /sněmovní tisk 795/  

 53. 90.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 796/  

 54. 91.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019 /sněmovní tisk 801/  

 55. 92.

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019 /sněmovní tisk 802/  

 56. 93.

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020 /sněmovní tisk 1193/  

 57. 94.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019 /sněmovní tisk 804/  

 58. 95.

  Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019 /sněmovní tisk 818/  

 59. 96.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019 /sněmovní tisk 824/  

 60. 97.

  Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 840/  

 61. 98.

  Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2019 /sněmovní tisk 847/  

 62. 99.

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019 /sněmovní tisk 878/  

 63. 100.

  1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020 /sněmovní tisk 905/  

 64. 101.

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2019 /sněmovní tisk 906/  

 65. 102.

  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2020) /sněmovní tisk 916/  

 66. 103.

  Informace o podpořeném financování za rok 2019 /sněmovní tisk 919/  

 67. 104.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2019 /sněmovní tisk 920/  

 68. 105.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019 /sněmovní tisk 923/  

 69. 106.

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019 /sněmovní tisk 928/  

 70. 107.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 929/  

 71. 108.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019 /sněmovní tisk 934/  

 72. 109.

  Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020 /sněmovní tisk 950/  

 73. 110.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 960/  

 74. 111.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019 /sněmovní tisk 962/  

 75. 112.

  Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021 /sněmovní tisk 964/  

 76. 113.

  Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020 /sněmovní tisk 968/  

 77. 114.

  Zpráva České národní banky o inflaci – červenec 2020 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2020) /sněmovní tisk 976/  

 78. 115.

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019 /sněmovní tisk 995/  

 79. 116.

  Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020 /sněmovní tisk 996/  

 80. 117.

  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018) /sněmovní tisk 1012/  

 81. 118.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk 1020/  

 82. 119.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 /sněmovní tisk 1022/  

 83. 120.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2019 /sněmovní tisk 1023/  

 84. 121.

  2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020 /sněmovní tisk 1024/  

 85. 122.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020 /sněmovní tisk 1030/  

 86. 123.

  Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2019 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2019 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 1050/  

 87. 124.

  Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2020 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 1051/  

 88. 125.

  Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2019 /sněmovní tisku 1052/  

 89. 126.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020 /sněmovní tisk 1085/  

 90. 127.

  Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019 /sněmovní tisk 1089/  

 91. 128.

  Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021 /sněmovní tisk 1120/  

 92. 129.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 /sněmovní tisk 1147/  

 93. 130.

  Zpráva o měnové politice – zima 2021 /sněmovní tisk 1166/  

 94. 131.

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2019 /sněmovní tisk 1173/  

 95. 132.

  Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020 /sněmovní tisk 1175/  

 96. 133.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 1176/  

 97. 134.

  Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2020 /sněmovní tisk 1183/  

 98. 135.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2020 /sněmovní tisk 1186/  

 99. 136.

  Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 /sněmovní tisk 1191/  

 100. 137.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020 /sněmovní tisk 1192/  

 101. 138.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu podpory investic za rok 2020 /sněmovní tisk 1195/  

 102. 139.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 1196/  

 103. 140.

  Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020 /sněmovní tisk 1197/  

 104. 141.

  Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2021 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 1202/  

 105. 142.

  Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2020 /sněmovní tisk 1203/  

 106. 143.

  Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1204/  

 107. 144.

  1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021 /sněmovní tisk 1208/  

 108. 145.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2020 /sněmovní tisk 1209/  

 109. 146.

  Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020 /sněmovní tisk 1218/  

 110. 147.

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020 /sněmovní tisk 1222/  

 111. 148.

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020 /sněmovní tisk 1223/  

 112. 149.

  Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2020 /sněmovní tisk 1227/  

 113. 150.

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2020 /sněmovní tisk 1235/  

 114. 151.

  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2021) /sněmovní tisk 1248/  

 115. 152.

  Zpráva o finanční stabilitě 2020/2021 /sněmovní tisk 1252/  

 116. 153.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2020 /sněmovní tisk 1253/  

 117. 154.

  Informace o podpořeném financování za rok 2020 /sněmovní tisk 1254/  

 118. 155.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020 /sněmovní tisk 1257/  

 119. 156.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2020 /sněmovní tisk 1258/  

 120. 157.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2020 /sněmovní tisk 1270/  

 121. 158.

  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019) /sněmovní tisk 1271/  

 122. 159.

  Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022 /sněmovní tisk 1272/  

 123. 160.

  Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022 /sněmovní tisk 1276/  

 124. 161.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 1311/  

 125. 162.

  Zpráva o měnové politice – léto 2021 /sněmovní tisk 1324/  

 126. 163.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise PSP ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému /sněmovní dokument 1778/  

 127. 164.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vybavení zázemí poslaneckých klubů v prostorách Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 8420/  

 128. 165.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k elektronické přihlášce do rozpravy /sněmovní dokument 8696/  

 129. 166.

  Projednání sankcí vůči Saúdskoarabskému království   

 130. 167.

  Pozice České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu   

 131. 168.

  Informace předsedy vlády o postupu vlády ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, který nás nutí přijmout dvojí kvalitu potravin   

 132. 169.

  Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuálnímu stavu příprav novely zákona o sociálních službách   

 133. 170.

  Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice   

 134. 171.

  Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů   

 135. 172.

  Informace ministryně práce a sociálních věcí a předsedy vlády o aktuálním stavu IT zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí a o koordinaci zakázek v dalších vládních resortech   

 136. 173.

  Informace vlády České republiky o zabezpečení dostatečných kapacit předškolního a školního vzdělávání včetně jejich financování   

 137. 174.

  Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu   

 138. 175.

  Opatření k zajištění práva na spravedlivý proces   

 139. 176.

  Informace vlády České republiky k situaci ve školství v souvislosti s pandemií COVID-19   

 140. 177.

  Informace ministra zemědělství o společné zemědělské politice   

 141. 178.

  Informace vlády o očkovací strategii   

 142. 179.

  Informace vlády o situaci v Národní sportovní agentuře   

 143. 180.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zařazení zaměstnanců Poslanecké sněmovny do kritické infrastruktury   

 144. 181.

  Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti   

 145. 182.

  Informace o situaci v Pardubickém kraji   

 146. 183.

  Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021   

 147. 184.

  Informace vlády k otevření škol   

 148. 185.

  Kontrolní závěr NKÚ k nákupu zdravotnických ochranných prostředků při pandemii COVID-19   

 149. 186.

  Poděkování Horské službě České republiky   

 150. 187.

  Informace vlády k pandemickému zákonu   

 151. 188.

  Informace vlády o rozvolňování   

 152. 189.

  Konec likvidace českého maloobchodu   

 153. 190.

  Informace vlády o podmínkách vstupu do škol   

 154. 191.

  Povinné testování do služeb a na kulturní akce   

 155. 192.

  Informace premiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k situaci v Liberty Steel Ostrava   

 156. 193.

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného   

 157. 194.

  Informace vlády o dalším postupu pandemické pohotovosti v České republice   

 158. 195.

  Informace vlády o situaci na česko-slovenské hranici   

 159. 196.

  Stanovisko vlády k plánu Fit for 55   

 160. 197.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00-11.00 hod.

 161. 198.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00 hod.