1 2 3

Předmluva

Obsah dílu pátého.

Sněmové léta 1577.

I. Akta o pohřbu císaře Maximiliana a o sněmu, jenž zahájen byl dne 5. února a zavřín 2. března 1577.

Úvod

1. V Řezně 12. října 1576. Císař Rudolf úředníkům zemským oznamuje, že císař Maximilian zemřel

2. V Řezně 1. října 1576. Rudolf II. komoře české o úmrtí císaře Maximiliana etc.

3. Na hradě Pražském 14. října 1576. Zřízené rady na hradě Pražském císaři Rudolfovi v příčině uspůsobení nového vladařství v zemích koruny České

4. V Praze 15. října 1576. Komora česká projevuje císaři Rudolfovi soustrast nad úmrtím císaře Maximiliana i oznamuje, že císařskou pečeť vzala do svého opatrování

5. V Řezně 15. října 1516. Rudolf II. místodržícím, že úřady v Čechách i v zemích přivtělených, jak Maximilianem II. osazeny byly, zanechává

6. V Řezně 18. října 1576. Rudolf II. komoře české v příčině záležitostí komorních, nařizuje, aby pečeť královská k předělání komoře dvorské zaslána byla

7. V Řezně 20. října 1576. Rudolf II. obyvatelům království Českého, že po smrti otce svého císaře Maximiliana tak na kvap do Čech vypraviti se nemůže, zatím že vedle úředníků zemských ustanovil za radu Rožmberka, Lobkovice, Hasištejna, Trčku a Kapouna

8. Na Pardubicích 20. října 1576. Hejtman na Pardubicích komoře české, aby mu o smrti císaře Maximiliana oznámeno bylo

9. Na hradě Pražském 22. října 1576. Zřízené rady na hradě Pražském a úředníci zemští k císaři v příčině defensí, o komisi válečné, o pomoci na splacení dluhů zemských

10. 26. října 1576. Úředníci zemští a zřízená rada císaři, že za nepřítomnosti jeho všechno vedle nařízení vykonali

11. V Řezně 27. října 1576, Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka, že do Lince se odebéře etc.

12. V Řezně 29. října 1576. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině veřejné hotovosti, o půjčení peněz ze sbírky z obilí na zaplacení lidu válečného v Uhřích

13. V Řezně 5. listopadu 1576. Rudolf II. komoře české v příčině obavy, že by snad stavové posudné odváděti se zpěčovali

14. V Řezně 12. listopadu 1576. Revers císaře Rudolfa II., kterýmž potvrzuje všechny svobody, práva království Českého

15. V Praze 14. listopadu 1576. Komora česká císaři v příčině odvádění berně a. posudného ještě za živobytí císaře Maximiliana svolené

16. V Linci 21. listopadu 1576. Úředníci zemští přednášejí císaři Rudolfovi některé záležitosti, na kteréž by při nastoupení vladařství pozor míti měl

17. V Linci 26. listopadu 1576. Mandát Rudolfa II., aby pomoc proti Turku a posudné r. 1576 svolené odvedeny byly

18. V Linci 26. listopadu 1576. Rudolf II. komoře české, že nemůže penězi jí vypomoci, berně aby jen na obranu hranic Uherských obrácena byla

19. V listopadu 1576. Rudolf II. odpovídá na dobré zdání úředníků zemských v příčině některých záležitostí, na kteréž by císař při nastoupení na trůn český zvláštní péči míti měl

20. V Linci 10. prosince 1576. Rudolf II. žádá Vilíma z Rožmberka, jak by spořádán býti měl výjezd stavů českých proti němu při jeho do Prahy příchodu

21. V Linci 10. prosince 1576. Rudolf II. úředníkům zemským, že 23. prosince 1576 do Prahy přibude

22. V Linci 13. prosince 1576. Rudolf II. úředníkům zemským o jeho v Praze uvítání

23. V Linci 13. prosince 1576. Komora dvorská vyvrací stížnost komory české v příčině zastavení komorních statků v Horní Lužici

24. Na hradě Pražském 18. prosince 1576. Úředníci zemští Rudolfovi, že o průvodu osob duchovních při jeho na hrad Pražský příjezdu arcibiskupovi oznámeno bylo

25. Na hradě Pražském 29. prosince 1576. Rudolf II. pokládá sněm království Českého ke dni 4. února 1577

26. V Praze 6. ledna 1577. Úředníci zemští podávají císaři Rudolfovi své dobré zdání, jakým způsobem by mrtvé tělo císaře Maximiliana do Prahy převezeno býti mělo

27. Na hradě Pražském 7. ledna 1577. Rudolf II. žádá stavy panský a rytířský krajův Kouřimského, Vltavského, Plzeňského a Bechyňského, aby mrtvé tělo císaře Maximiliana, kudy skrze království České veženo bude, do Prahy doprovodili

28. Na hradě Pražském 11. ledna 1577. Rudolf II. vyzývá osoby stavu panského i rytířského, aby průvodu proti mrtvému tělu císaře Maximiliana se účastnili

29. Na hradě Pražském 12. ledna 1577. Rudolf II. arcibiskupovi, aby do Vyšňobrodu se vypravil a tělo mrtvé císaře Maximiliana do Prahy doprovodil

30. 12. ledna 1577. Komora dvorská a česká podávají císaři své dobré zdání o artikulích, kteréž by na příštím sněmu předloženy býti měly

31. 12. ledna 1577. Resolucí císařská o dobrém zdání dvorské a české komory v příčině artikulů, kteréž by sněmu Českému předloženy býti měly

32. Na hradě Pražském 15. ledna 1577. Rudolf II. biskupovi Olomouckému, aby z Českého Krumlova až do Prahy tělo mrtvé císaře Maximiliana doprovodil

33. Na Kroměříži 22. ledna 1577. Biskup Olomoucký Rudolfovi II., že vedle nařízení tělo mrtvé císaře Maximiliana do Prahy doprovodí

34. V Praze 29. ledna 1517. Komora dvorská připomíná císaři o dobré zdání úředníků zemských, zda-li by nebylo možno na sněmu příštím žádati 100 tisíc tolarů na uhražení výdajů královského dvora

35. [V lednu 1577.] Návrh, v jakém pořádku by průvod pohřební císaře Maximiliana v Praze odbýván býti měl

36. Ve Vídni 1. února 1577. Komora dvorská císaři o osazení komory české, zvláště aby některý jazyka německého znalý z rytířstva jmenován byl nejvyšším písařem

37. V Praze 4. února 1577. Kolovrat, Oppersdorf, Rabenhaupt císaři, jaké škodné následky by povstaly, kdyby polovice posudného do komory české odváděna byla

38. Vznešení královské na sněm dne 5. února 1577 zahájený

39. [5. února 1577.] Zlomek proposice královské německým jazykem napsané sněmu dne 5. února předložené

40. 5. února 1577. Zpráva o zahájení sněmu českého císařem Rudolfem II. dne 5. února 1577

41. 8. února 1577. Zpráva o podané císaři odpovědi, kterouž pán z Rožmberka byl přednesl

42. Na hradě Pražském 9 února 1577. Úředníci a soudcové zemští berníkům, aby presidentovi komory české 5.000 kop grošů míšenských vydali

43. 11. února 1577. Rudolf II. žádá stavy, aby z listu lenního, kterýmž kurfirštu Saskému Fojtland pod léno propůjčen jest, vypuštěna byla klausule v příčině dání reversu

44. 12. února 1577. Chebští císaři o poslání vyslanců do Prahy v příčině berně

45. [1577.] Vyslanec Kutnohorský na sněmu podává žádost nejmenovanému, aby posudné v Hoře Kutné vybíráno nebylo

46. [1577.] Kutnohorští prosí stavy za přímluvu k císaři, aby posudné v městech horních nebylo vybíráno

47. 16. února 1577. Návrh odpovědi, kterouž by císař na další předložené artikule od stavů českých podati měl

48. Na hradě Pražském 16. února 1577. Rudolf II. vyzývá šlechtu přivtělených zemí, aby k pohřbu císaře Maximiliana do Prahy se dostavila

49. 18. února 1577. Rytířstvo přijalo do stavu svého Kutovce z Ourazu a Menšíka z Menštejna

50. 19. února 1577. Stavové svolují k tomu, aby císař Janovi Vchynskému na půjčenou summu peněz zápis učiniti mohl

51. 19. února 1577. Stavové svolují, aby Jan Vchynský k dědictví puštěný statek Kundratice jako zboží zpupné uznati mohl

52. 19. února 1577. Stavové přijali za obyvatele království Českého Linharta staršího a mladšího z Harrochu

53. 19. února 1577. Stavové přijali za obyvatele království Českého Pravětického z Radvanova

54. 19. února 1577. Stavové přitiskli pečeť k listu, s kterýmž vypraveny jsou některé osoby na Karlštejn pro přivezení klenotů zemských k pohřbu císaře Maximiliana

55. 19. února 1577. Stavové svolili, aby Jiří z Lobkovic panství Křivoklátské vyplatiti mohl

56. 19. února 1577. Stavové svolují, aby císař panství Rabštejnské Šlikovi prodati mohl

57. 19. února 1577. Vyslaní Rokycanští oznamují radě města Rokycan o jednání na sněmu zemském

58. 20. února 1577. Úředníci a soudcové zemští berníkům, aby dosud vybranou berni císaři vydali

59. 20. února 1577. Úředníci a soudcové zemští berníkům, aby Pražanům půjčených 6000 kop gr. míš. odvedli

60. V Praze 24. února 1577. Rudolf II. správci zemskému v Horní Lužici, které osoby by k pohřbu císaře Maximiliana do Prahy vypraviti se měly

61. 25. února 1577. Stavové svolují, aby Vilím z Rožmberka k purkrabství Pražskému náležité vesnice některé směniti mohl

62. Na hradě Pražském 25. února 1577. Rudolf II. komoře české, aby císařskému služebníku peníze na "castrum doloris" vydány byly

63. Na hradě Pražském 27. února 1577. Rudolf II. komoře české, aby na zařízení "castrum doloris" potřebné sukno skoupeno bylo

64. 28. února 1577. Dobré zdání komory dvorské a české o usnešení sněmu českého

65. 1577. Střelci při branách hradu Pražského prosí císaře Rudolfa za udělení jim smutečního šatstva k pohřbu císaře Maximiliana

66. Usnešení sněmu dne 5. února zahájeného a 2. března 1577 ukončeného

67. 3. března 1577. Chebští dávají plnou moc vyslaným k jednání s císařem v příčině berně

68. Na hradě Pražském 10. března 1577. Rudolf II. biskupovi Olomouckému, aby do Prahy se dostavil a orací nad mrtvým tělem císaře Maximiliana vykonal

69. Na Těšíně 10. března 1577. Kníže Těšínské císaři Rudolfovi, že ku pohřbu císaře Maximiliana II. do Prahy přijeti nemůže

70. Na hradě Pražském 11. března 1577. Rudolf II. žádá některé opaty, šlechtice města česká, aby mu k hostině, kteráž se o pohřbu císaře Maximiliana II. odbývati bude, ryby zaslali

71. Ve Velké Byteši 12. března 1577. Biskup Olomoucký císaři Rudolfovi, že k pohřbu císaře Maximiliana II. do Prahy přibude

72. Na hradě Pražském 12. března 1577. Císař Kateřině z Lokšanů, aby k hostině kredenc od stříbra zapůjčila

73. Na hradě Pražském 18. března 1577. Stavové vysýlají posly ze stavu panského a rytířského na Karlštejn pro klenoty korunní

74. [V březnu 1577.] Seznam šlechticů ze zemí koruny České, kteříž rakev, svíce, praporce při pohřbu císaře Maximiliana II. nésti mají

75. 1577. Seznam osob, kteréž vyzvány byly ze zemí přivtělených k pohřbu císaře Maximiliana II.

76. 22. a 23. března 1577. Zpráva o pohřbu císaře Maximiliana II.

77. 27. března 1577. Vyslanci Chebští císaři v příčině berně

78. Na hradě Pražském 24. dubna 1577. Rudolf II. dává instrukcí místodržícím českým, jak by se v povolání svém chovati měli

79. Na hradě Pražském 25. dubna 1577. Mandát Rudolfa II. o minci

80. V Praze 26. dubna 1577. Císař Rudolf dává instrukci k jednání s komorou českou v příčině zvyupomínání berně

II. Domnělý sněm ze dne 2. května 1577

III. Sněm druhý, jenž zahájen byl dne 12. srpna a zavřín dne 17. téhož měsíce 1577

Úvod

81. V Budyšíně 8. května 1577. Rudolf II. komoře české v příčině odvedení berně na vychování dvoru královského

82. Na hradě Pražském 4. července 1577. Nařízení místodržících v příčině jímání loupežníků a jiných škůdců zemských

83. 5. července 1577. Komora dvorská císaři o zprávě komory české v příčině vyjednávání s Chebskem, Loketském o berni

84. Na hrady Pražském 7. července 1577. Úředníci, soudcové zemští a radové císařští předkládají císaři, aby proti hrozícímu nebezpečenství se strany krále Polského sněm český svolán byl

85. V Olomouci 9. července 1577. Rudolf II. úředníkům zemským, aby proti těm, kteříž vedle usnešení sněmovního k urovnání dlužných berní se nedostavili, exekutivně zakročeno bylo

86. Na Horách Kutných. 10. července 1577. Kutnohorští prosí komisaře na Horách meškající, aby jim pomoc ku vzdělání hor sněmem svolená vyplacena byla

87. Na Prostějově 11. července 1577. Mandát Rudolfa II., jímž rozepisuje se sněm ke dni 12. srpna 1577

88. Na hradě Pražském 15. července 1577. Adam z Švamberka, M. Španovský císaři v příčině Bathoryho, opatření království Českého, o odpověď dání stavům Moravským

89. Na hradě Pražském 29. července 1577. A. z Švamberka a Jan Vchynský prosí císaře, aby kompaktáta mezi královstvím Českým a Polským v příčině uvažování jich na sněmu jim odeslána byla

90. V Praze 1. srpna -1577. - Úředníci zemští císaři v příčině exekuce pro nezaplacené berně

91. Ve Vídni 5. srpna 1577. Rudolf II. komoře české v příčině berně a posudného z Chebska a Loketska

92. Ve Vídni 6. srpna 1577. Rudolf II. V. z Rožmberka a V. z Pernštejna, jakou dal odpověď na stížnost Štěpána Bathoryho

93. Ve Vídni 8. srpna 1577. Rudolf II. stavům českým, že na sněm rozepsaný za komisaře nařízeni jsou Rožmberk, Hasištejn a Pernštejn

94. Ve Vídni 8. srpna 1577. Rudolf II. komisařům na sněm voleným, aby věci polské na sněmu dobře uvážili

95. Ve Vídni 12. srpna 1577. Císařská instrukce úředníku komory dvorské, aby s komorou českou o zvyupomínání nedoplácených berní vyjednával

96. Na hradě Pražském 14. srpna 1577. Komisaři královští na sněmu oznamují Rudolfovi II., že vedle připomenutí v příčině uvažováni polských věcí se zachovají

97. [1577.] Kutnohorští žádají stavy, aby sněmem svolená pomoc na vyzdvižení hor jim vyplacena byla

98. 16. a 21. srpna 1577. Zápis o jednání stavu městského o sněmovním artikuli v příčině drahoty

99. Na hradě Pražském 17. srpna 1577. Stavové berníkům, aby poslům od sněmu k císaři do Vídně vypraveným peníze na cestu vydali

100. Na hradě Pražském 17. srpna 1577. Stavové císaři, že vysílají k němu Zajíce z Hasmburku, Hodějovského z Hodějova a Jaroslava z Mutěnína v příčině projednání některých artikulů

101. 17. srpna 1577. Instrukce od stavův poslům k císaři vypraveným v příčině předložení usnešení sněmovních

102. 17. srpna 1577. Stavové přitiskli pečeť k listu věřícímu pro posly k císaři vypravené

103. Usnešení sněmu obecního dne 12. srpna 1577 zahájeného

104. Ve Vídni 31. srpna 1577. Mandát Rudolfa II., kterýmž ustanovuje za nepřítomnosti své v království Českém místodržící z stavu panského a rytířského

105. Ve Vídni 1. září 1577. Rudolf II. dává odpověď vyslancům od stavů království Českého na předložené mu usnesení sněmovní

106. Ve Vídni 11. září 1577. Rudolf II. Loketsku v příčině berně a posudného

107. Ve Vídni 11. září 1577. Rudolf II. Chebským, že k jednání o některé věci vyslance k ním vysílá

108. Ve Vídni 14. září 1577. Rudolf II. komoře české v příčině zvyupomínání berně domovní a posudného

109. Ve Vídni 17. září 1577. Rudolf II. úředníkům zemským o obsazení místa presidenta komory české

110. V Praze 4. října 1577. Komora česká posýlá císaři seznam dlužníků berně

111. V Praze 4. října 1577. Komora česká císaři o zvyupomínání dluhu

112. Ve Vídni 6. října 1577. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině zvyupomínání neodvedené berně

113. V Praze 11. října 1577. Konsistoř pod obojí místodržícím v příčině schůzí bratrských, kněží nepořádných a nedostatku kněžstva

114. Ve Vídni 12. října 1577. Rudolf II. komoře české, aby dlužníci berně k zaplacení dohnáni byli

115. 1577. Obsazení hranic v Uhřích lidem válečným

116. V říjnu 1577. Poznamenání nákladu na obhájení hranic Uherských

117. Ve Vídni 10. prosince 1577. Rudolf II. Rožmberkovi a Pernštejnovi, že nemůže komoře české poskytnouti pomoc peněžitou etc.

118. Ve Vídni 19. prosince 1577. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině přísného dobývání nezaplacených berní

119. Ve Vídni 2. prosince 1577. Rudolf II. vysýlá úředníka komory dvorské do Prahy, aby při komoře české nařídil vymáhání dlužných berní

1 2 3Přihlásit/registrovat se do ISP