82. Nařízení místodržících v království Českém, aby loupežníci, škůdcové a jiní povalečové jímáni byli a osobám na takové zhoubce vyslaným každý nápomocen byl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 4. července. — MS. souč. v arch. města Prahy, č. 1080.

My N. nejvyšší ouředníci zemští, JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, rady a místodržící v království Českém, urozeným pánuom, pánuom, urozeným a statečným pánuom rytířuom, urozeným vladykám, vzáctné poctivosti Pražanuom a opatrným městuom i jiným všem obyvateluom ze všech stavuov království Českého, službu svou a pozdravení přátelské vzkazujem. A při tom vám věděti dáváme, že JMCská, majíc o tom zprávu, kterak by na mnoha místech království Českého loupežníci a jiní škuodcové a zhoubcové zemští povstali, tolikéž také všudy na všecky strany, zvláště pak zde při městech Pražských velmi zhusta povalečuov zahálčivých, kteříž od svých pánuov a hospodářuov z služeb zběhli, se nacházelo, od kterých se častí mordové, loupeže a škody dějí: chtějíc JMCská to zlé a škodlivé časně dáti přetrhnouti, k skutečnému ztrestání přivésti, ráčil jest hejtmanuom krajským, tolikéž také i Pražanuom skrze nás o tom dostatečné poručení a nařízení učiniti, aby na takové loupežníky, zhoubce zemské a povaleče, časté a nenadálé vpády do krčem, šenkovních domuov i jiných všech podezřelých míst, kdež svá stanoviště ti a takoví zlí a škodliví v tom podezřelí lidé mívají, a o nich, kdežbykoliv že sou, přezvěděti se mohlo, činěny byly. A poněvadž pak při těch a takových vpádích od rychtářuov a jiných osob, kteréž se k tomu nařizují, to se přitrefuje, že i na jiné cizí grunty po takových škůdcích a za takovými slušnými příčinami dojížděti a docházeti musejí, protož vám všechněm i jednomu každému zvláště na místě JMCské poroučíme, kdyžby tak koliv a kdež koliv z již jmenovaných rychtářuov a nařízených k tomu osob na ty zhoubce zemské, loupežníky, zloděje a povaleče z jiného práva na vaše, jakožto na cizí grunty, k vyzdvižení takových zlých lidí vysláni byli a se dostali, abyste jim v tom žádné překážky nečinili, nýbrž jim v tom ve všem podle vší náležitosti, a jakž zřízení o tom vyměřuje, všelijak nápomocni byli. Jakož pak o vás všech, že se v tom pro přetrhování takového zlého a škodlivého povolně a poslušně, vědouce o tom, jaká na to, kdoby tomu ku překážce byl, týmž zřízením zemským pokuta vyměřena jest, zachováte, žádné pochybnosti nemáme. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek den sv. Prokopa léta 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP