86. Šepmistři a rada města Hory Kutné komisařům z uzavření sněmovního a k nařízení místodržících na Horách meškajícím, aby jim pomoc sněmem svolená ihned vyplacena i jiná větší ku vzdělání hor učiněna byla; zároveň žádají, aby rybník, z něhož voda doly jim zaplavuje, spuštěn byl.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1577, 10. července. — Konc. v arch. Kutnoh.

VMti páni komisaři, páni nám laskavě přízniví! Poněvadž již k tomu přišlo, že vedle sněmovního svolení, kterýž na hradě Pražském držán byl v pondělí po hromicích a zavřín o suchých dnech postních léta tohoto 77, a JJMtl pánův rad JMCské a místodržících království Českého poručení a nařízeni, nyní sem na Hory Kutny sjeti jste ráčili, abyste náklady naše, kteréž na duol Hrušky a Višňový, a jiné doly k nim přináležející, za příčinou tří tisíc kop miš. nám týmž sněmem obecným i předešlým, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po neděli jubilate a zavřín v outerý po sv. Kylianu léta 76, na pomoc dobytí a kveldikování týchž dolův svolených a připověděných, spatřiti a počet od nás přijíti, a o tom o všem JJMtem nejvyšším pánům ouředníkuom a soudcuom zemským zprávu učiniti ráčili: protož VMti za to žádáme, že vedle té komisí ráčíte takovou věc bedlivě spatřiti a ty veliké náklady naše, kteréž přes všecku naši možnost, již schudivše sami sebe, obec naši i jiné obyvatele na nejvejš, vedeme a to ne z jiné příčiny, než jsouce netoliko skrze nejedno, jakž JMCské, slavné a svaté paměti, císaře Maximiliana rad JMti komory v království Českém poručení, tak i JJMtí pánův komisařův tehdáž sem na Hory Kutny vyslaných a JMti urozeného pána, pana Karla z Bibrštejna na Děvíně a Forštu, tehdáž nejvyššího pana mincmejstra království Českého, předkládání a s námi jednání, a téměř k tomu přinuceni, shlédnouti a nás v tom politovati, i také k JJMtem pánům nejvyšším ouředníkuom a soudcům zemským se přimluviti ráčíte, poněvadž by již od nás a této obce na takové doly mnoho vynaloženo bylo a ještě nakládati se musí, aby nám taková pomoc tři tisíce kop miš. týmž sněmem svolená bez prodlévání odeslána, nébrž i jiná větší, abychom, což jsme začali, k místu svému přivésti mohli, učiněna byla.

Neb poněvadž ještě rozuměti nemůžeme, abychom blízko žul byli, a naděje, že již na ta místa, kdež bychom těžiti mohli, přicházíme, byla, poněvadž voda čistá, kterouž i havéři pijí, se spatřuje a málo sebou hnouti dává a fratových kalných se nenachází, uznává se, že musí ještě mnohem hlouběji od předkuov dobyto býti a vedle toho od nás větší náklad se činiti. Ač někteří a na větším díle všickni, kteříž hornímu spůsobu zde na Horách Kutnách rozumějí, tomu rybníku, kdež prvé na Vavníku sloulo, vnově udělanému a struhám to přičítají, že takové vody sebou hnouti nedají, jakož i my to poznáváme, že toho něco musí býti, poněvadž předešle, když těch struh a rybníku nebylo, voda ta fratová a smradlavá, před níž někdy i utíkati hašplíři musili, sebou hejbati dala a hašplové se vosušovali, ale jakž těmi struhami voda šla a rybník napuštěn byl, hned vod přibejvalo a sebou hnouti nedali; až teď nedávno před některou nedělí z jistého uvážení pro vyzvědění a průbu jest ten rybník spuštěn a nyní také málo sebou — nepochybujem pro vyplnění již jiných šachet a klafet — hnouti dává. A protož VMtí žádáme, že tolikéž při této komisí takovou věc spatřiti a všemu tomu vyrozumějíc, aby nákladové naši tak velicí v nic nepřišli, nás v tom opatřiti ráčíte.

Nebo ráčíte znáti, že by nám i ty všecky pomoci, kteréžkoli buď od JMCské se činí, neb od všech tří stavův učiniti mají, kdyby ten rybník průchod svůj měl a těm dolům škodil, nic nepostačily, a my bychom nijakž těm vodám odolati nemohli; a sumou čím bychom víc nakládali, tím bychom větší škodu měli a o to o všecko, což jsme tu snad v jedenácti letech pronaložili, přijíti museli. Ale té jsme naděje, že to všecko vyhledati a ty prostředky, aby takovej velkej náklad náš, jehož by se přes 58 tisíc vyhledati mohlo, pro vzdělání a rozšíření těchto hor, jakožto obzvláštního klenotu tohoto království Českého, před sebe vzatý v nic nepřišel, obírati a nám v tom, cožby nejlepšího a těm horám nejužitečnějšího býti mohlo, nápomocni býti ráčíte, tak prvé nežli byste odsud odjeti ráčili, aby to všecko na dobré míře postaveno bylo. Neb uznáváme to, jestližeby se toho nyní nevykonalo a voda těmi struhami předce šla a na rybníce se držala a do těch šachet vpadávala, nemajíce žádné odnikud obzvláštní pomoci, že bychom tomu odolati nijakž nemohli a o to všecko, jakž oznámeno, čehož.pán Bůh rač zachovati, přijíti musili. V čemž se dále VMtem k milostivému opatření poroučíme. Dán na Horách Kutnách f. 4 post Kyliani léta Páně etc. 77.

 

Šepmistři a rada na Horách Kutnách.

Přihlásit/registrovat se do ISP