7. Císař Rudolf 11. oznamuje obyvatelům království Českého, ze po smrti otce svého, císaře Maximiliana II. tak nakvap z města Řezná do království Českého vypraviti se nemůže, zatím Se za nepřítomnosti své vedle nejvyšších ouředníkův zemských na hradě Pražském za radu ustanovil Vil. z Rožmberka, Lad. z Lobkovic, Boh. z Hasištejna, Bur. Triku a Albr. Kapouna, kterýmiž aby se ve všech věcech spravovali. Hejtmany krajské, kteříž by za příčinou úmrtí císaře Maximiliana úřady své spravovati se vzdalovali, při úřadech. zůstavuje až do času, kdy obnovováni bývají.

V ŘEZNĚ. 1576, 20. října. — Konc. v arch. česk. místod.

Rudolf císař etc. Urozeným, statečným, slovutným, opatrným pánuom, rytířuom a vladykám a městuom, i jiným všem obyvateluom a poddaným našim ze všech stavuov kraje N... věrným milým, milost naši císařskou a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Pochybovati neráčíme, že o tom již všickni dobrou vědomost máte, že jest pán Buoh všemohoucí z uložení a osudu svého božského JMt nejjasnější kníže a pána, pana Maximiliana, voleného římského císaře, pána a otce našeho nejmilejšího, z tohoto světa k své svaté slávě skrze smrt (kterémuž Jeho svatá božská milost "rač býti milostiv) povolati ráčil; a my byvše teď nedávno od JMti, před touž smrtí JMti, z království našeho Českého sem do města našeho a říšského Řezna na sněm říšský, aby ten předce ke všemu dobrému a užitečnému svaté říše, všech zemí a věrných poddaných našich, a tak všeho křesťanstva dokonán a zavřín býti mohl, obesláni, zde až posavad zuostávati ráčíme, a tak nakvap zase k vám do napřed jmenovaného království našeho Českého pro znamenité a vysoce duoležité téhož všeho křesťanstva se dotýkající potřeby a mnohé příčiny bezelstně přijeti a tam na tento čas osobně s vámi býti nemůžeme. Kdež pak pečujíce o to, aby obyvatelé a poddaní naši vuobec všickni téhož království, i jeden každý obvzláštně, zatím bez přítomnosti a nebytnosti. naší v potřebách svých k komu své zření a outočiště míti a se utíkati věděli, ráčili jsme vysoce urozeného Viléma z Rožmberka na Krumlově, správce a vladaře domu Rožmberského, najvyššího purkrabí Pražského, urozené Ladislava staršího z Lobkovic na Chlumci, najvyššího hofmistra, Bohuslava Felixa z Hasištejna a z Lobkovic na Líčkově, najvyššího komorníka, statečné Buriana Trčku z Lípy, na Světlé nad Sázavou, podkomořího, vše nadepsaného království našeho českého, a Albrechta Kapouna z Svojkova na Hlušících, purkrabí kraje Hradeckého, věrné naše milé, na místě našem císařském, jakožto král český, pozuostavivše jednoho každého z nich při jeho ouřadu a povinnosti, nicméně také i jiné všecky najvyšší ouředníky a soudce zemské, též rady naše, až do, dáli pán Buoh, šťastného našeho příjezdu do již dotčeného království našeho Českého, naříditi, jim poručivše, aby, na hradě našem Pražském pospolu jsouc, všelijaké věci případité vyřizovali a jednoho každého v ztížnostech jeho na místě našem ochraňovali. A protož vám všechněm vuobec i jednomu každému obzvláštně milostivě poroučíme, jestližeby toho jakéžkolivěk náhlé potřeby, buď naše císařské nebo obzvláštních osob se dotýkající, nastaly, a buď brzkého, spěšného opatření anebo jakžkoliv jináč potřebovaly, abyste všickni i jeden každý z vás k nahoře jmenovaným osobám a najvyšším ouředníkům zemským, tak od nás nařízeným, anebo kteří by tak tu z nich na témž hradě našem Pražském přítomni byli, outočiště a zření své, jakž výš dotknuto, měli, to na ně vznášeli, jimi se v tom ve všem spravovali a k nim všelijakou povolnost a poslušnost náležitě zachovali, nebo od nich zatím na místě našem císařském ve všem slušném a spravedlivém podle náležitosti opatrováni býti máte. O vás nepochybujíce, že, vědouce tuto jistu a milostivu vuoli naši i také zatím opatření vás všech i jednoho každého obzvláštně býti, v tom se ve všem k nám poddaně i také poslušně zachováte, a před dotčenými osobami až do, dáli pán Buoh, šťastného příjezdu do téhož království našeho Českého na hrad Pražský se říditi a spravovati budete. Co se pak hejtmanuov v témž kraji dotýče, pokudž by oni, anebo kdožkoliv jiný, za příčinou smrti zpočátku jmenovaného pana otce našeho najmilejšího jaké rozmyšlení míti a téhož ouřadu spravování se vzdalovati chtěli, je nadepsané hejtmany oba dva, tak jakož jsou předešle k týmž ouřaduom hejtmanským nařízeni, až do vyjití toho času, při kterémž se nadepsaní ouřadové hejtmanští obnovují, při týchž ouřadech milostivě zuostavovati ráčíme, vám tolikéž všechněm, i jednomu každému zvláště, milostivě poroučejíce, že k nim všelijaké poslušenství náležité, jakž i předešle, zachováte. Vědouce, že na tom jistú, konečnů a milostivú vuoli naši císařskou naplníte. Dán v témž městě Řezně v sobotu po svatém Lukáši léta etc. 76.


[Toto pak obzvláště do kraje Kouřimského doložiti: "A poněvadž jest tu v tom kraji Kouřimském jeden hejtman, jakožto někdy urozený Vácslav Holický z Šternberka, z tohoto světa sešel, protož na místo jeho urozeného Zdislava z Říčan, na Zásmucích, znajíce k tomu osobu jeho hodnú býti, do vyjiti toho času, jakž výše dotčeno " nařizovati a ustanovovati ráčíme etc.]
Přihlásit/registrovat se do ISP