98. Zápis o jednání stavu městského na radnici Staroměstské o sněmovním artikuli v příčině přetržení drahoty.

1577, 16. a 21. srpna. — Konc. v man. Star. m. Pr. č. 1241. v arch. m. Prahy.

Feria 6. postridie assumptionis Mariae. 16. Augusti.

Páni poslové z měst zdání své oznámili, co se drahoty dotýče: aby lacinost se uvedla; příčiny, předkem hříchy naše, které se rozmohly; drahota jedna pokuta od pána Boha, hlad slova božího. 2. Potom 30 d., který byl uložen. Drahota veliká 1572 léta, která zde byla a tu všem řemeslům přiskočilo, ale nyní lacinost, a drahota při nich zůstává. Zápověď stavů vyšších, aby nevezli do měst královských; item, překupníci.

Velký nesnesitedlný artikul jest, takže do něho nemůže se trefiti: strany čtyř osob nařízení v každém městě, není možné to naříditi, ale starší cechu (cechmistři) aby byli napomenuti, aby, pána Boha se bojíc, přihlídali k tomu, aby se každému spravedlivě dalo, jeden druhého neztěžoval. Bylali by mdlá přísaha, aby se zvostřila. Jiné osoby nad cechmistry, co ostříže nad ptáky, ustanoviti; nemohou nalézti, aby to dobré bylo, z jednoho kraje jedna osoba sem vyslána byla, ale lépe by bylo, aby se po krajích stavové sjeli, neb v některém kraji dráže, v některém laciněji, snesouc se, uvedli by to v spis a učinili relací pánům úředníkům zemským. Pánů a rytířstva žádati, jestliby se nacházela zápověď, aby ta minula, od toho pustili, při svých poddaných aby to nařídili, aby lacino dávali a k městům vezli. Čeládkou města velmi [jsou] ztížena, pokuty se přisuzují. Žádati, aby na to tak tuze nenastupovali a měst neztěžovali, poněvadž sou taky třetí stav v tomto království.

Snesení pánův: aby osoby voleny byly ze všech tří stavů, by nad tím seděly, jakby lacinost uvedena býti mohla cest vyhledávati, a když se to na místě postaví, bude se moci to soudu zemskému v známost uvésti. Věc každá spojená jest silnější, nežli rozdvojená.

Refutatio. čtyry osoby kdyby se volily, nemůže býti. Kdo to udělá darmo, aby nic jiného nedělal. Druhé, že nerozumějí všem řemeslům a že těch nemají v své moci, kteří sem co na prodaj přivezou: ty za toto dej kůře, ty za toto slámu, seno, vejce. Item, že se nenajdou u nás čtyry osoby městské, které by se živnosti nedotýkaly. Též že hrozná přísaha a pokuta by chtěla uložena býti na ty osoby, a že se tu taky dotyce stavu panského a rytířského, kteří své věci do měst prodávají.

Feria 4. in die Atlianasii. 21. Augusti.

Páni Novoměstští do rady povoláni. Příčina, že tohoto týhodne předešlého byl držán sněm na hradě Pražském a mezi jinými artikuli o drahotu bylo uvažováno a podáno vyšším stavům, aby z každého stavu byly čtyry osoby voleny, které by na tom seděly: ale oni k tomu přistoupiti nechtěli, pravíce, že to vznesou na JMCskou. I poněvadž pan Jaroslav od stavu městského pojede k JMCské, slušná věc se uznává, aby omluva učiněna byla JMCské, jestliby snad vyšší stavové chtěli nás omluviti a zoškliviti, žebychom v žádný řád vjíti nechtěli.

Podruhé oznámili páni Nového města: strany pana Jaroslava, aby měl co jiného mimo instrukcí, která mu dána od stavů, jednati, neb kdyby co jednal, mohlo by se pronésti a bylo by mu nebezpečné. Mohloli by to býti, aby JMCské to předloženo bylo, co zde stavům, ale že toho nechtěli k sobě přijíti, a druhé o té drahotě, odkud pochází. Ale kdyby se to mělo jednati, musil by míti věřící list od p. pánův k JMCské: nemohou toho u sebe najíti, kterakby se to mohlo bezpečně před sebe vzíti.

Velký nedostatek u nich pánů spoluradních, aby se připomenulo ještě buď při JMCské, buď při panu kanclíři nejvyšším. Jarmark Chomutovských zaražen v ochtáb sv. Václava na ublížení zdejšímu jarmarku sv. Václavskému.

Páni Nového města také k tomu přistupují, aby se nahlídlo v majestát na jarmark sv. Václavský, neb je dříve ten jarmark 14 dní pořád. A oni taky nahlédnou v majestát, který mají na dobytčí trh. Ucházelo by jim tu mnoho na cle, též i na mostě pánům našim.

Strany bečvářů připomínají, že časté nabíhání mají.
Přihlásit/registrovat se do ISP