10. Nejvyšší ouředníci a zřízená rada k spravování království Českého oznamuji císaři, že za nepřítomnosti jeho v Čechách všechno vedle nařízení vykonali a zařídí.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1576, 26. října — Konc. v arch. česk. místod

Nejmilostivější císaři! Psaní VMCské, kterýmž nám na naše v německé řeči VMCské od nás dobré zdání učiněné, milostivě odpověď dávati ráčíte, tomu sme, pro které znamenité příčiny a duoležité potřeby VMCské příjezd zase do tohoto království tak kvapně býti nemůže, a že nás na ten čas za místodržící VMCské v království tomto Českém pro mnohé případité a nenadálé příčiny a věci VMCské až do, dáli pán Buoh, šťastného příjezdu VMCské nařizovati, nicméně též nás i jiné nejvyšší ouředníky a soudce zemské, rady VMCské soudu komorního, kancelář českou, rady nad apelacími zřízené i jiné všecky osoby a služebníky VMCské při jejich službách a povinnostech zuostavovati, a při tom také listy a psaní jistým osobám do tohoto království a zemí k němu příslušejících svědčící a mandáty po krajích, abychom ty, neprodlévajíc, rozeslati a přibíjeti dali, odsílati ráčíte, poddaně vyrozuměli. I ač bychom tomu nejraději byli, abyste VMCská, jakož tokrál český, pán náš nejmilostivější, osobně mezi námi v tomto království přítomni býti, a všecky ty a takové tohoto království a zemí k němu přislušejících, též také VMCské vlastní nastalé potřeby, též také případité nenadálé příčiny, vdov a sirotkuov ochrany, jakž v psaní VMCské to obšírně doloženo jest, vyřizovati a opatrovati ráčili: ale poněvadž to nyní na ten čas se státi nemůže, my to což se nám od VMCské milostivě poroučí, jako věrní poddaní, tak zachovati a to s pomocí pána Boha všemohoucího, ke cti a chvále jeho a k dobrému VMCské a tohoto království, podle nejvyšších možností našich, na osobách našich nic sjíti nedadouce, spravovati a vyřizovati budeme a chceme. Jakž sme pak ihned ty mandáty a také listy jistým osobám svědčící ztížně dnem i nocí na jich náležitá místa rozeslati poručili, tolikéž také při všech ouřadech a soudech, vyšších i menších, na hradě Pražském, aby řád a právo zase. jak předešle svůj průchod míti mohlo a lidé k spravedlivostem svým (nad čímž, aby se to dalo, na místě VMCské ruku držeti chceme) přicházeti mohli, a že VMCská jednoho každého při povinnosti a ouřadu jeho na ten čas zuostavovati ráčíte, oznámení sme učinili. Co se pak ouřaduov konšelských a rychtářských v Starém a Novém městech Pražských dotyce, dáli pán Buoh, tyto dni jim povinnost a závazek k ruce VMCské, však žádné osoby neměníce, než ty první aby zuostaly, od nás vydán bude. Což také já podkomoří království českého jak v Menším městě Pražském, kteréž k správě ouřadu mého náleží, tak i v jiných městech VMCské v témž království, podle poručení VMCské vykonati nepominu. A s tím etc. Dán na hradě Pražském, v pátek po svaté Voršile léta 76.
Přihlásit/registrovat se do ISP