29. Císař Rudolf arcibiskupu Zbyňku Berkovi, aby s čeládkou svou jízdně do Višňo-Brodu ke dni 30. ledna se vypravil a tělo mrtvé císaře Maximiliana do Prahy doprovodil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 12. ledna. — Konc. v arch. česk. místod.

Rudolf císař etc. Urozený, věrný náš milý! Vědětiť dáváme, že sme některým nejvyšším ouředníkuom zemským, kteří při nás na hradě Pražském přítomni jsou, oznámiti a jiným osobám z stavu panského a rytířského do krajuov těch, kudy tělo JMCské Maximiliana Druhého, slavné a svaté paměti, pána a otce našeho nejmilejšího, z kláštera Vilring, kdež zatím odpočívá, až na hrad Pražský vezeno býti má, psaní učiniti ráčili, aby se v Višňovém Brodě v středu po svat. Pavlu na víru obrácení [30. ledna] sjeli, a tělo JMti tu, jakž nahoře dotčeno, doprovodili. I poněvadž pro tělo JMti nejj. knížata Matiáše a Maximiliana, bratry naše nejmilejší, Jich L. tam vypravovati, a protož tebe milostivě žádati ráčíme, aby na týž den také se osobně s čeládkou svou jízdně tu v Višňovém Brodě k Jich L. najíti dal, Jich L. na cestě se spravoval, a tělo JMti s nejvyššími ouředníky zemskými až sem doprovodil a tu poslední službu JMCské, někdy pánu tvému milostivému, kterýž tobě i všem obyvateluom království tohoto vší milostí nakloněn býti ráčil, poddaně učinil. A my tobě to vší milostí naší zpomínati a nahrazovati ráčíme. Dán na hradě Pražském, v sobotu po svatých Třech králích léta etc. 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP