102. Stavové čeští nařídili přitisknouti pečeť království Českého k listům, ode všech že poslům.


tří stavův psaným, a sice k listu věřícímu poslům k císaři vypraveným a k listu nejvyšším berníkům na vydání peněz na cestu témže poslům.

1577, 17. srpna. — Kvatern deskový "fialový relací od 1575 do 82", č. 46 v král. česk. arch. zemsk.

Páni Jich Mti a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po svatém Vavřinci léta etc. 77, ráčili mocí plného sněmu poručiti pečeť zemskou přitisknouti k listům, kteříž ode všech tří stavův království tohoto českého psáni býti mají, jakožto k listu věřícímu a k instrukcí k JMti nejjasnějšímu knížeti pánu a panu Rudolfovi Druhému, volenému římskému císaři, uherskému, českému králi etc. , jakožto králi českému, a k listu nejvyšším berníkuom království Českého k vydání peněz na outratu posluom k JMCské od stavův království Českého vyslaným, na Jiříka Zajíce z Hazmburku a na Mšeném, Bernarta staršího Hodějovského z Hodějova a na Tloskově, JMCské rady, a Jaroslava z Mutěnína, měštěnína Starého města Pražského svědčící. Poslové na to byli jsou z plného sněmu vyslaní v přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka na Přindě a Volši, nejvyššího sudího království Českého, Michala Španovského z Lysova a na Pacově, nejvyššího písaře království Českého, v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království českého, Viléma Malovce Kosoře z Malovic, mlstopísaře téhož království českého a Bohuslava Mazance z Frymburku, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, JMCské tejná rada a purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, JMCské tejná rada a nejvyšší kancléř království Českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Menšího města Pražského; Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, císaře JMti dvoru v království Českém maršálek; Jindřich z Valdštejna a na Dobrovici a Kunstberce, JMCské rada; Jan Bezdružický z Kolovrat a na Záběhlicích, JMCské nad apelacími rada, a Krištof z Roupova a na Pořičí, z pánuov; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabie kraje Hradeckého; Jan starší Vratislav z Mitrovic na Skřípli a Litni; Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, JMCské rada a Její Mti císařové, jakožto králové české, v království Českém měst podkomoří a hejtman hradu Pražského; Adam Muchek z Buková a na Pičině, JMCské rada; Jiřík Kokořovec z Kokořova na Šťáhlavech a Žlutících, z vladyk, jsouce na to k tomu od Jich Mtí z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v sobotu po památce na nebevzetí panny Marie.
Přihlásit/registrovat se do ISP