32. Císař Rudolf II. poroučí biskupu Olomouckému, aby s předními duchovními markrabství Moravského do Českého Krumlova dne 31. ledna najíti se dal, a odtud tělo mrtvé císaře Maximiliana do Prahy provodil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 15. ledna. — Konc. v arch. česk. místod.

Rudolf Druhý, z boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše a uherský, český král etc. Duostojný, věrný náš milý!Vědětiť milostivě dáváme, že jsme se s nejjasnějšími knížaty, arciknížaty rakouskými, bratřími našimi nejmilejšími, JJLmi, na tom snésti ráčili, aby tělo, slavné paměti, císaře Maxmiliana Druhého, pána a otce našeho nejmilejšího, z kláštera Vilring u města Lince ležícího, kdež zatím odpočívá, sem do království Českého a měst Pražských přivezeno bylo. Kdež pak aby se poctivě, jakž tělu císaře římského, uherského a českého krále náleží, vykonalo , ráčili jsme z týchž pánů bratří našich arciknížat rakouských Matiáše a Maximiliana, JJLy, pro též tělo JMti odsud vypraviti, tobě milostivě poroučejíc, aby se sám osobně s čeládkou svou třicátého prvního dne tohoto měsíce, tj. ve čtvrtek po svatém Pavlu na křesťanskou obrácení nejprve příští, v městě Českém Krumlově, obešlíc k sobě všecky, aneb vždy na větším díle, opaty, probošty a osoby duchovní, kteříž v markrabství našem Moravském pod tvou správú neboližto jurisdikcí jsou, (a ti aby své hábity, jakž k takovému aktu náleží, s sebou vzali) při JJLch spolu s nimi se najíti dal ; tu tobě v to místo od též duostejného Antonína arcibiskupa Pražského o všem zpráva, jak se při tom chovati jmíti budeš, odeslána bude, a odtud tělo JMCské s JJLmi a nejvyššími ouředníky zemskými, kteréž jsme podle jilm, pánů bratří našich nejmilejších, k tomu naříditi ráčili, až do Starého města Pražského do kláštera svatého Jakuba doprovoditi pomohl. Té milostivé naděje k tobě jsouce, poněvadž jest JMCská, slavné paměti, markrabství Moravskému a všem obyvateluom v něm vší milostí nakloněn býti a to také v skutku prokazovati ráčil, že to z srdečného a upřímného úmyslu, čímž spolu s nadepsanými osobami duchovními v témž markrabství našem Moravském, jakž i jiní,náležitě povinen jsi, učiníš v tom poslušně a poddaně se zachováš, a tu poslední službu JMCské tělu, někdy pánu tvému milostivému, podle jiných, jako věrný poddaný, vykonati pomůžeš. A my tobě to milostí naší císařskou zpomínati a tvým milostivým císařem a pánem býti a zuostati ráčíme. Dán na hradě našem Pražském, v outerý po ochtábu svatých Tří kraluov léta etc.77.
Přihlásit/registrovat se do ISP