46. Šepmistři a rada i na místě vší obce města Hory Kutné prosí stavy na sněmu shromážděné za přímluvu k císaři, aby od žádosti své v proposicí sněmovní obsažené, v příčině vybírání posudného z piva i v městech horních (tedy i v Kutné Hoře), upustiti ráčil.

Bez datum. (1577.) — Konc. v arch. města Kutné Hory.

VMti vysoce urozený pane, pane a VMti urození a stateční páni, rytířstvo a páni vyslaní z měst, milostiví páni, páni! Od pána Boha všemohoucího dlouhého a dobrého zdraví, šťastného panování i také v tomto jednání sněmovním při nynějším společném sjezdu VMti všelijakého užitečného prospěchu a jiného všeho dobrého z upřímného srdce žádáme i také věrně přejeme. Vedle toho, VMti milostiví páni, naslechše toho, kterak by JMCska, pán, pan náš nejmilostivější, snad na zprávu něčí, mimo starobylý způsob i také z uznalých příčin od předkův JMti, slavné a svaté paměti, nám horníkům milosti dané, v nynější proposici sněmovní VMtem mezi jinými artikuli i toho dotknouti a milostivě doložiti poručiti ráčil: "ačkoli horní města v království Českém od téhož posudního osvobozena býti měla, však že JMti se vidí, kdyby stavové také k tomu přivedli, aby i to v týchž horních městech jako od jiných stavův se vybíralo a odvozovalo, že by to bez všelijaké ujmy a škody jich býti mělo", jakž týž artikul to v sobě šíře obsahuje a zavírá: v kterémžto artikuli, jakž tomu rozumíme, i nás chudých a téměř nad možnost propavovaných horníkův a obyvateluov na Horách Kutnách dotýkati by se chtělo. Protož v té příčině VMtem pro vyrozumnění toto poníženě oznamujem, že u nás na týchž Horách Kutnách té zvyklosti a obyčeje, aby sousedé po pořádku, jako v jiných městech v tomto království Českém se zachovává, piva vařiti a z toho svou živnost míti měli, není, než prácemi horními a náklady na ně, a vedle toho některými chatrnými obchody (poněvadž to město na žádné tak veliké silnici není) a řemesly pracně se živí, a piva ta všecka, kteráž se v obci naší šenkují, na větším díle z měst Pražských, Brodu Českého, Čáslavě, Hradce nad Labem i odjinud, každého týhodne dosti v drahném počtu, kopa, dvě i vejš sudův se vozí a vydává, a z těch, ráčíte znáti, že tu, kdež se vaří, v každém městě posudní JMCské vychází; a kdyby z dotčených měst tak mnoho piv k nám na Hory Kutny se nevezlo, tehdy oni, nemaje kde jich vystavovati a odbývati, tolik várek činiti a JMti posudního by shledávati nemohli. Neb u nás, kteříž ta piva domácí, aneb jakž se jmenují pachovská, vařiti dají a na to náklady vedou, málo koliks osob jest, a ty ještě na ně pro ušlost a lehkost téhož piva skrz vody nepříhodné, z nichž se vaří, špatné dosti odbyty mají, a podstatných šenkýřův ani míst k tomu nemaje do některých kaven při dolích, a na předměstí ledakdes po zákampích do těch domkův dosti nebezpečně a mnohdykráte s velikou škodou svou, téměř jakoby to v šanc sázeli, je vystavovati musejí. A tak tím svým vařením dotčeného piva ten chudší lid a čeládku horní, kteříž luon skrovný, manželku pak a několikero dítek maje, lepšího trunku od piv přespolních na větším díle zač sobě koupiti nemají, fedrují a dělníky při horách zdržují. Nicméně však z toho cupusy na ně obzvláštně uložené každého týhodne zastávati a je s obtížností svou dávati musejí.

A tak kdyby na těch koliks osob, mimo již starodávní vyměření, jaké posudní aneb daně proti starobylé zvyklosti, privilegiím a vejsadám horním ukládati se měly, tehdy by dotčení cupusové, aby, jako říkají, dvojí smrtí nemřeli, na ublížení týchž hor z nich předně sňati býti museli, a potom obávati se jest, aby i ti (což se již od několika osob stalo) od takových nákladův odehnáni nebyli a skrze to chudému zhorniléniu lidu znamenité zádavy v fedrování neučinili. Což vše VMtem k milostivému uvážení poručena činíme a za to, aby VMti tuto pravdivou omluvu naši JMCské předložiti, i také, aby JMt pro zachování a zdržení při týchž Horách Kutnách chudého havířstva a dělníkuov JMti od takového posudního milostivě upustiti ráčil, laskavě se přimluviti a v tom ve všem nad námi ochrannou ruku držeti ráčíte, ve vší poníženosti žádáme a prosíme.

Šepmistři a rada i na místě vší obce na Horách Kutnách.
Přihlásit/registrovat se do ISP