89. Adam z Švamberka a Jan Vchynský ze Vchynic prosí císaře, aby kompaktáta mezi královstvím Českým a Polským a jsouli nějaké zprávy strany Batoryho jim odeslána byla v příčině uvažování toho všeho na sněmu.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 29. července. — MS. souč. č. 127 v arch. česk. místod.

Nejjasnější a nejnepřemoženější římský císaři a uherský, český etc. králi etc. pane, pane náš nejmilostivější! Jakož jsme v předešlém psaní, jehož datum v neděli po sv. Prokopu [7. července] léta tohoto etc. 77., které jsme VMCské spolu s jinými nejvyššími pány ouředníky a soudci zemskými i jinými radami VMské, tehdáž zde shromážděnými, poddaně učinili, v postscriptě VMCské poníženě prosili, pokudž by VMCskou co jistého z strany Batoryho anebo království Polského, že by při tomto budoucím sněmu k uvažování potřebné bylo, došlo, abyste nás stavy při témž sněme shromážděné, tejna učiniti neráčili; tolikéž aby VMCská o tom poručiti ráčili, aby kompaktáta mezi královstvími Českým a Polským vyhledána a sem k tomu času odeslána byla: i poněvadž již k jmenovanému rozepsanému sněmu se přibližuje a toliko dvě neděle k tomu jsou, protož se nám za dobré a potřebné vidělo, abychom o tom obojím VCMti ponížené připomenutí učinili, zvlášť, aby se táž kompaktáta sem odeslati neobmeškávala, což by se to všeckno při témž budoucím sněmu, pročež od VCMti rozepsán jest, tím dostatečněji uvažovati mohlo. S tím se VMCské ve vší poddanosti poručena činíme. Dán na hradě Pražském, v pondělí po svatým Jakube léta etc. 77.

VMCské věrní poddaní

 

Adam z Švanberka, nejvyšší sudí království Českého, m. p.

 

Jan Vchynský ze Vchynic, purkrabě Karlštejnský, m. p.

Přihlásit/registrovat se do ISP