14. Revers císaře Rudolfa II. kterýmž potvrzuje všechny svobody, práva království Českého.

V ŘEZNĚ. 1576,12. listopadu. — Původní MS. parg. výpisů privilejí král. česk. z l. 1547, 5. l. v král. českém archivu zemském.

My Rudolf Druhý, z boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše, a uherský, český, dalmatský, charvatský etc král, arcikníže rakouské, markrabie moravské, luocemburské a slezské kníže a lužický markrabie etc. Oznamujem tímto listem všem, že přiřkli jsme korunu Česku držeti a zachovati všecky pány, rytířstvo, města Pražská i jiná města, i všecku obec též koruny při právích, řádích, privilejích, svobodách, vysazení a obdarování zemských, i všech slušných starých i jiných zvyklých dobrých obyčejích, zvláště slavných pamětí krále Otakara, krále Jana, císaře Karla, krále Václava, císaře Zikmunda, krále Albrechta, krále Ladislava, krále Jiřího, krále Vladislava, císaře Ferdinanda a císaře Maximiliana etc, JMti pána a otce našeho nejmilejšího, všecky zápisy dané a vyšlé až do JJMti smrti držeti bez odporův a zmatku všelijakého, a v skutku zachovati a obhajovati. Item, přiřkli jsme hradu Karlštejna, korunu, klenotův všelikterakých zemských, i také desk, i privilejí neporoučeti ani svěřovati žádnému bez vuole a rady pánuov, rytířstva království Českého i měst Pražských, pokudž kteří právo mají. Item, přiřkli jsme, že zachovati máme řád a zvyklosti starodávní království Českého. Item, přiřkli jsme žádných cízozemcuov duchovních ani světských na úřady zemské, dvorské, ani městské, ani duchovní nesázeti než Čechy, ani jimi zámkuov a měst koruny České osazovati a jim jich svěřovati. A to máme s radou učiniti, a též v okolních zemí [sic] k království Českému příslušejících aby bylo držáno, jakož jest to za císaře Karla i jiných králuov a předkuov našich držáno a zachováno bylo. Item, přiřkli jsme i že nemáme žádných zemí, knížetství, měst, zámkuov, hraduov, manuov i jiných všelikterakých zboží k České koruně příslušejících, od.koruny odtrhovati, ani odcizovati nižádným obyčejem, ani žádnými věny; ale cožby od koruny odtrženo neb odcizeno bylo, to máme zase připojiti a k koruně shromážditi. Item, přiřkli jsme mince české žádným obyčejem nepolehčovati ani ponižovati bez vuole vší země, ale tak se zachovati podle vysazení a privilejí koruny České, jakž právo jest. Item, přiřkli jsme, co sou předkové naši císařové, neb králové čeští, komu dali a zapsali stavuom, osobám neb osobě, buď na království, na duchovenství, neb na manství, že to máme zdržeti a v celostí zachovati; však coby nebylo proti milostem a obdarování, kteréž jest král Vladislav, slavné, paměti, dáti ráčil všem stavuom království tohoto. Item, přiřkli jsme každý stav zvláště při jich právích, řádích, privilejích, svobodách, vysazení, zvyklostech, obdarovaní, což kterému stavu náleží, zachovati. Tomu na svědomí pečeť naši císařskú k listu tomuto přivěsiti jsme rozkázali. — Dán v městě našem a říšském Režně, v pondělí po sv. Martině léta božího 1576, a království našich římského druhého, uherského pátého a českého též druhého. Rudolf.

Wra. a Pemestan S. R. Bohemiae cancellarius.

Ad mandatum sacrae caesareae maj. proprium:

 

G. Mehl.

 

M. Walter.


 

14. Revers des Kaisers Rudolf II., mit welchem derselbe sämmtliche Privilegien und Freiheiten des Königreichs Böhmen bestätigt.

REGENSBURG, 12. November 1576. — Das Original ist lateinisch und befindet sich im böhmischen Kronarchiv, das im böhmischen Landesarchiv aufbewahrt wird.

Nos Rudolphus Secundus, divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc rex etc archidux Austriae, marchio Moraviae, Luezemburgensis etc. Sylesiae dux, marchioque Lusatiae etc. Notum facimus tenore praesentium universis: quod promisimus regnum Bohemiae, omnes barones, militares, civitates Pragenses etc. alias civitates et omnem illius regni communitatem juxta jura, ordinationes, privilegia, libertates, immunitates et donationes regni et omnes alias antiquas observatas bonas consue-tudines et singulariter divae memoriae regis Ottacari, regis Joannis, imperatoris Caroli, regis Venceslai, imperatoris Sigismundi, regis Alberti, regis Ladislai, regis Georgii, regis Vladislai, imperatoris Ferdinandi Primi, imperatoris Maximiliani Secundi, domini parentis nostri diarissimi, clarae et sanctae memoriae, omnes inscriptiones datas et usque ad eius obitum emanatas tenere, observare et cum effectu protegere citra impedimentum et contradictionem quorumcunque. Item promisimus castrum Caiistein, coronam et qualiacunque clenodia regni et etiam tabulas ac privilegia regni nemini citra voluntatem et consilium baronum et militarium regni Bohemiae et civitatum Pragensium, prout in eo negotio ad unumquemque pertinet, commit-tere et concredere. Item promisimus, quod observare debemus ritus et consuetudines antiquas regni Bohemiae. Item promisimus neminem alienigena-rum tam spiritualium quam saecularium ad officia regni, curiae, civitatum vel spiritualium quam Bohemos praeficere neque illis castra aut civitates concredere et eis illa committere. Quae etiam cum consilio facere debemus, et etiam ut in cir-cumadiacentibus ac ad regnum Bohemiae pertinen-tibus provinciis quod ita observetur, prout illud tempore imperatoris Caroli et aliorum regum praedecessorum nostrorumobservatum fuit. Item promisimus, quod nullas provincias, ducatus, civitates, castra, arces, homagiales ac alia quaecunque bona regno Bohemiae pertinentia a corona abstrahere, aut alienare aliquo pacto aut aliqua dote debemus, verum si quid a corona Bohemiae abstractum aut alienatum est, hoc debemus rursum coronae an-nectere et adiungere. Item promisimus monetám bohemicam nullo pacto alleviare vel leviorem cudere sine consensu totius regni, sed ita se juxta immunitates, privilegia regni Bohemiae, ac prout jus est, observare. Item promisimus, quicquid im-peratores, reges Bohemiae, praedecessores nostri, ordinibus, singularibus personis aut personae, esto in bonis regni seu spiritualibus seu feudalibus de-derunt vel inscripserunt, quod illud tenere et ex integro conservare debemus, et hoc, quicquid non esset contra gratias et donationes, quas rex Vladi-slaus omnibus ordinibus istius regni contulit. Item promisimus, unumquemque ordinem et statum sigillatim circa ipsorum jura, ordinationes, privilegia, libertates, immunitates, consuetudines et donationes, quae ad unumquemque ordinem pertinent, conservare. Harum testimonio literarum sigilli nostri appensione munitarum. Datum in civitate nostra imperiali Ratisbona duodecima die mensis ÍSTovembris anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, regnorum nostrorum Romani secundo, Hungariae quinto, Bohemiae vero secundo. Ruedolf.

Vra. a Pernestan S. R. Boemiae cancellarius Ad mandátům Sacrae Caesareae Maiestatis proprium

G. Mehl


[Na latinském reversu není Walter podepsán.]
Přihlásit/registrovat se do ISP