56. Stavové království Českého svolují, aby císař s Šebestiánem Šlikem z Holejče o léta zapsaná na panství Rabštejnském (kteréž zástavou drží) se srovnati a to panství jemu neb komužkoli z obyvatelův království k dědictví prodati, směniti a ve dsky zemské vložiti moci ráčil.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82", 6. 46. v král. česk. archivu zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta etc. 77, na milostivou žádost JMCské, jakožto krále českého, k tomu své povolení dávají: jakož Šebestián Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte, panství Rabštejnské k koruně a království tomuto náležející v nemalé sumě přes padesáte šest tisíc zástavou drží a při JMCské o splacení let, která na to zapsaná se nacházejí, hledá, aby JMCská s výš jmenovaným Šebestiánem Šlikem o ta léta se srovnati a též panství Rabštejnské buďto na díle neb všecko jemu Šebestiánovi Šlikovi, aneb komužkoli z obyvatelův království tohoto, k dědictví prodati aneb směniti i také ve dsky zemské vložiti moci ráčil; však na ten způsob stavové k tomu povolení své dávají, aby JMCská jiného panství proti tomuto tak mnoho zase k království obrátiti a připojiti ráčil. Poslové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti jednoho z nejvyšších úředníkův zemských Bohuslava Felixa Hasistejnškého z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království českého, z pánuov, a v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Viléma Malovce Kosoře z Malovic, místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kanclíř království českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan Bořita z Martinic a na Karlštejně, purkrabie Karlštejnský; Jiří Zajíc z Hazmburku a na Mšeném; Hendrych Kurcpach z Trachmburku a z Milce, na Ronově a Lemberce, JMCské rada; Jan Bezdružický z Kolovrat a na Záběhlicích, JMCské rada; Jan z Sovince a z Doubravice a na Toužetíně, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého; Jan Vchynský ze Vchynie a na Nalžovech, purkrabie Karlštejnský; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabie kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, císařové Její Mti, jakožto králové české, podkomoří měst v království Českém; Albrecht Bryknar z Bruk-štejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada a prokurátor v království Českém; Beneš Beneda z Nectin a na Vilímové; Zikmund Vrabský z Vrabí a na Nové Libni, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP