1 2 3 4 5 6

Úvod

SEZNAM PÍSEMNOSTÍ.

1. Stavové čeští císaři Rudolfovi ([V Praze] 28. března 1611)

2. Císař Rudolf stavům českým (Na hradě Pražském 28. března 1611)

3. Stavové čeští knížatům a stavům slezským (V Praze 28. března 1611)

4. Císař Rudolf purkmistru a konšelům St. města Pražského (Na hradě Pražském 29. března 1611)

5. Císař Rudolf purkmistru a radě města Chebu (Na hradě Pražském 29. března 1611)

6. Císař Rudolf vévod. Karlovi z Münsterberka, nejv. hejtmanu ve Slezsku. (Na hradě Pražském 29. března 1611)

7. Císař Rudolf Abrahamovi z Donína, zem. fojtovi markrab. Hornolužického (Na hradě Pražském 29. března 1611)

8. Stavové král. Českého stavům markrabství Moravského (V Praze 30. března 1611)

9. Rytířstvo Chebského kraje a město Cheb císaři Rudolfovi (V Chebu 6. dubna 1611)

10. Relace o schůzi stavů hornolužických (V Budyšíně 6. - 9. dubna 1611)

11. Protokol o schůzi knížat a stavů slezských (Ve Vratislavi 7. - 12. dubna 1611)

12. Knížata a stavové slezští stavům českým (Ve Vratislavi 8. dubna 1611)

13. Instrukce hornolužických vyslanců k sněmu generálnímu (V Budyšíně 8. dubna 1611)

14. Instrukce týchž vyslanců ve věcech náboženských (V Budyšíně 8. dubna 1611)

15. Hornolužičtí stavové císaři Rudolfovi (V Budyšíně 8. dubna 1611)

16. Hornolužičtí stavové králi Matyášovi (V Budyšíně 8. dubna 1611)

17. Hornolužičtí stavové vyslancům slezským k sněmu generálnímu (V Budyšíně 8. dubna 1611)

18. Pražské diarium ([V Praze] 11. dubna 1611)

19. Štutgartské diarium ([V Praze] 11. dubna 1611)

20. Stavové čeští císaři Rudolfovi (V Praze k 11. dubnu 1611)

21. Protokol o jednání českých stavů s vévodou Brunšvickým ([V Praze] 11. dubna 1611)

22. Čeští stavové vévodovi Brunšvickému (V Praze 11. dubna 1611)

23. Kurfirst Saský některým z českých stavů (V Torgavě 11. dubna 1611)

24. Instrukce slezských vyslanců k sněmu generálnímu (Ve Vratislavi 11. dubna 1611)

25. Pfretschner Schönberkovi (V Praze 11. dubna 1611)

26. Bodenius Maxmiliánovi vévodovi Bavorskému (V Praze 11. dubna 1611)

27. [Nuncius Jan, biskup Sarzanský, státnímu sekretáři kurie.] (V Praze (11.) dubna 1611)

28. Nuncius Placido, biskup Melfský, státnímu sekretáři kurie (V Praze 11. dubna 1611)

29. Nuncius Placido, biskup Melfský, státnímu sekretáři kurie (V Praze 11. dubna 1611)

30. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 11. dubna 1611)

31. Medici [velkovévodovi Toskánskému] (V Praze 11. dubna 1611)

32. Hrabě Jindřich Turn hornorakouským stavům (V Praze 11. dubna 1611)

33. Purkmistr a rada města Chebu vůdcům českých evangelických stavů (V Chebu 11. dubna 1611)

34. Petr Vok z Rožmberka králi Matyášovi (V Třeboni 11. dubna 1611)

35. Dobrozdání poslané Petrem Vokem z Rožmberka králi Matyášovi (V Třeboni 11. dubna 1611)

36. Pražské diarium (V Praze 12. dubna 1611)

37. Kutnohorské diarium ([V Praze] 12. dubna 1611)

38. Štutgartské diarium ([V Praze] 12. dubna 1611)

39. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných (V Praze 12. dubna 1611)

40. Královská proposice k sněmu ((Na hradě Pražsk.) 12. dubna 1611)

41. Kurfirst Saský českým stavům (V Torgavě 12. dubna 1611.)

42. Knížata a stavové slezští císaři Rudolfovi (Ve Vratislavi 12. dubna 1611)

43. Knížata a stavové slezští králi Matyášovi (Ve Vratislavi 12. dubna 1611)

44. Knížata a stavové slezští vyslancům rakouským, uhers. a moravským (Ve Vratislavi 12. dubna 1611)

45. Stavové dolnolužičtí králi Matyášovi (V Gubině 12. dubna 1611)

46. Stavové dolnolužičtí vyslancům stavů slezských (V Gubině 12. dubna 1611)

47. Stavové dolnolužičtí vyslancům stavů slezských (V Gubině 12. dubna 1611)

48. Hornorakouští stavové králi Matyášovi (V Linci 12. dubna 1611)

49. Petr Vok z Rožmberka [hornorakouským stavům] (V Třeboni 12. dubna 1611)

50. Kurfirst Saský vévodovi Brunšvickému (V Torgavě 12. dubna 1611)

51. Pražské diarium ([V Praze] 13. dubna 1611)

52. Kutnohorské diarium ([V Praze] 13. dubna 1611)

53. Acta veřejná ([V Praze] 13. dubna 1611)

54. Štutgartské diarium ([V Praze] 13. dubna 1611)

55. [Krištof Pflug] presidentovi [Schönberkovi] ([V Praze 13. dubna 1611])

56. Pfretschner Schönberkovi (V Praze 13. dubna 1611)

57. Vyslanci hornorakouští k sněmu stavům hornorakouským (V Praze 13. dubna 1611)

58. Zachariáš Rosenberger purkmistrovi a radě města Chebu (V Praze 13. dubna 1611)

59. Pražské diarium ([V Praze] 14. dubna 1611)

60. Kutnohorské diarium ([V Praze] 14. dubna 1611)

61. Štutgartské diarium ([V Praze] 14. dubna 1611)

62. Vévoda Virtmberský českým stavům (Ve Štutgartě 14. dubna 1611)

63. Noviny do Saska (V Praze 14. dubna 1611)

64. Noviny (V Praze 14. dubna 1611)

65. Král Matyáš Hornorakušanům ([V Praze] 14. dubna 1611)

66. Král Matyáš Petrovi Vokovi z Rožmberka (V Praze 14. dubna 1611)

67. [Vrchní úřad slezský v Olešnici] Karlu st. ze Žerotína (V Olešnici 14. dubna 1611)

68. Stavovský výbor hornorakouský [Petrovi Vokovi z Rožmberka] (V Linci 14. dubna 1611)

69. M[arx] Fugger arciknížeti Maxmiliánovi (V Aukšpurku 14. dubna 1611)

70. Pražské diarium ([V Praze k 15. dubnu 1611])

71. Kutnohorské diarium ([V Praze] 15. dubna 1611)

72. Štutgartské diarium ([V Praze] k 15. dubnu 1611)

73. Pátý výslech Tengnaglův ([V Praze] 15. dubna 1611)

74. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných (V Praze 15. dubna 1611)

75. Pfretschner Schönberkovi (V Praze 15. dubna 1611)

76. Nejmenovaný [Krištofovi Pflugovi.] ([V Praze 15. dubna 1611])

77. Poselství krále Matyáše kurfirstovi Mohučskému (S. l. 15. dubna 1611)

78. Pražské diarium ([V Praze] 16. dubna 1611)

79. Kutnohorské diarium ([V Praze] 16. dubna 1611)

80. Štutgartské diarium ([V Praze] 16. dubna 1611)

81. Císař Rudolf stavům na sněmu shromážděným ([V Praze 16. dubna 1611])

82. Zpráva o artikulích císařových ([V Praze] 16. dubna 1611)

83. Noviny z Prahy (V Praze 16. dubna 1611)

84. Petr Vok z Rožmberka hornorakouským stavům (V Třeboni 16. dubna 1611)

85. [Státní sekretář kurie nunciovi biskupu Melfskému] (V Římě 16. dubna 1611)

86. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných ((V Praze) 17. dubna 1611)

87. Vévoda Brunšvický kurfirstovi Saskému (V Praze 17. dubna 1611)

88. Král Matyáš arciknížeti Maxmiliánovi (V Praze 17. dubna 1611)

89. Noviny z Prahy kurfirstovi Saskému (V Praze 17. dubna 1611)

90. Jan Kristián, vévoda Lehnický a Břežský, českým stavům (V Kladsku 17. dubna 1611)

91. Jan Kristián, vévoda Lehnický a Břežský, císaři Rudolfovi (V Kladsku 17. dubna 1611)

92. Jan Schweikhard, arcibiskup a kurfirst Mohučský, králi Matyášovi (V Aschaffenburku 17. dubna 1611)

93. Pražské diarium ((V Praze) 18. dubna 1611.)

94. Kutnohorské diarium ([V Praze] 18. dubna 1611)

95. Musejní diarium (V [Praze] 18. dubna 1611)

96. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 18. dubna 1611)

97. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 18. dubna 1611)

98. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 18. dubna 1611)

99. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 18. dubna 1611)

100. Camilo Cattaneo kardinálovi Borghese (V Praze 18. dubna 1611)

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP