85.

V Římě, 16. dubna 1611.[Státní sekretář kurie nunciovi při dvoře Matyášové biskupu Melfskému]: Četné jsou nunciovy zprávy o cestě a příchodu krále Matyáše do Prahy, uznává se jeho pile a umění popisovati; má v nich dále pokračovati a nedělati si starosti, neboť úkol jeho je jiný než biskupa Sarzanského. "Si darà ben contento grande a Nostro Signore [T. j. papež.] et li negotii publici andaranno meglio, se fra di loro vi sarà quella buona intelligenza che Sua Santità si promette della bontà et zelo del ¾ uno et del ľ altro; et con questo presupposto vuole, che tutte dui unitamente pongano ogni studio et poter loro in procurare la pace fra le 2 corone, regia et cesarea, et che in ogni caso venga promossa la religione cattolica. Et perché importa molto ď haver persone atte a questo effetto, et sarebbe molto a proposito il Clesellio appresso il re, segli volesse conservare et essercitare la buona disposizione che Ella havea trovato in lui, è parso per questo a Sua Santità di scrivere ad esso Clesellio ¾ aggiunto breve commendando la sua buona volontà, et essortandolo a perseverare". Má-li se přiložené breve Khleslovi odevzdati či ne, ponechává se rozhodnuti nunciově. Incipit: "Numerose et commendate". Datum: "Roma li 16 ď Aprile 1611." [V jiném listě (tamže fol. 209) z téhož data napomíná statní sekretář kurie téhož nuncia k bdělosti, neboť nabídky kacířských knížat králi Matyášovi proti císaři směřují ke zkáze katolického náboženství; má připomenouti králi, bude-li jim přízniv, že poškodí své vlastní úspěchy. Nuncius má, pokud může, pracovati k smíru nejen mezi oběma bratry, nýbrž také mezi Matyášem a Leopoldem. Podobná napomenutí vztahující se na Matyášovo chování k císaři i k Leopoldovi jsou v listě státního sekretáře kurie z Říma z téhož dne v archivu Vatikánském: Nunz. di Germania 23, fol. 335.]

Kopie v archivu Vatikánském: Borghese I, nro. 290, fol. 210, druhá kopie tamže: XXI 19.
Přihlásit/registrovat se do ISP