53.

[V Praze] 13. dubna 1611."Akta veřejná": Stavové odpovídají na proposici královskou, že slovo "povolovati" volbu a korunování krále Matyáše je proti privilegiím a svobodám stavů a odůvodňují to historicky. Pokud jde o termín korunovace namítají, že vyslanci vedlejších zemí dosud nepřijeli. Žádají za propuštění z poddanosti a za vysvětlení artikulův, o něž se má podle proposice ještě jednati.

Zpráva diaria musejního archivu v Praze: Akta veřejná 1611, rk. IX. A 9 fol. 55 - 56.

13. Aprilis na tuto proposici od pánův stavův skrze J. Mt. nejvyššího pána sudího jest dána J. Mti cís. odpověď taková:

1. Kdež v též proposici J. Mt. cís. dokládati ráčí, že k tomu povolovati ráčí, aby J. Mt. král Uherský za krále Českého volen a korunován byl, to že jest a bylo by na protržení privilejí, svobod, práv a zřízení zemského, v kterémžto tak opatřeni jsou, že stavové království Českého mají tu plnu svobodu a vůli i moc sobě za krále voliti, kohož by se jim vidělo a zdálo. Nebo svaté a slavné paměti císař Ferdinand, když jest J. Mt. cís. Maximilian, pan syn J. Mti, za krále Českého korunován bejti měl, ráčil jest všech tří stavův království Českého za to snažně žádati a se slavně a vzáctně za téhož pana syna svého ke všem třem pánuom stavům, prve nežli jest za krále Českého volen bejti ráčil, přimlouvati; což jest potomně i podobně J. Mt. král Maximilian ráčil učiniti a [za] J. Mt. cís., nynějšího krále Českého, ke všem třem pánům stavům, prve nežli jest za krále Českého volen bejti ráčil, se přimlúvati. Což když se te[ď] od J. Mti příkladem slavných předkův J. Mti vykoná, nepominou páni stavové J. Mt. odpovědí svou poníženě a poddaně spraviti.

2. Což se pak o jistý den a snesení, kterej by den J. Mt. král. korunován bejti jměl, dotejče, toho že páni stavové, tolikéž nyní vykonati nemohou, pro tyto příčiny:

Jedno, že páni Moravané, Slezáci, Lužičané praví se míti znamenité a obzvláštní obdarování a že mají míti tu moc i svobodu, vždyckny vyslané osoby od nich při volení a korunování krále českého míti ["Byni" chybně v rk.], nyní pak že se příjezdem jejich do Prahy až posavad očekává, pročež bez přítomnosti jejich jak o jistý den se snášeti, tak ani bez nich J. Mt. krále Uherského za krále Českého korunovati jim možné viec není.

Druhé, poněvadž ještě všickni tři stavové až posavad v poddanosti a v poslušenství J. Mti cís. zůstávají a až posavad z poddanosti a z poslušenství J. Mti cís. propuštěni nejsou (a dvoum pánům že žádný sloužiti nemůže), pročež že páni stavové za to poníženě žádají, aby J. Mt. cís. je z poddanosti propustiti ráčil.

Třetí, co se artikulův, kteréž J. Mt. cís. ráčí sobě milostivě v své proposici k dalšímu při tomto sněmu a jednání a na místě postavení vyhrazovati, všickni tři páni stavové, tolikož za to J. Mt. cís. žádají, aby J. Mt. cís. milostivě ráčil pánům stavům vysvětliti.
Přihlásit/registrovat se do ISP