18.

[V Praze, 11. dubna 1611.]Pražské diarium: Sněm byl rozepsán na 11. duben; jednalo se, zda má podati proposici císař či stavově; proposice stavů byla už hotova; císař, dověděv se o jejím urážlivém obsahu, rozhodl, že sám bude "proponirovati".

Začátek diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium, rk. 323 A, fol. 442. Současný opis s poznámkou jinou rukou na začátku in margine: "Acta při sněmu 1611".

Jeho Mt Římský císař, Uherský a Český etc. král etc. ráčil jest na vyhledávání pánův stavův tohoto království sněm generální, jakž pánům stavům tohoto království, tak také i pánům Moravanům a panům Slezákům, tudíž také horním a dolním Lužičanům ku pondělku po neděli Provodní, to jest 11. dne měsíce aprilis, léta tohoto 1611 rozepsati. Toho dne nebyla proposicí přečtena, nýbrž odloženo bylo až do druhého dne. Mezi tím šla rozprávka, zdaliž bude chtíti J. Mt cís. proponirovati pánům stavům, anebo budou-li páni stavové chtíti sami proposici dáti předkládati. Páni stavové pak byli svou proposici na hotově, velmi obšírnou, téměř na 6 arších, v kderéž předně lamentaci svou vypisují, jak jest se s nima od několika let, jakž J. Mt cís. audienci dávati neráčil, dalo, a obzvláště, což se jest a jaké veliké ublížení i také krveprolití tomuto království se stalo od toho lidu pasovského, vyhledávajíc toho při J. Mti cís., aby regiment složil a jej králi Matyášovi jakožto čekanci tohoto království dopřál i také jeho za krále vyhlásil a korunovati dal, velice příkře sepsána byla. [Srovn. č. 20.] Ale však když jest J. Mt cís. ráčil tomu srozuměti, že by mu se tak veliký posměch díti chtěl, ráčil se rozmysliti a pronésti, že sám ráčí chtíti proponirovaíi.
Přihlásit/registrovat se do ISP