78.

[V Praze], 16. dubna 1611.Pražské diarium: Odpověď císařova stavům přednesena, proposice napravena, císař klade sedm požadavků, odpověď na ně odložena do pondělí.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium rk. 323 A, fol. 445.

V sobotu po neděli provodní byla ta odpověď anebo vysvětlení proposití J. Mti cís. pánům stavům přednesena a předně napravena propositi, že J. Mt cís. ráčí žádati, aby páni stavové sobě za krále volili krále Matyáše, a dále že J. Mt cís. ráčí žádati jistý artykule, totiž: [1.] aby zůstal předce při jménu a tytuli, že jest králem Českým; 2. aby všechněm bylo odpuštěno služebníkům J. Mti cís. i také radám, a ti, kteří sou uvězení, aby byli zase zproštěni; 3. dluhové J. Mti cís. aby byli zaplaceni; 4. při statcích J. Mti cís. aby byl zůstaven a ty aby byly očištěny od závad; 5. jistý deputát každého roku na vychování aby byl nařízen a obzvláště 4 groše míš. posudného; 6. o J. Mti cís. aby se nic nepsalo potupného; 7. aby svobodně J. Mt cís. od jednoho statku k druhému odjížděti mohl. Což sobě páni stavové vzali k uvažování, však páni zámečtí napřed a potomně vystoupili; i bylo na tom zůstáno, poněvadž se tu velikých věcí dotýče, aby do pondělka bylo odloženo a zatím jeden každý aby dobře a zdravě se na to rozmyslil. Jsou též také nařízeny jistý osoby k vyhledání některých artykulův, zvláště dluhův, a tolikéž k uvažování těch artykulův. [Pokračování diaria archivu musejního v Praze: Akta veřejná 1611, rk. IX. A 9, fol. 56 - 58. praví o napravení proposice toto:

16. Aprilis. Proposici od J. Mti cís. jest napravena v těchto slovích, kdež v ní doloženo jest, že J. Mt cís. ráčí korunování J. Mti krále Uherského povolovati, místo těch slov jest doloženo, že J. Mt cís. ráčí se za J. Mt král. přimlouvati a za to žádati. A po napravení proposici J. Mti pan purkrabie oustně oznámiti ráčil, což se dotejče pánův stavův z poddanosti propuštění, v tom J. Mt cís. že se ráčí ohlašovati, že ráčí chtíti pány stavy z povinnosti před vyhlášením a korunováním J. Mti krále Uherského po vyřízení těch artikulův v proposici od J. Mti cís. vyhrazených, kteříž k svému přečtení přijdou, propustiti.

Diarium Troila Hagiochorana má ke dni 16. dubna zprávu, že dr. Huber přišel mezi direktory a přednášel v přítomnosti p. rektora žádost Mikuláše Alberta a vůli defensorů, aby mu bylo vykázáno příhodné místo k učení na některé koleji. Odloženo do pondělí (t. j. do 18. dubna). Dále je tam stručná zpráva, že v sobotu (16. dubna) pan purkrabí po napravení proposice ústně oznámil stavům, že císař chce je propustiti z povinnosti před korunováním krále Matyáše po vyřízení císařových artikulů, které následují. Diarium toto má ke dnům předcházejícím jen bezvýznamné zprávy, jen ze zápisu k 12. dubnu o zahájení sněmu nutno k druhým obšírnějším diariím (viz č. 36 - 38) doplniti zprávu, že stavové, vyzvavše nejvyššího purkrabí a též soudce zemské, kteří se k nim nepřiznali (srovn. č. 36), aby povystoupili "sami něco deliberovali". Když potom asi po čtvrté hodině zase vstoupili, pan Vilém z Lobkovic prohlásil, že podle starého obyčeje by měla proposice býti uvažována od každého stavu zvláště, což se však státi nemůže, nýbrž aby se dálo v přítomnosti všech tří stavů. "Přistoupeno k tomu a hodina 5. těm jest jmenována." Ze zápisu k 13. dubnu jest třeba uvésti doplněk k diariím pod č. 51 - 54, majícím obšírné zprávy, jak stavové uvažovali o proposici. Diarium Troila Hagiochorana tu dodává, že stavové po prosbě za vysvětlení proposice a za achtování Pasovských žádali, "aby reformací při všech povinnostech se stala" a jak páni soudcové zemští, tak i jiní (patrně úřednici) byli propuštěni z povinnosti.]
Přihlásit/registrovat se do ISP