52.

[V Praze], 13. dubna 1611.Kutnohorské diarium: Stavové se sešli na radnici a jeli na hrad; uvažovali o proposici královské a usnesli se, že požádají císaře za vysvětlení některých bodů; proti urychlení korunovace namítali, že nepřijeli dosud vyslanci ze Slezska a Moravy a že Pasovští nejsou vybyti; usnesli se, aby námitky jejich proti proposici byly oznámeny králi Matyášovi a aby byly z desk přineseny doklady z let 1549 a 1575. Usnesení stavů oznámeno nejv. úředníkům, a nejv. purkrabí požádán, aby je přednesl císaři, což on po zdráhání slíbil, když mu byly přidány tři osoby ze stavů. Volena komise k uvažování o Tengnaglovi.

Pokračování diaria kutnohorských poslů k sněmu generálnímu. Kopie v městském archivu v Kutné Hoře 6536/1 E

13. Aprilis. - Páni stavové nejprve na rathauz staroměstský se sjíti a odtud na zámek jeti a jíti ráčili. Tu když jich Mti nejvyšší páni úředníci zemští a s nimi někteří páni pod jednou z kanceláře do sněmu mezi pány stavy přišli a na uvažování proposici zasednuto bylo, nejvyšší páni ouředníci a jiní páni pod jednou do kanceláře vystoupili a proposici tam, páni stavové pak pod obojí v soudné světnici uvažovati a přímluvy své, jakž na koho od pana direktora, nejvyššího pana sudího [Adama ml. z Valdštýna.], podáváno bylo, [přednášeti] a z uvážení společného na tom se snésti ráčili:

Poněvadž v tý J. Mti cís. proposici některý nedostatky a zatmělosti se nacházejí, aby J. Mti. cís. za vysvětlení a napravení toho žádáno bylo a to v těchto artikulích:

Kdež se toho v též proposici, že J. Mt. cís. k tomu milostivě povolovati, aby J. Mt. král, král Uherský Matiáš, pan bratr J. Mti cís., za krále Českého vyhlášen a korunován byl, tak jakž jest předešle s milostivým J. Mti povolením za čekance království Českého ode všech tří stavův přijat, dokládá, že to proti smlouvě J. Mti. cís. a J. Mti král., léta 1608 před Prahou učiněné, v prvním artikuli, v níž toho, že jsou stavové J. Mt. arcikníže Matiáše za čekance království Českého na milostivé J. Mti cís. toho při nich vyhledávání [přijali] doloženo, též proti privilegiím a svobodám stavův strany volení krále ano i proti předešlým sněmům léta 1549 a 1575, též 1603, volení a korunování krále Maximiliana a Rudolfa na království a Matiáše na čekanství téhož království, čelí.

Druhé, kdež se zmínka děje, aby stavové s J. Mti cís. se o jistý a brzký den, na který by se korunování státi jmělo, snesli, že legati a vyslaní z Slezska a z Moravy ještě se k sněmu najíti nedali, bez jejich přítomnosti nic toho předsevzato býti nemůže, pokud však v čem se jich tu dotejkati bude (sic).

Třetí, že lid pasovský až posavad z království tohoto vybyt a vypuzen dle zámluvy J. Mti cís. není; pokud se to nestane a on odsud vypuzen nebude, takové korunování bezpečně by se státi nemohlo. Protož aby ta zámluva J. Mti připomenuta byla.

Čtvrté, z strany artikulův při konci proposici doložených, kteříž mezi J. Mti cís. a J. Mti král., vyslanými z zemí k království tomuto přivtělených na místě postaveni býti jmají, poněvadž se věděti (nemůže), jací artikulové se tu míní, aby stavům byli vysloveni.

Mezi tím sneseno, aby také J. Mti král. o tom, co tu v tý proposici stavové na nedostatku jmají, v známost uvedeno bylo. Item při dskách nařízeno, aby vejš připomenutý sněmy léta 1549 a 1575 vyhledány a potom předneseny byly, aby páni stavové sobě ku paměti, jakej proces a spůsob z strany propuštění z povinnost! krále stavuov a postupování království zachován byl, přivésti mohli.

Zatím nejvyšší páni úředníci zase povoláni a jim skrze J. Mt. pana direktora, nejvyššího pana sudího zemského, na čem jest strany proposici J. Mti cís. sneseno, oznámeno, a nejvyšší pan purkrabie požádán, aby ty nedostatky v proposici J. Mti cís. ještě dnes po artikulích přednésti a za vysvětlení a napravení brzo žádati ráčil, kterýž vzavše o to s jinými pány úředníky potaz, omluvná se činil, že on již k tomu jest nedostatečnej a paměť jeho snésti vzláště tak těžkých věcí nemůže. Však potom, když páni stavové na tom se v potazu svém po vystoupení jich pánův ouředníkuov ke dskám snesli a to jim [odpověděli], že ti artikulové pro snadnější zpamatování v poznamenání uvedení a ku panu purkrabovi tři osoby z každého stavu, kteří by podle něho k J. Mti cís. šli, a toho, co přednášeti bude, doslejchali, přidáni budou, v to se [uvolil], že k žádosti pánův stavuov tak povolně učiniti a s přidanými k němu osobami k J Mti cís. jíti a ty artikule, o který se tak páni stavové mezi sebou snésti a namluviti nemohou, přednésti chce. A tu hned osoby volený jmenováni: z pánuov pan Bohuslav Berka, z rytířstva pan Mikuláš Španovskej a z Pražan staroměstskejch Petr Nerhoff; a potom sněmu do zejtřka odloženo.

Zatím páni stavové pozuostavše v sněmě volili z každého stavu k uvažování toho, co by se s Tenoglem dále činiti jmělo, po osmi osobách. [Z téhož dne se zachoval v archivu kutnohorském: 6536/1 C originál listu šepmistrů a rady na Horách Kutnách spoluradnímu panu Janovi Šultysovi z Felsdorfu a písaři mistru Janovi Beniciusovi "na ten čas v městech Pražských zuostávajícím", podle něhož k nim vypravují zvláštního posla, aby jim oznámili, přišlo-li by co pilného.]
Přihlásit/registrovat se do ISP