74.

V Praze, 15. dubna 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných: Posílají relaci; tento sněm bude delší čas trvati, příčinou toho budou artikule proposice královské a stížnosti stavů českých, moravských i slezských.

Orig. v archivu městském v Kutné Hoře: 6536/2 B. A tergo adressa: "Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti p. šepmistrům a radě na Horách Kutnách". Jinou rukou: "16. Aprilis 1611."

Ačkoliv předešle, co se prvního dne, ku kterýmu sněm rozepsán a položen, dole na rathauze staroměstským i nahoře na hradě Pražským na sněmě dalo, sumovně V. Mtem jsme psali, [Viz č. 39.] však nicméně předse pro hojnější tomu vyrozumění V. Mtí dále o tom, co se jak toho, tak jiných následujících dnův dalo, V. Mtem o tom relací psanou, co jsme tak mezi sebou společně skonferovali, odsíláme příležitě a V. Mtem při tom oznamujeme, že [se], jakž jsme tomu vyrozuměli, s tímto sněmem netoliko pro ty artikule, který J. Mt cís. sobě v proposici svý, že je proponovati chtíti ráčí, vyhraditi ráčil, ale také jak za příčinou pánův Moravanův a pánův Slezákův, kteří nyní také sněmy svý drží a legáty s instrukcí, podle který by některá gravamina jejich přednášeti mohli, vyslati se strojí, tak za příčinou tou, že páni stavové čeští tolikéž gravamina svá, která do proposici svý položiti, kdyby to předjito nebylo, mínili, před korunováním přednášeti chtějí, protáhnouti musí. - Více na ten čas co psáti V. Mtem nejmáme, toliko za to, aby nám jistota na paní Annu Pantaleonovou na 1500 fß svědčící aneb membrana odeslána byla, žádáme. S tím milost a ochrana boží s námi rač býti.

Datum v Starém městě Pražském v pátek den svátosti léta 1611.

 

V. Mtí vyslaní.


Přihlásit/registrovat se do ISP