8.

V Praze, 30. března 1611.Všichni tři stavové království Českého všem čtyřem stavům markrabství Moravského: Patříce na škody spáchané pasovským vojskem a jsouce z povinnosti své hnuti, aby jeho tyranské předsevzetí zastavili a se společně uradili, jak by toto království v stálém a bezpečném způsobu zůstávati a napotom řízeno býti mělo, žádali císaře, krále a pána svého, aby rozepsal generální sněm na hrad Pražský k 11. dubnu "tak aby celé království, hlava s oudy svými" mohlo býti uzdraveno. Žádosti jejich císař vyhověl a sněm rozepsal, jak mohou porozuměti z přiloženého tištěného exempláře, který je již v městech Pražských v místech náležitých přibit. "Kdež majíce my to na obzvláštním pilném a bedlivém pozoru, abyste J. Mti všickni páni stavové markrabství Moravského, jakožto království tohoto nejpřednější oud, tolikéž k takovému generálnímu sněmu své vzáctné vyslané a posly z příčiny té vypraviti ráčili a vypravili, že jste se toliko od správy J. Mti nynějšího panujícího krále Českého a ne od budoucích králův a koruny této na onen čas odděliti ráčili a oddělili, [Vztahuje se na oddělení Moravy od Čech na základě smlouvy libeňské; srov. o tom Jos. Konopka, Separační snahy Moravanů na generálním sněmu 1611. V Brně 1914.] ano že tím jisti jsme, (žádné nejmenší pochybnosti nemajíce), než že tolikéž spolu s námi a jinými k království tomuto příslušejícími zeměmi dle našich starodávních kompaktát a smluv všelijakých cest a prostředkův, nimiž by všecko zlé zastaveno, odvráceno a naproti tomu politický řád pro zachování důstojenství a vzácnosti slavného tohoto království a jemu vtělených zemí v lepší a bezpečnější i stálejší způsob uveden a ustanoven býti mohl, vyhledávati a obírati upřímně a skutečně pomoci ráčíte a pomůžete", žádají, aby k 11. dubnu vypravili k sněmu své vyslané s plnou mocí. Toto své pozvání uvedli králi Uherskému v známost. Incipit: "Vysoce důstojnému" Datum: "Datum při společném nás stavův na rathouze staroměstském shromáždění v sazometnou středu léta 1611.

Vydal V. Brandl, Sněm držaný léta 1612. Ze zápisů Karla z Žerotína. V Brně 1864. Dodatky str. 148 - 150.
Přihlásit/registrovat se do ISP