77.

S. l. 15. dubna 1611.Poselství krále Matyáše kurfirstovi Mohučskému, které přednesli Jiří Teufel z Gundersdorfu a Jan Jakub Wacker [z Wackernfelsu]: Po obšírném historickém vylíčení všech události od smlouvy libeňské a konventu pražského až do vpádu pasovského vojska do Prahy odůvodňuje spis nutnost příchodu krále Matyáše do Čech na žádost českých stavů, kteří jej volali na pomoc jakožto svého designovaného krále. Ukazuje dále na nebezpečí, že zmatků v říši by mohli užiti Turci k útoku na Uhry a země sousední a žádá kurfirsta jakožto "principála" smlouvy uzavřené mezi Rudolfem a Matyášem, aby uvážil, zda smlouvě, a to hlavně jejímu 7. bodu "wegen abführung und schadloshaltung des volks" bylo dostiučiněno. [Srovn. úvod předešlého svazku a tamtéž č. 10.] Proto žádá jeho král. Mt kurfirsta "mit rat, volks und geltshulfwurklichen beizuspringen und sie diesorts bei so grosser gefahr nit zu verlassen". Incipit: "Es hab nun die zu Ungarn kgl. Mt" S. d.

Orig. v státním archivu ve Vídni: Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611 Bd. 103 c, fol. 81 - 86. A tergo rukou písaře mohučské kanceláře: "Werbung, so wegen der kgl. Würden in Hungern durch hern Georg Teuffein freihern zu Gundernsdorf etc. und D. Johan Jacob Wackern etc. den 15. Aprilis 1611 abgelegt worden." Stručný regest v Briefe und Akten IX., st. 350 č. 144.
Přihlásit/registrovat se do ISP