82.

[V Praze], 16. dubna 1611.Zpráva o artikulích císařových, o jednání nejvyššího purkrabí a nejvyššího sudí ve sněmu, o intrikách proti stavům, o postranním vyjednávání mezi císařem, králem a stavy, o zatčených osobách, podezřelých ze spiknutí proti životu krále Matyáše, o mustrování lidu a j.

Kopie v knihovně zámecké na Křivoklátě: I a 42, str. 289 - 291.

Artykulové J. Mti cís. v proposici vymínění a v sobotu po neděli provodní na sněmě publikovaní v nížepsaném contentu poznamenaní... [Artikule vynechány, poněvadž jsou již otištěny v č. 81.]

Item téhož dne sobotního po neděli provodní do sněmu přineseno a skrze J. Mt pana purkrabího oznámeno: Kdež stavové od J. Mti cís. za propuštění z poddanosti žádají, že J. Mt cís. to ráčí chtíti učiniti, však tehdáž, když se korunování nového krále díti míti bude a vejše přednesení artikulové mezi J. Mti cís. a stavy na místě postaveni budou.

Item relací skrz pana sudího nejvyššího [Adama ml. z Valdštejna, direktora stavů.] učiněna, že J. Mt král. ráčí toho správu jistou jmíti, kterak páni stavové v velikém a vzáctném počtu při tomto sněmu generálním shromážděni býti ráčí, nad čímž J. Mt král. veliké zalíbení jmíti ráčí. Kdež pak J. Mt toho některé správy docházejí, kterak by tomuto sněmovnímu jednání někteří z pánův stavův překážky činiti ano i J. Mt cís. v milostivé vuoli svejmi praktikami rozpakovati jměli, tak aby toto sněmovní jednání tím déle k skoncování a zavření šťastnému přijíti nemohlo, i poněvadž tu nemalý, ale veliký náklady a outraty na lid vojenský jak J. Mt král. tak páni stavové činiti ráčí, zanechavše J. Mt král. zemí svých v velikém nebezpečenství a neopatření, tehdy aby páni stavové takovýmfi] překážkám[i] a praktikam[i] sobě překážeti v témž sněmovním jednání žádnému nedali, tak aby outrat a nákladuov velikých uskrovněno bylo, že za to milostivě žádati ráčí.

A jakož J. Mt cís. k J. Mti král. vzkázati ráčil, aby s J. Mtí osobně spolu se shledati mohl, na to že jest J. Mt král ["cís" chybně v rk.] panu bratru svému nejmilejšímu žádné odpovědi, aby stavům taková žádost přednesena byla, dáti neráčil. Protož že J. Mt král. stavům se netoliko v tom pronášeti, ale i žádati ráčí, poněvadž jak tohoto shledání, tak ani žádného postranního domnělého jednání s J. Mtí cís. před se bráti nemíní, než s jich vědomím jistým a dobrou radou, aby podobně bez vědomosti J. Mti král. s J. Mtí cís. v nic se nevydávali, že se jim tak v tom milostivě duověřovati ráčí.

Též skrze pana sudího nejvyššího pánům stavům oznámeno, že Pavel Michna, sekretář kanceláře české, k ["v" chybně v rk.] žádosti J. Mti král. skrze někderé řeči domnělé, kteréž, jakými by nástroji J. Mt král. z světa sprovozen bejti jmíti ráčil, před některejmi osobami, jako Jiříkem Škrétou, Tuchmanem písařem aneb concipistou kanceláře české, a třetí osobou, kteráž jako tyto osoby dvě zejména jmenována a publikována nebyla, se pronésti jměl, do arrestu dán. Protož aby ty osoby, kteréž se za puovoda proti němu vyhlašují, k němu podle osob tří, kteréž páni stavové z sebe voliti ráčili, jednoho z stavu panského, druhého z stavu rytířského a třetího z stavu městského šli a jemu to v uši jeho, zda-li by tak, jakž správa jest, bylo, mluvili.

Naposledy pan sudí nejvyšší oznámil: Poněvadž ještě dva praporce lidu verbovaného a nezmustrovaného zuostává, aby takový lid mustrován co nejdříve bejti mohl, za mustrhera pana z Náchodu [Bohuchval Jaroslav z Náchoda, mundšenk krále Matyáše, je mezi osobami k defensi země zvolenými za vpádu pasovského. Srovn. předcházející sv. č. 328.] volili a jiné dvě osoby, z stavu rytířského jednu a z stavu městského druhou.
Přihlásit/registrovat se do ISP