Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 1Návrh předsednictva ČNR na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi České národní rady
č. 2Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu předsedkyně mandátového a imunitního výboru České národní rady
č. 3Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady
č. 4Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. května do 26. června 1990
č. 5Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu předsedkyně České národní rady
č. 6Návrh skupiny poslanců České národní rady na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady, místopředsedů České národní rady a ověřovatelů České národní rady
č. 7Návrh skupiny poslanců České národní rady na zřízení dalších výborů České národní rady
č. 8Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu místopředsedů České národní rady
č. 9Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu předsedů výborů České národní rady
č. 10Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu dalších členů předsednictva České národní rady
č. 11Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu ověřovatelů České národní rady
č. 12Návrh skupiny poslanců České národní rady na volbu členů výborů České národní rady
č. 13Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 30. května 1990 kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
č. 14Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 6. června 1990 o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
č. 15Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 18. června 1990, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
č. 16Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 18. června 1990, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
č. 17Návrh poslanců České národní rady Luďka Fendrycha, JUDr. Miroslava Výborného, JUDr. Ivo Palkosky, JUDr. Anny Röschové a ing. Miroslava Šloufa na vydání zákona České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
č. 18Usnesení předsednictva České národní rady z 18. června 1990 k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
č. 19Usnesení předsednictva České národní rady z 6. června 1990 o přikázání došlého návrhu k projednání výborům ČNR, upuštění od zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti a návrhu na zkrácení zákonné lhůty
č. 20Usnesení předsednictva České národní rady z 23. května 1990 k ustavení parlamentní komise pro dohled nad majetkoprávním vyrovnáním Sdružení společenských organizací
č. 21Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 2. července 1990
č. 22Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
č. 23Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
č. 24Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. do 10. července 1990
č. 25Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 22)
č. 26Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 27Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. července do 4. září 1990
č. 28Interpelace poslance Jiřího Straška na předsedu vlády ČR Petra Pitharta a na ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta ve věci řešení problémů zemědělství, zejména privatizace, soukromého podnikání a péče o vodní a lesní hospodářství
č. 28aOdpověď na interpelaci předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi a ministrovi zemědělství ČR Bohumilu Kubátovi ve věci řešení problémů zemědělství, zejména privatizace, soukromého podnikání a péče o vodní a lesní hospodářství
č. 29Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
č. 30Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
č. 31Vládní návrh zákona České národní rady o hlavním městě Praze
č. 31aVládní návrh zákona České národní rady o hlavním městě Praze
č. 32Vládní návrh zákona České národní rady o obcích (obecní zřízení)
č. 33Vládní návrh zákona České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
č. 34Vládní návrh zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
č. 35Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení úřadů práce
č. 36Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 20. července 1990 o zřízení úřadů práce
č. 37Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 20. července 1990 o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
č. 38Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 20. července 1990 o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
č. 39Interpelace poslance Miroslava Čapka vládě České republiky ve věci zjištění informací a vyjádření nesouhlasu s postupem vlády České republiky tykající se péče a finančních prostředků Severočeského kraje.
č. 39aOdpověď ministra financí na interpelaci poslance Miroslava Čapka vládě České republiky ve věci nesouhlasu s postupem vlády České republiky týkajícím se péče a finančních prostředků Severočeského kraje
č. 39bOdpověď ministra životního prostředí na interpelaci poslance Miroslava Čapka vládě České republiky ve věci nesouhlasu s postupem vlády České republiky týkajícím se péče a finančních prostředků Severočeského kraje
č. 40Interpelace poslance Miroslava Rašky předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi, ministru vnitra ČR Tomáši Hradílkovi a ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petru Vopěnkovi ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací.
č. 40aOdpověď na interpelaci předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi, ministrovi vnitra ČR Tomáši Hradílkovi a ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petru Vopěnkovi ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací
č. 40bOdpověď na interpelaci poslance Miroslava Rašky předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi, ministru vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi a ministru školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petru Vopěnkovi
č. 41Interpelace poslance Viktora Dobala a dále poslanců Jiřího Fiedora, Jiřího Honajzera a Ivana Maška ministru vlády ČR Miroslavu Grégrovi ve věci dokumentu nazvanému Iniciativní materiál ke koncepci deetatizace a privatizace.
č. 41aOdpověď na interpelaci poslanců Viktora Dobala, Jiřího Fiedora, Jiřího Honajzera a Ivana Maška ministrovi strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslavu Grégrovi ve věci dokumentu, nazvaného Iniciativní materiál ke koncepci deetatizace a privatizace
č. 42Interpelace ministru státní kontroly ČR Bohumilu Tichému, ministru kultury ČR Milanu Uhdemu a ministru vnitra ČR Tomáši Hradílkovi ve věci obecného zájmu na prošetření spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků ze státního majetku v dosavadní správě národních výborů.
č. 42aOdpověď na interpelaci poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi
č. 42bOdpověď na interpelaci poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana ministrovi státní kontroly České republiky Bohumilu Tichému
č. 42cOdpověď na interpelaci poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana ministrovi kultury České republiky Milanu Uhdemu
č. 43Interpelace poslance Pavla Havloviče na předsedu vlády České republiky JUDr. Petra Pitharta ve věci řešení problematiky občanů společensky nepřizpůsobených na teritoriu ČR.
č. 43a Odpověď na interpelaci poslance Pavla Havloviče předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci řešení problematiky občanů společensky nepřizpůsobených na teritoriu ČR
č. 44Interpelace ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ing. Karlu Dybovi, CSc., a ministru kultury ČR PhDr. Milanu Uhdemu ve věci současného nepříznivého stavu knihoven a pracovišť VTEI.
č. 44aOdpověď na interpelaci poslankyně Daniely Kolářové ministrovi kultury České republiky Milanu Uhdemu ve věci současného nepříznivého stavu knihoven a pracovišť VTEI
č. 45Společná zpráva výborů České národni rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o obcích (obecní zřízení) - (tisk 32)
č. 46Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hlavním městě Praze (tisk 31 A)
č. 47Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích (tisk 34)
č. 48Návrh předsednictva České národní rady na Prohlášení České národní rady k výročí 21. srpna 1968
č. 49Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona ČNR o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady (tisk 17)
č. 50Návrh zákona České národní rady o místních poplatcích
č. 51Interpelace poslance Vladimíra PRECLÍKA, Oto PRUŠI, Heleny NĚMCOVÉ, PhDr. Jarmily PAVLÍKOVÉ, ing. Josefa VONDRÁČKA, MUDr. Jaroslavy MOSEROVÉ, DrSc. na ing. Tomáše JEŽKA, ministra vlády České republiky pověřeného vedením ministerstva pro Správu národního majetku a jeho privatizaci ve věci zákona 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
č. 52Vládní návrh zákona České národní rady o neperiodických publikacích
č. 53Interpelace poslanců Jiřího Machalíka, Jaroslava Sourala, Miroslava Rašky, Rudolfa Duška a Jarmily Hofrové na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci odvolání ředitele Státního statku Bruntál
č. 54Interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka ve věci odvolání ředitele Okresního podniku bytového hospodářství v Jičíně
č. 54aOdpověď na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ministrovi vnitra Tomáši Hradílkovi ze dne 26. srpna 1990 ve věci odvolání ředitele OPBH v Jičíně
č. 55Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob
č. 56Interpelace na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara a ministra vnitra vlády České republiky Tomáše Hradílka ve věci přidělování bytů lékařům a farmaceutům ve státním zájmu
č. 57Interpelace poslance Josefa Bezděka na vládu České republiky ve věci mimosoudních rehabilitací
č. 58Odpověď na interpelaci poslance Václava Moskala ministrovi zemědělství Bohumilu Kubátovi, ze dne 3. července 1990 ve věci přípravy a projednávání zemědělského programu
č. 59Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 6. září do 9. října 1990
č. 60Interpelace poslanců Josefa Hejska a Václava Šplíchala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka ve věci požární ochrany
č. 60aOdpověď na interpelaci poslanců Josefa Hejska a Václava Šplíchala ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ze dne 26. září 1990 ve věci existenční nejistoty profesionálních požárníků
č. 61Interpelace předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci zrušené možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské hnědouhelné pánvi mimo pořadník
č. 61bOdpověď na interpelaci poslance Leona Danneberga předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci zrušení možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské hnědouhelné pánvi mimo pořadník
č. 62Interpelace poslanců Milana Tatára, Ondřeje Giňi, Zdeňka Guži, Ladislava Bodyho, Dezidera Baloga a Karla Holomka předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci jednání náčelníka KS SNB v Ostravě
č. 63Vládní návrh zákona České národní rady, o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
č. 64Návrh předsednictva ČNR na usnesení České národní rady o změnách ve složení výborů ČNR
č. 65Vládní návrh zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
č. 66Interpelace poslance Stanislava Zajíčka ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ve věci činnosti tajemníka Jihomoravského krajského národního výboru
č. 66aOdpověď na interpelaci poslance Stanislava Zajíčka ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ze dne 24. září 1990 ve věci rozšiřování bulletinu Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko prostřednictvím Jihomoravského KNV.
č. 67Interpelace poslance Vladimíra Zemana vládě České republiky ve věci kritické situace v zaměstnanosti ve státním podniku TESLA Rožnov s dopadem na celý region Rožnovska
č. 67aOdpověď na interpelaci poslance Vladimíra Zemana vládě České republiky ze dne 11. září 1990 ve věci kritické situace v zaměstnanosti ve státním podniku TESLA Rožnov s dopadem na celý region Rožnovska
č. 68Interpelace poslance Jaromíra Kapusty ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi ve věci řešení problému navrácení "darovaného majetku" bývalých soukromých zemědělců
č. 69Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice Navrhováno celkem 60 kandidátů, z toho: - 24 z řad justičních čekatelů - 36 soudců, kterým dne 14. 10. 1990 končí volební období
č. 70Návrh poslanců České národní rady Václava Žáka, Michala Krause, Zdeňka Malíka, Jana Kasala a Jiřího Vlacha na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
č. 71Interpelace poslankyně Gerty Mazalové ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi a ministrovi práce a sociálních věcí České republiky Milanu Horálkovi ve věci ústavů sociální péče
č. 72Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 73Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 d k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
č. 74Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk 33)
č. 75Interpelace ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi a ministrovi práce a sociálních věci Milanu Horálkovi ve věci dělby kompetencí v oblasti péče o zdravotně postižené občany
č. 75a Odpověď ministra práce a sociálních věcí na interpelaci poslankyně Anny Váchalové ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi a ministrovi práce a sociálních věcí České republiky Milanovi Horálkovi ze dne 8. října 1990 ve věci dělby kompetencí v oblasti péče o zdravotně postižené občany
č. 76Interpelace poslance Vladimíra Budinského předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci zařazení reorganizace bezpečnosti do plánu činnosti vlády České republiky do konce roku 1990
č. 76aOdpověď na interpelaci poslance Vladimíra Budínského na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zařazení reorganizace Bezpečnosti do plánu činnosti vlády České republiky do konce roku 1990
č. 77Interpelace poslance Pavla Klenera ministrovi státní kontroly České republiky Bohumilu Tichému a ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi ve věci projektu výstavby oční kliniky v Praze
č. 78Interpelace ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petru Vopěnkovi ve věci odnímání vědecko-pedagogických titulů docentů a profesorů našich vysokých škol, s nimiž je mimo jiné spojeno právo na odpovídající pracovní zařazení a sociální zajištění
č. 79Vládní návrh zákona České národní rady o územních finančních orgánech
č. 80Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 81Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 82Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o místních poplatcích (tisk 50)
č. 83Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (tisk 63)
č. 84Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. do 30. října 1990
č. 85Interpelace poslance Josefa Bezděka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka ve věci dalšího provozu speleotherapeutického centra Třesín v okrese Olomouc
č. 86Interpelace poslance Josefa Bezděka na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci zneužívání užívacího monopolu k zemědělské a lesní půdě některými organizacemi ve sféře tohoto ministerstva
č. 86aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Bezděka ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi ve věci zneužívání užívacího monopolu k zemědělské a lesní půdě některými organizacemi ve sféře působnosti ministerstva zemědělství ČR
č. 87interpelace poslance zdeňka smělíka na ministra zemědělství české republiky bohumila kubáta ve věci trvalého znečišťování podzemních vod, především průmyslovými hnojivy při zemědělské velkovýrobě.
č. 87aOdpověď na interpelaci poslance Zdenka Smělíka ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi ve věci trvalého znečišťování podzemních vod především průmyslovými hnojivy při zemědělské velkovýrobě
č. 88Interpelace poslance Josefa Hejska na ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky Miroslava Grégra ve věci zastavení zakládání státních podniků
č. 88aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Hejska ministrovi strojírenství a elektrotechniky ČR Miroslavu Grégrovi ze dne 12. října 1990 ve věci zastavení zakládání státních podniků
č. 89Interpelace ministrovi zdravotnictví ČR Martinu Bojarovi, ministrovi vnitra ČR Tomáši Hradílkovi, ministryni obchodu a cestovního ruchu ČR Vlastě Štěpové a ministru financi ČR Karlu Špačkovi ve věci letecké záchranné služby v ČR
č. 89aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Bezděka ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ze dne 24. října 1990 ve věci letecké záchranné služby v ČR
č. 90Společná zpráva výborů České národní rady k návrhům ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisky 69 a 72)
č. 91Návrh na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách.
č. 91aNávrh na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách.
č. 92Ústní interpelace přednesené na 5. schůzi České národní rady konané ve dnech 9. -10. 10. 1990
č. 92aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Kubiše ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ze dne 10. října 1990 ve věci řešení organizační struktury okresních úřadů
č. 92bOdpověď na interpelaci poslance Josefa Pavely ministrovi strojírenství a elektrotechniky ČR Miroslavu Grégrovi ze dne 10. října 1990 ve věci řešení složité situace v Rožnově pod Radhoštěm vzhledem k ekonomickým potížím podniku Tesla Rožnov
č. 92cOdpověď na interpelaci předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci doplnění nedostatečné sítě zařízení zdravotní a sociální péče o objekty vyklizené sovětskou armádou a vytvoření meziresortní komise pro přidělování těchto objektů
č. 92dOdpověď na interpelaci poslanců Vladimíra Čecha a Josefa Hejska ministrovi státní kontroly ČR Bohumilu Tichému ve věci koncepce státní kontroly
č. 92eOdpověď na interpelaci poslanců Josefa Hejska a Aloise Válka ministrovi práce a sociálních věcí České republiky Milanu Horálkovi ve věci osobních důchodů milicionářů a zasloužilých členů strany
č. 92fOdpověď na interpelaci poslance Petra Loma ministrovi vnitra České republiky ve věci zavedení slev na jízdném ČSAD pro důchodce - seniory
č. 92gOdpověď na interpelaci poslance Petra Loma ministrovi vnitra České republiky ve věci postihování šíření a držení pistolí na nervový plyn a elektronických kontaktních pistolí jako trestného činu nedovoleného ozbrojování
č. 92hOdpověď na interpelaci poslance Lubomíra Nedbálka předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci situace v resortu federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva národní obrany
č. 92iOdpověď na interpelaci poslance ČNR Miroslava Rašky ministru obrany ČSFR Luboši Dobrovskému ve věci letecké záchranné služby a možnosti využít k jejímu posílení část vyřazované letecké vojenské techniky
č. 92jOdpověď na interpelaci poslance ČNR Lubomíra Nedbálka předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci situace v resortu federálního ministerstva vnitra a ministerstva obrany
č. 92kOdpověď na interpelaci poslanců Josefa Hejska a Aloise Válka ministrovi práce a sociálních věcí ČR Milan Horálkovi ve věci osobních důchodů milicionářů a zasloužilých členů strany
č. 92lOdpověď na interpelaci poslance Lubomíra Nedbálka na vládu České republiky ve věci navrácení reprezentační budovy konzulátu SSSR v Brně-Pisárkách a jejího opětovného využití pro potřeby školství
č. 93Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. října do 15. listopadu 1990
č. 94Vládní návrh zákona České národní rady ze dne 1990 o státní správě a samosprávě ve školství
č. 95Interpelace poslance Františka Nerada ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ve věci problémů ověřování vlastnických vztahů pozemků a nemovitostí podnikem Geodezie s. p.
č. 95aOdpověď na interpelaci poslance Františka Nerada ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ve věci problémů ověřování vlastnických vztahů pozemků a nemovitostí podnikem Geodezie s. p.
č. 96Interpelace předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci spravedlivého účtování dodané tepelné energie občanům
č. 96aOdpověď na interpelaci předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi ve věci spravedlivého účtování dodané tepelné energie občanům.
č. 97Interpelace poslance Vladimíra Rozlivky vládě České republiky ve věci mimosoudních rehabilitací.
č. 98Návrh na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 98aNávrh na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 99Interpelace poslance Josefa Hejska ministrovi průmyslu České republiky Janu Vrbovi
č. 99aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Hejska ministrovi průmyslu České republiky Janu Vrbovi
č. 100Ústní interpelace přednesené na 6. schůzi České národní rady konané ve dnech 30. - 31. 10. 1990
č. 100aOdpověď na interpelaci poslance Václava Šplíchala ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi ve věci bezpečnostní situace v obci Borohrádek
č. 100bOdpověď na interpelaci na vládu České republiky a jejím prostřednictvím na vládu federální ve věci znepokojení mezi občany pokud jde o otázku navrácení majetku sudetským Němcům

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP