1 2 3 4 5 6

Sněm léta 1588 dne 27. ledna zahájený a 24. února ukončený.

Úvod

129. Na hradě Pražském 9. prosince 1587. Mandát Rudolfa II., kterýmž rozepisuje se sněm český

130. 2. ledna 1588. Chebsko dává vyslancům svým instrukcí k jednání v příčině berně

131. Na Krumlově 4. ledna 1588. Vilím z Rožmberka císaři Rudolfovi v příčině veřejné hotovosti v Slezsku etc.

132. Na Líčkově 4. ledna 1588. Jiří z Lobkovic císaři v příčině veřejné hotovosti zemské

133. V Praze 7. ledna 1588. Nové město Pražské komoře české v příčině placení úroku z povinných jim peněz

134. V Opoli 8. ledna 1588. Opolsko a Ratiborsko Adamovi z Hradce, že proti veřejné hotovosti zemské nikdy na odpor se nestavěli

135. V Olomouci 17. ledna 1588. Biskup Olomoucký Adamovi z Hradce o cestě své do Polska k nově zvolenému králi Maximilianovi

136. 20. ledna 1588. Perkmistr hor viničných komoře české o nedostatcích při sbírce zemské

137. 24. ledna 1588. Výminky kanclířem Zamojským zajatému arciknížeti Maximilianovi předložené

138. 25. ledna 1588. Arcikníže Maximilian Rudolfovi II. o porážce vojska a svém zajetí v Byčině

139. Na hradě Pražském 25. ledna 1588. Rudolf II. úředníkům při dskách zemských, aby majestát, kterýmž potvrzuje se starožitnost rodu Matiáše Kamenického z Hojovic, do desk vepsán byl

140. V Praze 26. ledna 1588. Komora dvorská císaři o pomoci svolené na opravu hradu Pražského

141. Ve Vratislavi 26. ledna 1588. Biskup Vratislavský císaři o porážce arciknížete Maximiliana u Byčiny

142. 27. ledna 1588. Nové město Pražské císaři o dědičném groši posudném

143. 27. ledna 1588. Komora česká perkmistru hor viničných o poznamenání těch, kteříž sbírku z vína odváděti nechtějí

144. Instrukcí královská na sněm český dne 27. ledna 1588 zahájený

145. [1588.] Obsah královské proposice pro sněm český r. 1588

146. [Na konci ledna 1588.] Z psaní arciknížete Maximiliana císaři Rudolfovi v příčině jeho vysvobození

147. Ve Vasoši 29. ledna 1588. Kanclíř Zamojský biskupovi Vratislavskému v příčině vyjednávání o mír a vyproštění arciknížete Maximiliana

148. V Praze 31. ledna 1588. Rudolf II. biskupovi Vratislavskému v příčině válečných opatření proti Polsku

149. [V únoru 1588.] Část odpovědi, kterou stavové čeští dali císaři na proposici sněmovní v příčině veřejné hotovosti

150. (Před 3. únorem 1588.) Chebsko prosí císaře Rudolfa v příčině berně, cla a ochrany proti sousedům

151. 2. února 1588. Faráři okresu Boleslavského arcibiskupovi mají-li sbírku z obilí odváděti

152. 3. února 1588. Zpráva o vyjednávání s Chebskými v příčině odvedení úhrnné summy za berni od r. 1579 zadrženou

153. [Na začátku února 1588.] Kutnohorští prosí stavy za přímluvu k císaři, aby od sbírky zemské osvobozeni byli

154. [Na začátku února 1588.] Pražané žádají úředníky a soudce zemské za přímluvu k císaři v příčině nápravy některých jich stížností

155. Ve Vratislavi 5. února 1588. Biskup Vratislavský kanclíři Zamojskému v příčině opatření válečných proti Polsku

156. Ve Velkém Hlohově 10. února 1588. Stavové knížetství Hlohovského císaři v příčině ponechání branné jich moci v zemi

157. Ve Vratislavi 10. února 1588. Biskup Vratislavský císaři o opatření válečném proti Polsku

158. V Praze 11. února 1588. Výměr císařský vyslancům Chebským v příčině berně

159. 17. února 1588. Páni přijali do stavu svého Štěpána Španovského z Lysova

160. 23. února 1588. Páni přijali do stavu svého Hertvika Zejdlice z Šenfeldu

161. 24. února 1588. Stavové přijali Simeona Ungnoda ze Suneku za obyvatele království Českého

162. 24. února 1588. Stavové přijali za obyvatele království Českého Kašpara Bernaura z Fellburku

163. 24. února 1588. Páni přijali do stavu svého bratří Záruby z Hustiřan

164. (24. února 1588.) Stavové přijali za obyvatele království Českého Ferdinanda Geyera z Ostroburku

165. (1588.) Rakovničtí prosí Adama z Hradce za přímluvu k císaři, aby připojení města Rakovníka k stavu městskému potvrzeno bylo majestátem císařským

166. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 27. ledna a zavřín dne 24. února 1588

167. 1588. Německý překlad artikule ze sněmu r. 1588 o najmutí jistého počtu vojska k ochraně zemí koruny České

168. Na hradě Pražském 26. února 1588. Revers Rudolfa II. na svolení berně domovní a posudního roku 1588

169. Ve Velkém Hlohově 28. února 1588. Stavové knížetství Hlohovského císaři v příčině válečného opatření proti Polákům

170. 20. března 1588. Chebsko dává instrukcí svým vyslancům k jednání v příčině berně

171. V Mostě 21. března 1588. Kommendator křižovníků v Mostě arcibiskupovi o přiznání k veřejné hotovosti zemské

172. V Praze 26. března 1588. Výměr císařský obchodníku Norimberskému, kterémuž dáno právo raziti tolary v království Českém

173. V Praze 1. dubna 1588. Vyslanci Chebští v Praze městu Chebu o jich vyjednávání v příčině berně

174. V Praze 8. dubna 1588. Výměr dvorské kanceláře Chebským v příčině veřejné hotovosti

175. Na hradě Pražském 8. dubna 1588. Rudolf II. vyzývá město Norimberk, aby do Chebu, kdež s českými many v příčině veřejné hotovosti jednáno bude, zástupce vypravilo

176. 12. dubna 1588. Dekret z kanceláře dvorské Chebským v příčině odvedení svolené pomoci za dlužnou berni

177. 23. března - 13. dubna 1588. Zpráva vyslanců Chebských v Praze o jich jednání v příčině berně a defensí

178. 22. dubna 1588. Komora česká appellaci v příčině odúmrtí

179. 26. dubna 1588. J. z Kolovrat císaři o spuštění hradu Karlštejna

180. Na hradě Pražském 28. dubna 1588. Rudolf II. Jiříkovi Mřeňkovi, aby úřad hejtmana přijal a k přehlídce vojska se dostavil

181. Na hradě Pražském 28. dubna 1588. Rudolf II. Pražanům Starého města, aby k přehlídce vojska lid svůj vypravili

182. V Praze 6. května 1588. Rudolf II. komoře české o zmenšení počtu úřednictva při komoře a zvýšení důchodů celních

183. 11. května 1588. Plnomocník města Norimberka o schůzi českých manů v Chebu

184. 12. května 1588. Zápis o jednání s městem Norimberkem v příčině jich lén

185. Na hradě Pražském 13. května 1588. Rudolf II. Janovi z Lobkovic, že ho z úřadu hejtmanství kraje Podbrdského propustiti nemůže

186. [Před 19. květnem 1588.] J. z Kolovrat císaři o najmutí a placení jezdců pro defensí zemskou

187. 13. května 1588. J. z Kolovrat císaři v příčině hodnosti nejvyššího nad 1500 jezdci sněmem svolenými

188. 19. května 1588. Rozhodnutí císařské na dobrozdání J. z Kolovrat v příčině najmutí a placení služby 1500 jezdcům

189. 21. května 1588. J. z Kolovrat císaři, že rozhodnutí své v příčině služby vojenské odkládá

190. V Norimberce 24. května 1588. Zpráva vyslanců Norimberských o jednání v Chebu s many koruny České v příčině veřejné hotovosti

191. V Praze 3. června 1588. Rudolf II. komoře české, aby pohraničné důchody celní jen na vydání dvoru královského obracovány byly

192. Na hradě Pražském 11. června 1588. Rudolf II. výběrčím v Menším městě Pražském v příčině sbírky od klenotníků

193. Na hradě Pražském 13. června 1588. Mandát Rudolfa II. o vybytí zlé mince

194. 16. června 1588. Nové město Pražské komoře české, že sbírku na splacení dluhů královských vybrali

195. Na hradě Pražském 18. června 1588. Komora česká židům Pražským v příčině odvedení sbírky z klenotů

196. Na hradě Pražském 23. června 1588. Rudolf II. hejtmanovi panství Dobříšského, aby potřebné dříví k opravě hradu Karlštejna vykázal

197. V Norimberce 4. července 1588. Vyslanci Norimberští oznamují městu Norimberku o jednání manů českých v říši Německé v příčině jich účasti na veřejné hotovosti v zemích koruny České

198. V červenci 1588. Seznamy manů koruny České v říši Německé

199. V Praze 27. července 1588. Česká kancelář dvorská Chebským v příčině berně a defensí

200. Na hradě Pražském 27. července 1588. Majestát Rudolfa II., jímž město Rakovník do třetího stavu městského vyzdvihuje

201. 28. července 1588. Plnomocníci Norimberští oznamují o schůzi arciknížat v Praze, v kteréž jednáno o vysvobození arciknížete Maximiliana

202. Na hradě Pražském 30. července 1588, Rudolf II. povoluje B. Trčkovi směnu o grunt s opatem kláštera Sedleckého

203. Na hradě Pražském 12. srpna 1588. Nařízení Rudolfa II. o zápisu do desk v příčině postoupení Janem z Lobkovic zámku Tejřova ke Křivoklátu

204. V srpnu 1588. Dobré zdání, aby císař požádal biskupa Vratislavského za podporu v příčině veřejné hotovosti mezi stavy Slezskými

205. (V srpnu 1588.) Jednání, kteráž děla se se zeměmi koruny České o účastenství při veřejné hotovosti

206. 17. srpna 1588. List přiznávací z posudného v Rakovníce

207. 20. srpna 1588. Spis pamětní daný předsedovi komory dvorské k vyjednávání s pánem z Rožmberka v příčině zřízení celných stanic na jeho panstvích

208. Krásnostaw 3. září 1588. Arcikníže Maximilian děkuje Adamovi z Hradce za služby mu prokázané v příčině jeho osvobození

209. V Praze 5. září 1588. Výměr z komory české mincmistru království Českého na přijetí takového úřadu

210. Na hradě Pražském 20. září 1588. Rudolf II. Adamovi z Hradce, kde by konati se mělo vyjednávání s Poláky

211. 24. září 1588. Přiznání se Rakovnických k sbírce z vína, obilí, ryb, vlny etc.

212. V Praze 26. září 1588. Rudolf II. komisařům do Slezska vypraveným v příčině veřejné hotovosti zemské

213. Poznamenání, z čeho a od koho sbírky v Hradci Králové vybrány byly

214. 1. října 1588. Rakovničtí komoře české v příčině rukojemství za císaře na 1000 kop Plzeňským

215. Na hradě Pražském 1. října 1588. Komora česká židům Pražským v příčině sbírky z klenotů

216. Na hradě Pražském 2. října 1588. Mandát Rudolfa II. v příčině odvádění sbírky na splacení dluhů královských

217. Na hradě Pražském 25. října 1588. Nařízení Rudolfa II. o bezodkladném odvedení sbírky na splacení dluhů královských

218. 3. listopadu 1588. Komora dvorská císaři v příčině obsazení místa presidenta komory české

219. Na hradě Pražském 12. listopadu 1588. Nařízení Rudolfa II. v příčině zápisu do desk Landškrounského panství Janovi z Pernštena

220. 25. listopadu 1588. Kancelář císařská komoře české v příčině Chebskem podávané summy za berni od r. 1579 do 1591

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP