1 2 3 4 5 6

Jednání léta 1591.

Úvod

364. V Praze 8. ledna 1591. Rudolf II. úřadu solnímu v Cmundenu v příčině vyzdvižení obchodu solního

365. Na hradě Pražském 21. ledna 1591. Rudolf II. Táborským, Budějovickým, Vodňanským v příčině sbírky z obilí

366. Na hradě Pražském 22. ledna 1591. Mandát Rudolfa II., aby sněmem nařízená sbírka z obilí ven vyváženého odvedena byla

367. Na hradě Pražském 25. ledna 1591. Rudolf II. nařizuje, aby Kašparovi z Žerotína 60.000 kop m. za prodané panství Kolínské na král. panství Chlumeckém ujištěno bylo

368. V Prachaticích 11. února 1591. Prachatičtí vyznávají, mnoho-li vybrali posudného

369. Na hradě Pražském 11. března 1591. Císař nařizuje, aby bratřím Kustošům ze Zubřího statek komorní jako dědičný do desk zemských vepsán byl

370. V Praze 4. května 1591. Rudolf II. komoře české, že na žádost Norimberských svolil, aby ze zboží, které ze Slezska skrze Čechy se veze a v Slezsku již vycleno bylo, clo v Přindě vybíráno nebylo

371. 17. května 1591. Arcikníže Ferdinand Z. Geizkoflerovi, aby Jiřímu z Lobkovic připomenutí učinil o zaplacení ještě dlužné částky za panství Křivoklátské

372. Na hradě Pražském 24. května 1591. Rudolf II. činí milost Ferdinandovi Švihovskému, že klášter sv. Prokopa až do smrti užívati může

373. Na hradě Pražském 28. května 1591. Rudolf II. Vilímovi Malovcovi z Malovic, aby jako nejvyšší berník k složení počtu z berně do Prahy se dostavil

374. V Praze 1. června 1591. Rudolf II. komoře české, že v příčině vyzdvižení hornictví v Čechách jmenoval Jana Hohenwarta českým komorním radou

375. V Praze 5. června 1591. Z. Geizkofler arciknížeti Ferdinandovi o vyjednávání s Jiřím z Lobkovic v příčině doplacení ceny za panství Křivoklátské

376. V Praze 10. června 1591. Komora dvorská české dvorské kanceláři, co by soudcům zemským o plavbu po Labi sděleno býti mělo

377. Na hradě Pražském 8. července 1591. Mandát Rudolfa II. o nezamlouvání se v cizí službu polní

378. 15. července 1591. Ustanovení rady města Kolína, že každý ze sousedův, kdo by něco osobě stavu rytířského prodati chtěl, dříve to v radě ohlásiti má

379. V Praze 7. srpna 1591. Rudolf II. komoře české, aby jednáno bylo s Chebskými v příčině půjčky

380. V září 1591. Komisaři celní v království Českém oznamují, jaký je rozdíl ve cle vybíraném v Čechách a ve Slezsku

381. V září 1591. Seznam důchodů celních, kteréž v červenci a srpnu 1591 vybrány byly

382. 18. září 1591. Nové město Pražské komoře české, aby dědicům Buriana Trčky, jimž se bylo rukojemstvím za císaře postavilo, platiti nemuselo

383. Na hradě Pražském 25. září 1591. Mandát císařský, aby Pražané sbírku na zaplacení dluhů královských odvedli

384. 5. října 1591. Komora dvorská císaři, že by nesrovnávalo se s usnešením sněmovním, aby žádán byl výklad od úředníků, soudců zemských o termín berně k splacení dluhů královských

385. Na hradě Pražském 10. října 1591. Mandát Rudolfa II., aby žádný příchozí z království Polského a jiných morem nakažených míst do hospod přijímán nebyl

386. Na hradě Pražském 30. října 1591. Rudolf II. berníkům na rok 1591 voleným, aby dlužníci berně na splacení dluhů královských upomínáni byli

387. 12. listopadu 1591. Stížná žádost, již Menší město Pražské podalo úředníkům zemským v příčině cizí mince, kterouž čeleď při dvoře královském za potraviny vydává

388. 14. listopadu 1591. Účetní dvorní podává komoře dvorské rozpočet vydání ročního, kteréhož potřebí na hranice Uherské etc.

389. 1591. Jiří z Lobkovic nejmenovanému, aby nedorozumění jeho s Vilímem z Rožmberka v dobré obrátil; zmiňuje se o sněmovním jednání, o kradmém vzetí reversu Ferdinanda od desk etc.

390. V Kladsku 19. prosince 1591. Narovnání mezi proboštem Kladským a rytířstvem hrabství Kladského v příčině osvobozeni některých vesnic od berně

391. V Chomutově 25. prosince 1591. Jiří z Lobkovic zakládá kollej jesuitskou s akademií v Chomutově

392. Příjmy komory české vedle průměru let 1588 - 1590 a 1589 až 1591

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP