1 2 3 4 5 6

Sněm léta 1590 dne 26. února zahájený a 9. března ukončený.

Úvod

301. Na hradě Pražském 2. ledna 1590. Císař Rudolf rozepisuje sněm království Českého

302. Ve Vídni 15. ledna 1590. Arcikníže Arnošt císaři o nedoplacené službě vojsku na hranicích v Uhřích

303. (V lednu 1590.) Konsistoř pod obojí žaluje císaři na některá města v příčině nepořádných kněží

304. V Praze 15. ledna 1590. Konsistoř pod obojí císaři, že Z. Lhotek z Chockova právo duchovní potupil

305. Na hradě Pražském 15. ledna 1590. Rudolf II. berníkům, aby více žádné půjčky z peněz proti Turku svolených se nedály

306. (V lednu 1590.) Konsistoř pod obojí prosí císaře za ochranu proti pikhartům po Čechách se množícím

307. [V lednu 1590.] Konsistoř pod obojí žaluje císaři na opata Slovanského

308. V Praze 7. února 1590. Císař Rudolf arciknížeti Arnoštovi o účtech úřadu solního v Budějovicích Českých

309. V Praze 7. února 1590. Instrukcí císařská pro správce solního v Budějovicích Českých

310. Na hradě Pražském 12. února 1590. Komora česká upomíná některá města královská o plat komorní

311. V Praze 14. února 1590. Kollej národu Českého v učení Pražském Vilímovi z Rožmberka, aby kostel v Bubnech od berně byl vysvobozen

312. V Praze 16. února 1590. Konsistoř pod obojí děkanovi v Táboře o jeho potvrzení za správce duchovního k sv. Jiljí v Praze

313. [V únoru 1590.] Konsistoř pod obojí prosí nejvyššího hofmistra za pomoc proti některým městům v příčině kněží nepořádných

314. 21. února 1590. Mikuláš Palffy arciknížeti Arnoštovi o poměrech vojska na baňských hranicích v Uhřích

315. 22. února 1590. Komora dvorská císaři o spisu Mikuláše Palffyho v příčině zaplacení vojska v Uhřích

316. Předloha královská na sněm dne 26. února 1590 zahájený

317. 26. února 1590. List císařský stavům v příčině nedostatku při vybírání sbírky na splacení dluhů královských

318. Poznamenání nedostatků při sbírce na splacení dluhů královských

319. Výběrčí sbírky na splacení dluhů královských podávají poznamenání nedostatků, do kterýchž sobě některá města stěžují

320. Města některá císaři o nedostatcích při sbírce na splacení dluhů královských

321. Pražané a města království Českého žádají vyšší stavy na soudu zemském přítomné za přímluvu k císaři v příčině církevní správy

322. Na konci února 1590. Rudolf II. stavům v příčině připojení statku Lán k panství Křivoklátskému a prodeje městečka Senomat

323. 27. února 1590. Rytířstvo přijalo do stavu svého Lavína z Ottenfeldu

324. 27. února 1590 Rytířstvo přijalo do stavu svého bratři Seyfrty z Seyfenova

325. (1590.) Česká dvorská kancelář stavům, že císař chce opětně svolati schůzi delegátů zemí koruny České v příčině defensí

326. 4. března 1590. Stavové odpovídají na proposici sněmovní

327. 5. března 1590. Rytířstvo přijalo do stavu svého Mayera z Poksdorfu, Bartoloměje z Flissenbachu a Peclinovského z Peclinovce

328. 8. března 1590. Stavové svolují, aby statek Lány k panství Křivoklátskému připojen a městečko Senomaty prodáno bylo

329. 8. března 1590. Stavové přijali za obyvatele království Českého Hoffmanny z Grynpihlu

330. 8. března 1590. Stavové přijali Alfonse z Montecuculi za obyvatele království Českého

331. 8. března 1590. Stavové přijali Jeronyma z Caprinu za obyvatele do království Českého

332. 8. března 1590. Stavové přijali Bartoloměje Quarinona za obyvatele do království Českého

333. 8. března 1590. Stavové přijali Veysa z Myflinku za obyvatele do království Českého

334. 8. března 1590. Stavové přijali za obyvatele do království Českého Mayera z Poksdorfu

335. 9. března 1590 Stavové přijali za obyvatele do království Českého Maurice Stromera

336. Usnešení sněmu obecného, kterýž zahájen byl dne 26. února 1590 a ukončen 9 března téhož roku

337. 14. března 1590. Konsistoř pod obojí žaluje Janovi z Lobkovic na opata kláštera Slovanského

338. 15. března 1590. Arcikníže Matyáš císaři v příčině jízdného sboru a užívání mladých šlechticů z Čech a Moravy na obranu hranic v Uhřích

339. 29. března 1590. Konsistoř pod obojí žaluje císaři na Pražany

340. Na hradě Pražském 30. března 1590. Rudolf II. zasýlá arciknížeti Matyášovi německý překlad proposice na sněm český

341. Na hradě Pražském 2. dubna 1590. Úředníci a soudcové zemští ustanovují komisaře k urovnání sporu o hranice mezi královstvím Českým a knížetstvím Slezským

342. V Praze 27. dubna 1590. Rudolf II. úřadu rolnímu v Budějovicích Českých o ceně soli

343. 3. května 1590. Konsistoř pod obojí prosí císaře za ochranu proti neposlušným městům

344. V Praze 26. června 1590. Rudolf II. komisařům o solním obchodu

345. V Budyšíně 10. července 1590. Správce zemský v Horních Lužicích císaři v příčině jednání o defensí

346. 21. července 1590. Výměr z kanceláře císařské mincmistru král. Českého, pod jakými výminkami tavení kovu v Hoře Kutné se mu přenechává

347. V Novém Bydžově 23. července 1590. Novobydžovští komoře české, že berni domovní berníkům na hrad Pražský odvádějí

348. V Žatci 23. července 1590. Žatečtí císaři, že berni domovní Pražanům Staroměstským odvedli

349. V Mostě 24. července 1590. Mostečtí císaři, mnoho-li berně domovní Pražanům Staroměstským odvedli

350. V Budyšíně 1. srpna 1590. Výbor stavův Horno Lužických správci zemskému v příčině jednání o defensí

351. V Budyšíně 2. srpna 1590. Správce zemský v Horních Lužicích císaři, že stavové Lužičtí do Prahy vyslané k jednání o defensí vypraví

352. V Praze 4. srpna 1590. Smlouva mezi císařem a Opprsdorfy o panství Dubské

353. V Praze 25. srpna 1590. Rudolf II. komisařům v příčině plavby po Labi posýlá výměr stavův českých

354. V Praze 28. srpna 1590. Rudolf II. dává plnou moc komisařům v příčině plavby po Labi

355. V Praze 28. srpna 1590. Rudolf II. dává komisařům plnou moc k jednání s kurfiršty německými v příčině plavby po Labi

356. Na hradě Pražském 3. září 1590. Instrukce Rudolfa II. perkmistru hor viničných, jak se při úřadu svém chovati má

357. V Praze 6. září 1590. Rudolf II. komoře české v příčině vyzdvižení obchodu solního

358. Na hradě Pražském 24. listopadu 1590. Mandát Rudolfa II. proti zhoubcům zemským, loupežníkům a povalečům

359. Na hradě Pražském 13. prosince 1590. Mandát císařský, aby věřeno nebylo, že strana pod obojí na svátky vánoční v kostelích Pražských přepadena býti má

360. 1590. Seznam osob, jimž od r. 1528 do 1590 statky královské v Čechách zastaveny nebo zapsány byly

361. 1590. Výkaz, mnoho-li přijato bylo ungeltu v Praze v Týnském dvoře r. 1590

362. 1590. Výkaz příjmů a vydání ungeltu v královských a věnných městech v Čechách za r. 1590

363. 1590. Výkaz příjmů a vydání dědičného groše posudního v královských a věnných městech za rok 1590

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP