1 2 3 4 5 6

Sněm léta 1589 dne 1. června zahájený a dne 13. června ukončený.

Úvod

221. 1589. Konsistoř pod obojí prosí císaře za ochranu proti nářku proti ní učiněnému

222. V Praze 30. ledna 1589. Konsistoř pod obojí prosí císaře za ochranu, aby právo duchovní soudu konsistorského lehčeno nebylo

223. 31. ledna 1589. Konsistoř pod obojí Adamovi z Hradce, aby nařízení císařské také Pražanům zasláno bylo, kteříž proti konsistoři nejvíce na odpor se staví

224. 9. února 1589. Nové město Pražské císaři v příčině náboženství

225. 10. února 1589. Nové město Pražské císaři v příčině obyvatelů při zdech městských

226. Na hradě Pražském 15. února 1589. Nařízení Rudolfa II. v příčině zápisů do desk, že město Příbram jako jiná svobodná města k soudům poháněti může

227. V Praze 18. února 1589. Konsistoř pod obojí žaluje Adamovi z Hradce na Slánské, že správce duchovního přijíti nechtí

228. V Praze 20. února 1589. Adam z Hradce Norimberským, že přijímá zaslané víno za přepsání jich privilejí v příčině českých lén

229. V Praze 21. února 1589. Konsistoř pod obojí prosí císaře za nařízení Pražanům, aby jako soud duchovní nebyla zlehčována

230. 23. února 1589. Nové město Pražské císaři, že ničeho proti konsistoři pod obojí nepodnikli

231. 23. února 1589. Nové město Pražské komoře české, že sbírka sněmem svolená za nimi nezůstává

232. V Praze 1. března 1589. Konsistoř pod obojí císaři, že Pražané i jiná města nařízení císařského v příčině sekt a schůzí postranních si nevšímají etc.

233. Na hradě Pražském 2. března 1589. Komora česká židům Pražským v příčině sbírky z klenotů

234. Na hradě Pražském 2. března 1589. Komora česká výběrčím v příčině sbírky z drahokamů a klenotů etc.

235. 3. března 1589. Rakovničtí císaři, že vedle nařízení císařského z r. 1575 o náboženství se chovají

236. Ve Vídni 9. března 1589. Arcikníže Arnošt císaři, aby dlužné nedoplatky berně v Čechách na obranu hranic v Uhřích zvyupomínány byly

237. Na Mělníce 9. března 1589. Mělničtí žalují císaři na Jiřího z Lobkovic

238. 10. března 1589. Nové město Pražské komoře české o rukojemství za císaře

239. 13. března 1589. Rakovničtí svým vyslaným do Prahy v příčině konsistoře a jich děkana

240. V Praze 17. března 1589. Konsistoř pod obojí Starému městu Pražskému o postavení faráře před administrátora

241. V Praze 20. března 1589. Konsistoř pod obojí žaluje císaři na Mělnické, že podávaného jim správce duchovního přijíti nechtí

242. 24. března 1589. Nové město Pražské žádá nejv. purkrabího za přímluvu k císaři v příčině potvrzení privilejí

243. [1589.] Konsistoř pod obojí císaři, aby ruka ochranná nad nimi držána byla

244. Ve Vídni 7. dubna 1589. Arcikníže Arnošt císaři, aby nebylo svoleno stavům moravským pro defensí uhersky lid najímati

245. 10. dubna 1589. Nové město Pražské komoře české v příčině učinění jim pomoci na stavbu věže vodní etc.

246. V Praze 12. dubna 1589. Rudolf II. úřadu solnímu v Cmundenu v příčině obchodu solního v Čechách

247. [13. dubna 1589.] Nové město Pražské císaři strany odoumrtí, zdí městských, silnic a střelby

248. V Praze 20. dubna 1589. Konsistoř pod obojí Jiřímu z Lobkovic, aby nařízení zaslána byla Kouřimským a Vodňanským v příčině vybytí nepořádných kněží

249. 21. dubna 1589. Nové město Pražské císaři že nemohou povoliti zakoupení domu V. Diblíkovi z Votína

250. 21. dubna 1589. Rakovničtí komoře české, aby z rukojemství za císaře Plzeňským propuštěni byli

251. V Praze 22. dubna 1589. Konsistoř pod obojí žaluje Vilímovi z Rožmberka na jeho poddané v Jirčanech, že pořádného kněze zamítají

252. [1589.] Konsistoř pod obojí císaři, poněvadž ode všech jest opuštěna, tupena, aby z povinností úředních propuštěni byli

253. Na Hradci 28. dubna 1589. Jan Vchynský ze Vchynic Vilímovi z Rožmberka o jednání se služebníky kurfiršta Saského i o jiných záležitostech

254. V Praze 10. května 1589. Konsistoř pod obojí navrhuje císaři jména budoucích konsistoriánův

255. V Táboře 15. května 1589. Táborští císaři v příčině vydání z odúmrtí od r. 1577 až 1588

256. V Praze 17. května 1589. Konsistoř pod obojí císaři, aby Pražanům nařízeno bylo účastniti se processí Božího Těla

257. Na hradě Pražském 18. května 1589. Rudolf II. Adamovi z Hradce, aby před sněmem při dvoře královském najíti se dal

258. 23. května 1589. Sidonie z Michalovic císaři, proč před soud konsistoře se nepostavila

259. Na hradě Pražském 25. května 1589. Rudolf II. Kadaňským, aby processí Božího Těla u nich vykonáno bylo

260. V Praze 2. června 1589. Konsistoř pod obojí žaluje císaři na Velvarské, že kněží pikhartských míti chtějí

261. Na hradě Pražském 8. června 1589. Rudolf II. stavům království Českého, aby bratří Bergerové z Bergu za obyvatele do království Českého přijati byli

262. 10. června 1589. Rakovničtí podkomořímu království Českého, aby vidimus císařského nařízení, že od Křivoklátu odtrženi a k třetímu stavu připojeni jsou, jim vydán byl

263. 10. června 1589. Rakovničtí přiznávají se, mnoho-li berně z rozličných věcí u nich se vybralo

264. Na hradě Pražském 12. června 1589. Rudolf II. stavům českým, aby Veys z Myfflinku za obyvatele do království přijat byl

265. V Praze 13. června 1589. Nejvyšší mincmistr komoře české o mincovně v Hoře Kutné

266. [1589.] Rytířstvo přijalo do stavu svého Prekle z Proksdorfu, Tuchera z Šoverova, Daniele Matyáše z Šudetu, Cetlbergera z Cetlbergu, Nekše z Štramberku, Šlechtína z Sezemic a Horského z Grynfeldu

267. [1589.] Stavové přijali za obyvatele Edvarda Kelleye Imaymi z Irska

268. [1589.] Stavové přitiskli pečeť zemskou k mocnému listu komisařům ve sporu o hranice

269. [1589.] Stavové svolili k směně gruntu k úřadu místopísařství náležitého

270. [1589.] Stavové přijali za obyvatele do království Pergery z Pergu

271. Usnešení sněmu obecního zahájeného dne 12. června a ukončeného dne 13. t. m.

272. 16. června 1589. Komora dvorská císaři o stížnosti nejvyššího mincmistra v příčině mincovnictví na Horách Kutných

273. 19. června 1589. Nové město Pražské Václavovi Diblíkovi z Votína, že mu trhu domu užíti dáti nemohou

274. 30. června 1589. Nové město Pražské žádá některé nejvyšší úředníky zemské za přímluvu k císaři v příčině potvrzení některých privilejí

275. V Praze 30. června 1589. Konsistoř pod obojí císaři, že není vinna nedorozumění s městy českými

276. 2. července 1589. Úředníci zemští císaři o žádosti stavů moravských, aby jim dovoleno bylo pro veřejnou hotovost zemskou najmouti jistý počet uherských žoldáků

277. Na hradě Pražském 4. července 1589. Rudolf II., aby Kutnohorským prodané dědiny královské do desk zemských zapsány byly

278. 10. července 1589. Nové město Pražské císaři proti obyvatelům při zdech měst Pražských

279. 20. července 1589. Rudolf II. komisařům o urovnání sporu mezi Domažlickými a Chody

280. Na hradě Pražském 24. července 1589. Rudolf II. nařizuje, aby Jiřímu z Martinic 4500 kop na panství královském Chlumci dskami ujištěno bylo

281. V Praze 3. srpna 1589. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi o opětné žádosti stavů moravských v příčině najmutí pro defensí jistého počtu vojska z Uher

282. V Praze 16. srpna 1589. Konsistoř pod obojí prosí císaře za ochranu proti Nymburským

283. 17. srpna 1589. Arcibiskup Pražský císaři, aby ho v příčině kollatorského práva proti Loketským přichránil

284. V Praze 18. srpna 1589. Konsistoř pod obojí Novému městu Pražskému o uvěznění opata kláštera Slovanského a faráře u sv. Jindřicha

285. Na hradě Pražském 19. srpna 1589. Rudolf II. ustanovuje komissi v příčině horního hospodářství v Hoře Kutné

286. 28. srpna 1589. Senomatští komoře české o zprávě, že by od Křivoklátu odprodáni býti měli; prosí, aby jim privileje stvrzeny byly

287. Na hradě Pražském 27. září 1589. Rudolf II. Jaroslavovi Smiřickému o uvítání a doprovození arciknížete Maximiliana na hrad Pražský

288. V Praze 2. října 1589. Konsistoř pod obojí císaři proti některým městům v příčině neposlušnosti

289. V Praze 9. října 1589. Konsistoř pod obojí císaři, aby Berounští nekněze vybyli

290. V Praze 10. října 1589. Konsistoř pod obojí císaři, aby úřad konsistořský obnoven byl

291. 1. listopadu 1589. Katolíci Starého města Pražského arcibiskupovi, aby klášter sv. Ducha za kostel farní jim vysazen byl

292. Na hradě Pražském 2. listopadu 1589. Rudolf II. hofrychtýři král. Česk., aby místa konšelská v Plzni a Kadani katolíky osazena byla

293. Na hradě Pražském 3. listopadu 1589. Rudolf II. stavům kraje Slánského, aby za příčinou nebezpečí vpádu tureckého a tatarského s jízdným i pěším lidem pohotově byli

294. V Praze 14. listopadu 1589. Císařské nařízení komoře české, aby s Pražany v příčině obchodu solného vyjednáváno bylo

295. 20. listopadu 1589. Nové město Pražské hejtmanovi hradu Pražského v příčině jurisdikcí mezi obyvateli při zdech Pražských

296. 28. listopadu 1589. Rakovničtí komoře české, že plat komorní na Křivoklát odvozují

297. 8. prosince 1589. Komora dvorská císaři, aby sněmy v Čechách i na Moravě v příčině berně rozepsány byly

298. Ve Vídni 21. prosince 1589. Arcikníže Arnošt císaři v příčině peněz na hranice Uherské

299. Na hradě Pražském 22. prosince 1589. Rudolf II. komoře české v příčině uhražení 37.000 tolarů, kteréž z pomoci proti Turku vypůjčeny byly

300. Příjem sbírky zemské v království Českém za rok 1589

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP