1 2 3 4 5

Předmluva

OBSAH.

Sněm léta 1600.

Úvod

1. V Rakovníce, 11. prosince 1599. Dobré zdání komory České podané císaři o tom, co by mělo býti předloženo příštímu sněmu

2. V Plzni, 16. prosince 1599. Dobré zdání vojenské kanceláře dvorské o vojenských článcích pro příští předlohu královskou

3. V Plzni, 16. prosince 1599. Císař Rudolf II. rozepisuje sněm království Českého

4. V Plzni, 28. prosince 1599. Dobré zdání komory dvorské a české o článcích navržených vojenskou kanceláří dvorskou.

5. V Plzni, 28. prosince 1599. Císař Jáchymovi Oldřichovi z Hradce, že komisaři vyslaní na sněm budou s ním jednati o některé potřeby .

6. V Plzni, 28. prosince 1599. Královská instrukcí daná poslům vyslaným na sněm království Českého

7. [28. prosince 1599.] Obšírný německý výtah z instrukcí dané poslům na sněm království Českého

8. V Rakovníce, 13. ledna 1600. Přiznavací list městské rady v Rakovníce z posudného

9. V Praze, 15. ledna 1600. Arcibiskup Pražský Zbyněk žádá císaře za poručení hejtmanům na panstvích císařských v příčině obsazování uprázdněných far

10. Na Novém městě Pražském, 18. ledna 1600. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněmu městské radě Kutnohorské o jednání na sněmu

11. Na Novém městě Pražském, 19. ledna 1600. Zpráva vyslaných Kutnohorských tamější radě městské o jednání sněmovním

12. 19. ledna 1600. Žádost císaře ke stavům českým o připojení ostrova ve Vltavě u Zadního Ovence ke Staré oboře

13. 19. ledna 1600. Císař žádá stavy, aby přivolili k další zástavě panství Mělnického

14. V Kouřimi, 1600. Kouřimští žádají stavy české za náhradu výdajů vzešlých stravováním vojska

15. V Praze, 20. ledna 1600. Zpráva královských komisařů sněmovních o usnesení stavů českých na sněme

16. Na Novém městě Pražském, 20. ledna 1600. Zpráva vyslaných Kutnohorských městské radě Kutno horské o jednání sněmovním

17. V Plzni, 21. ledna 1600. Císař odpovídá svým komisařům sněmovním na zprávu jejich ze dne 20. ledna

18. 21. ledna 1600. Žádost císařova o přidání dvou dní soudu zemskému

19. Na Novém městě Pražském, 21. ledna 1600. Zpráva Kutnohorských vyslaných městské radě Kutnohorské o jednání sněmovním

20. 22. ledna 1600. Rytířstvo české přijímá Václava Radnického ze Zhoře se synem Adamem do stavu svého

21. 24. ledna 1600. Povolení sněmu českého dané císaři ke směně vsi Zadního Ovence a ostrova v řece Vltavě

22. 24. ledna 1600. Povolení stavů českých dané císaři k zástavě panství Mělnického na dalších let

23. 24. ledna 1600. Sněm český dává přitisknouti pečet zemskou na list mocný komisařů, kteří budou vysláni do Bavor a Solnohradska

24. Na Novém městě Pražském, 24. ledna 1600. Zpráva vyslaných Kutnohorských městské radě Kutno horské o jednání sněmovním

25. 14.—24. ledna 1600. Usnesení sněmu obecního

26. Praze, 31. ledna 1600. Zpráva vyslance Parmského při císařském dvoře o usnesení sněmu českého

27. Rakovníce, 1. února 1600. Štěpán Jiří ze Šternberka žádá Jana Barvitia o sjednání císařského nařízení ve sporu Jáchyma Oldřicha z Hradce s městem Brnem a dává mu zprávu o usnesení sněmu českého

28. Soběslavi, 1600. Žaloba kněze Tomáše Soběslavského na administrátora konsistoře pod obojí pro nesprávu a nezachováváni řádu církevního

29. [V Rakovníce.] 14. února 1600. Přiznavací list města Rakovníku z berně válečné

30. Na hradě Pražském, 2. března 1600. Rozkazy dané od nejvyšších úředníkův a soudců zemských krajským berníkům, aby zvyupomínali zadržalé berně

31. 4. března 1600. Přímluva arcibiskupa Pražského při nejvyšších berní cích za kláštery Zderazský a u Matky boží sněžné

32. 10. března 1600. Žádost berníků kraje Žateckého za rok 1597 k nejvyšším úředníkům a soudcům zemským o kvitování z odvedených berní

33. 10. března 1600. Žádost nejvyšších úředníkův a soudců zemských k císaři o vytištění Menšíkovy knížky o soudu pomezním

34. V Praze, 10. března 1600. Arcibiskup Pražský kára hejtmana císařského panství na Lysé, Václava " Zálužského z Vostroskal

35. V Plzni, 11. března 1600. Rozkaz císařský daný stavům kraje Chebského v příčině vyjednávání o kontribuci za rok 1600

36. V Praze, 24. března 1600. Žádost arcibiskupa Pražského vznesená na císaře v příčině prodeje statku Vltavotýnského

37. Ve Frýdku, 26. března 1600. Dobré zdání Richarta Strema dané arciknížeti Matyášovi o nástupnictví v říši

38. Plzni, 27. března 1600. Císařský rozkaz do všech krajů království českého vydaný v příčině posudného

39. Praze, 8. dubna 1600. Přímluva Kryštofa i Zdenka Popelů z Lobkovic a Václava Berky k císaři, aby panství Vliavotýnskó navráceno bylo arcibiskupovi Pražskému

40. Slaném, 11. dubna 1600. Prosba městské rady vyhořelého města Slaného k arcibiskupovi Praž skému za přímluvu při komoře české

41. Praze, 11. dubna 1600. Zpráva presidenta komory české daná císaři o marném vyjednávání s obyvateli království Českého o půjčku 100.000 tolarů

42. V Plzni, 14. dubna 1600. Císař žádá Štěpána Jiřího ze Šternberka, aby snažil se sjednati půjčku 100.000 tolarů třebas od několika osob

43. V Praze, 24. dubna 1600. Stížnost arcibiskupa Pražského přednesená císaři do hejtmana hrabství Kladského, že vkládá se v úřad arcibiskupský

44. V Praze, 1. května 1600. Žádost arcibiskupa Pražského k císaři, aby mu navrátil panství Vltavotýnské.

45. Na Klenovém, 5. května 1600. Žádost berníka kraje Plzeňského z roku 1597 ke komoře české v příčině činění počtů

46. 5. května 1600. Císařský výběrčí v kraji Kouřimském kvituje město Kouřim z posudného

47. V Hradci Králové, 8. května 1600. Václav Plácel z Elbinku posílá komoře české výtali z register berních s omluvou, že nemůže dostaviti se do Prahy

48. V Kunčicích, 9. května 1600. Bernik kraje Hradeckého zasílá presidentovi komory české seznam stavů přiznavších se k berni

49. [9 května] 1600. Seznam stavů kraje Hradeckého, kteří se přiznali k berni z poddaných a z komínů 67—70

50. V Rokycanech, 10. května 1600. Přiznavad list Rokycanských z posudného, poslaný po císařském rozkazu komoře české .

51. V Rakovníce, 10. května 1600. Přiznavací list města Rakovníka k posudnému

52. 10. května 1600. Zpráva

berníků kraje Slánského za rok 1598 daná komoře české o vykonaných počtech berničních

53. 10. května 1600. Zpráva berníků Žateckého kraje pro rok 1597 učiněná české komoře o vyko naných počtech z berni

54. V Rakovníce, 16. května 1600. Žádost rady města Rakovníka k císařskému rentmistrovi v příčině dostavení vozův a koní k dopravě střeliva

55. V Rakovníce, 16. května 1600 Zpráva městské rady Rakovnické daná komoře české o množství piva navařeného od r. 1587

56. 23. května 1600. Omluva rady Nového města Pražského při presidentovi komory české v příčině sbírky s rozličných věcí, s komínův a jiných sbírek

57. Na Rabštejně, 23. května 1600. Žádost Jáchyma Libštejnského z Kolovrat k císaři v příčině volby jeho za berníku kraje Rakovnického

58. V Rakovníce, 24. května 1600. Zpráva městské rady Rakovnické učiněná hejtmanům krajským o.vy měření daně řemeslníkům a obchodníkům

59. 25 května 1600. Zpráva berníků kraje Slánského zvolených na rok 1597 daná komoře české o vykonaných počtech

60. V Plzni, 1. června 1600. Císař žádá Volfa Unverzagta, aby přemluvil arciknížete Matyáše, ať upustí od cesty do Prahy

61. V Praze, 1. června 1600. Vyslaní Chebští nejvyšším úředníkům zemským království českého o na řízené přehlídce vojenské v Chebe

62. V Rakovníce, 3. června 1600. Zpráva hejtmanů kraje Rakovnického učiněná císaři o sbírce s krámův a židů

63. V Praze, 4. června 1600. Prosba arcibiskupa Pražského k císaři v příčině chystaného prodeje panství Vliavotýnského

64. Na hradě Pražském, 10. června 1600. Císař ustanovuje komisaře ku přehlídce jízdního pluku Henrycha Mat. hraběte Z Turnu

65. V Rakovníce, 10. června 1600. Žádost městské rady Rakovnické ke komoře české o závdavek k vy pravení koní a vozu do Vídně

66. V Praze, 14. června 1600. Zpráva vyslaných Chebských učiněná městské radě Chebské o vyjed návání jejich v Praze

67. V červnu [1600]. Výkaz o náhradě škod způsobených vojskem dané několika městům

68. Bez data [1600]. Dopis arciknížete Matyáše, psaný po návrhu Khleslově císaři o zajištění nástupnictví na trůně

69. Na hradě Pražském, 3. července 1600. Císař Rudolf II. připojuje město Mladou Boleslav ke třetímu stavu a stanoví jeho plat komorní

70. 16. července 1600. Zpráva o tažení oddílu jízdy městem Stříbrem a drahotě tamější

71. V Rakovníce, 21. července 1600. Přiznavací list města Rakovníka ke sbírce s komínů

72. V Novém Strašecí, 2. srpna 1600. Omluva městské rady v Novém Strašecí při hejtmanu panství Křivoklátského, že přijali kněze od konsistoře pod obojí

73. [14. srpna 1600.] Žádost městské rady Domažlické k císaři za náhradu o výdaje na vojsko, které táhlo městem

74. V Praze, 16. srpna 1600. Zpráva bavorského jednatele v Praze daná vévodovi Maxmiliánovi v při čině nástupnictví v říši

75. V Novém Městě nad Metují, asi 24. srpna 1600. Výkaz o dani domovní vybrané v Novém Městě nad Metují

76. V Rakovníce, 1. září 1600. Přiznavací list městské rady Rakovnické z mimořádné pomoci peněžité proti Turkům

77. Na hradě Pražském, 1. září 1600. Císařský rozkaz dauý hejtmanovi hrabství Kladského o jednání o pomoc peněžitou k válce turecké

78. V Praze, 13. září 1600. Císař Rudolf II. vévodovi Bavorskému Maxmiliánovi o zámyslech krále Francouzského na císařskou korunu

79. V Chebe, 20. září 1600. Instrukcí a plná moc daná od stavů kraje Chebského vyslaným jejich ke dvoru císařskému

80. 22. září 1600. Zpráva vévody Maxmiliána Bavorského daná císaři o jednání s vyslaným krále Francouzského

81. V Rakovníku, 25. září 1600. Městská rada Rakovnická žádá Plzeňské o sečkání v příčině dluhu 500 kop miš., v němž město Rakovník zaručilo se za císaře

82. Na hradě Pražském, 3. října 1600. Císařský rozkaz daný držitelům města České Lípy, aby přijali katolického faráře dosazeného od arcibiskupa

83. Na Týně Horšově, 5. října 1600. Vilém z Lobkovic ohrazuje se při arcibiskupovi Pražském proti vyzdvižení kněze Bartoloměje Kadery s prelátství Horšovotýnského

84. V Rakovníce, 6. října 1600. Zpráva městské rady Rakovnické daná krajským hejtmanům o vy brání sbírky s rozličných věcí

85. Na hradě Pražském, 6. října 1600. Rozkazy dané od nejvyšších úředníkův a soudců zemských berníkům v některých krajích, aby zvyupomínali nedoplatky berní a odvedli peníze

86. 9. října 1600. Císař žádá Adama Berku z Dube a z Lipého, aby se ospravedlnil, proč trpí v české Lípě nekatolického kazatele.

87. Na hradě Pražském, 13. října 1600. Rozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských daný nej vyšším berníkům zvoleným na sněme roku 1596 o kvitování města Čáslavi z odvedených berní.

88. V říjnu 1600. Dobré zdání o zdravotním stavu císařově a zabezpečení nástupnictví v říši Éímské domu Rakouskému

89. V říjnu 1600. Dobré zdání o tom, co by mělo býti předneseno císaři o léčení jeho choroby, ustanovení nástupnictví v říši Římské a vypovědění kapucínů z Prahy

90. V říjnu 1600. Kusy, o kterých se jednalo na schůzi arciknížat Matyáše, Maxmiliána a Ferdinanda konané koncem října v Schottwienu

91. V Rokycanech, 28. října 1600. Přiznavací list městské rady Rokycanské ze sbírky s věcí na prodej a s krámu

92. V Praze, 13. listopadu 1600. Zpráva arcibiskupa Pražského poslaná kardinálovi Aldobrandinimu o nebezpečí hrozícím náboženství katolickému v království českém

93. 28. listopadu (praes.) 1600. Stížnosti faráře v Nových Benátkách předložené arcibiskupovi Praž skému s žádostí za jinou faru

94. Ve Vídni, 29. listopadu 1600. Arcikníže Matyáš oznamuje arciknížeti Albrechtovi, o čem uradil se na schůzi v Schottwienu s arciknížaty Maxmiliánem a Ferdinandem

95. V Potzbachu, 11. prosince 1600. Zpráva M. Flöckera daná Bavorskému tajnému radovi Oldřichovi Speerovi o schůzi duchovních kurfirštův a slyšení, které měl arcikníže Matyáš u císaře Rudolfa II.

Sněm léta 1601.

Úvod

96. Na hradě Pražském, 16. prosince 1600. Císař rozepisuje sněm království Českého

97. [Koncem r. 1600.] Instrukcí vyslance arciknížete Ferdinanda k vévodům Bavorským a ke kurfirštovi Kolínskému

98. V Hirschberku, 28. prosince 1600. Zpráva Flöckerova daná tajnému radovi Bavorskému O. Speerovi o poradách kurfirštů duchovních o nástupnictví v říši Římské

99. V Rakovníce, 30. prosince 1600. Zpráva městské rady Rakovnické daná komoře české o smrtelném poranění bernika kraje Rakovnického a potřebě, ustanoviti berníka nového

100. V Praze, 3. ledna 1601. Rada Starého města Pražského oznamuje Trutnovským rozkaz císařský, aby všecky berně od měst byly bezohledně zvyupomínány

101. V Praze, 11. ledna 1601. Dobré zdání o článcích komorních, které měly by pojaty býti do předlohy královské pro příští sněm český

102. V Litoměřicích, 13. ledna 1601. Městská rada Litoměřická oznamuje Kadanským o upomínání probošta Naumburského o dluh 6000 zl., v němž obě města byla se zaručila za císaře

103. 15. ledna 1601. Stavové kraje Chebského prosí císaře, aby jim prodloužil, maje zření k jejich nouzi, lhůtu, do které mají zaplatiti kontribuci válečnou

104. [1601.] Královská předloha, přednesená sněmu království Českého

105. Na Novém městě Pražském, 29. ledna 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských tamější městské radě o předloze královské

106. V Praze, 31. ledna 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských na sněme městské radě Kutnohorské o jednání sněmovním

107. 1. února 1601. články, o kterých usnesli se na předložení královské stavové panský a rytířský

108. V Praze, 1. února 1601. Staroměstští kvitují město Turnov z berně domovní

109. Na Novém městě Pražském, 1. února 1601. Zpráva vyslaných Kutnohorských ke sněmu daná městské radě Kutnohorské o jednání sněmovním

110. V Praze, 2. února 1601. Zpráva Kutnohorských na sněme poslaná městské radě Kutnohorské o jednání sněmovním

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP