23, Stavové království Českého dávají přitisknouti pečeť zemskou na mocný list komisařů, kteří budou vypraveni do Bavor a Solnohradska ve příčině obchodu solního a zarážení nových silnic.

24. ledna 1600. — Kvatern "Relací tělný 1599" č. 50 A 20. v arch. zem. král. Česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto tisícího šestistýho v pátek po ochtábu svatých Tří Králů a zavřín téhož léta v pondělí po svatém Fabiánu a Šebestianu ráčili jsou rozkázati pečeť zemskou k listu mocnému komisařům, kdeříž by od nejvyšších ouředníkův a soudcův zemských do knížectví Bavorského a biskupství Salcpurskýho voleni byli, přitisknouti, tak jakž týž artykul o soli a zarážení nových silnic v sněmu plněji svědči a v sobě šíř obsahujíce zavírá.

Rektorové na to byli jsou z téhož sněmu plného v přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Václava nejstaršího Berky z Dube a z Lipého, na Rychmburce, Budišově a Osovým, JMti císaře Římského rady a nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Šternberka, na Bechyni a Sedlci, JMti císaře Římského rady a nejvyššího sudího království Českého, Jana z Klenového, z Janovic na Žinkovech a Žitíně, JMti císaře Římského rady a nejvyššího písaře království Českého; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropsech, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jindřicha Chanovského Dluhovesského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMti Římského císaře rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr království Českého a téhož království nejvyšší kamrmejster a na hradě Pražském nad apelaclmi president, Volf Novohradský z Kolovrat, na Lnářích a Vopálce, JMti císaře Římského rada a nejvyšší sudí dvorský království českého, Adam mladší z Valdštejna, na Hrádku nad Sázavou, Lovosicích, JMti císaře Římského rada a komorník, Matouš Děpolt z Lobkovic a na Strakonicích, nejvyšší mistr převorství království Českého, Jan Říčanský Kavka z Říčan a na Štěkni, hejtman Nového města Pražského, Karel Mracký z Dubé a na Pyšelích, z pánův; Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, JMti císaře Římského rada, purkrabě kraje Hradeckýho a nejvyšší jagrmejstr království Českého, Ctibor Tiburcí Ždárský ze Ždáru a na Kladně, JMti císaře Římského rada a hejtman Menšího města Pražského, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic, na Zalší a Protivíne, purkrabě hradu Pražského, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími, Zdeslav Kaplíř z Sulevic na Želenicích, JMCské truksas, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP